مفهوم مدیریت بحران: ادراک تهدید و اعمال خشونت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کاندیدای دکترای روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بازیگران جهان سیاست در مواجهه با بحران های بین المللی تا کنون از تکنیک ها و الگو های مختلفی برای مدیریت  بحران ها بهره برده اند.این الگو ها و تکنیک ها را می توان در دو گونه کلی مدیریت بحران مسالمت آمیز و مدیریت  بحران غیر مسالمت آمیز شناسایی کرد؛ البته نوع سومی نیز وجود دارد که ترکیبی از این دو دسته است. مکتب استنفورد یکی از نحله های است که در دسته دوم قرار گرفته و بر مدیریت خشونت بار بحران ها تمرکز دارد. از این رو سوال اصلی پژوهش، این است که چه عواملی سبب اتخاذ رویکردهای خشونت بار توسط دولت ها در مدیریت بحران های بین المللی می شود؟ فرضیه ای که مطرح می شود این است که بازیگران  درگیر در بحران ها، بنا به ادراک تهدید اهداف و منافع خود، از بیشترین میزان خشونت برای مدیریت بحران های بین المللی بهره می برند و بین شدت تهدید درک شده و شدت خشونت بکار گرفته شده در مدیریت بحران های بین المللی یک رابطه همبستگی مثبت برقرار است. یافته های تحقیق برمبنای الگوی مکتب استنفورد، حاوی این نکته است که یک عنصر بحران آفرین در  میان تصمیم گیرندگان کشور الف ذهنیتی را مبتنی بر ادراک تهدید ایجاد می کندکه پاسخ به این تهدید، به کنش های متقابل شکننده تر  و خشونت بار تر میان کشورهای الف و ب و احتمالاً دولت های دیگر منتهی خواهد شد و این گونه یک مارپیچ تصاعدی کنش متقابل خشونت آمیز در تعاملات این بازیگران شکل  خواهد گرفت. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها،کتابخانه ای و اینترنتی  می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Crisis Management Concept: Perception of Threat and Violence

نویسنده [English]

  • Mahdyeh Heidari

Phd. Candidate in International Relations at Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Actors in the world Politics in dealing with international crises has used various techniques and models for managing crises. These patterns and techniques can be found in two general types of crisis management: peaceful crisis management and non-peaceful crisis management. The third type is the combination of these two categories. Stanford's school is one of the areas that lies in the second category and focuses on the rough management of crises. So the main question of the research is why the Stanford School emphasizes and focuses on the management of violent crises of the international community. The temporary answer is that at Stanford, actors involved in crises, according to perceptions of threats Its goals and interests have benefited from the highest levels of violence for managing international crises. Stanford School model research findings suggest that a critical element among decision-makers in A would create a subjective perception of a threat The answer to this threat is to make it more fragile and more violent interactions betسسween countries Lef and B, and possibly other governments, will form a progressive spiral of violent interaction in the interactions of these actors. The research in this study is descriptive-analytical and data collection, library and Internet

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Crises
  • Violent Approach
  • Crisis Management
  • Perception of The Threat
کاظمی، سید علی­اصغر .1378. روابط بین­الملل در تئوری و عمل، تهران: قومس،چاپ اول.
واعظی،محمود .1389.نظام نوین بین المللی و مدیریت بحران های بین المللی ،مرکز تحقیقات استراتژیک،فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم ،شماره 59، صص 60-98.
 نصراللهی، اکبر.1389. مدیریت پوشش خبری بحران در رسانه­های حرفه­ای،  تهران: چاپ نشانه.
Boulding, Kenneth. 1969. National Images and International Systemsm,Journal of Personality and Social Psychology, VOL, 39, NO, 6.
Brody ,Richard A, North, Robert C,  . 1964. Theory and Measurement of Interstate Behavior: A Research Application of Automated Central Analysis, Stanford University Press.
Brody, Richard A, North , Robert C. 1964. Violence and Hostility: The Path  to World War, Journal of Peace Research, VOL, 3, NO, 2.
Brodin, K, . 1972. Belief systems, Doctrines and Foreign Policy: A Presentation of Two Alternative Models for the Analysis of Foreign Policy Decision- Making, Journal of Cooperation and Complicit, VOL, 7, NO, 10.
Fearon, J, . 1995. Rationalism Explanation for War, International Organizations, VOL, 49, NO, 3.
Gokselisyar ,Omer. 2008. Definition and Management of international crisis”,  Uludag University
Holsti, K. J. . 1985. The dividing Disciplin: Hegemony an Diversity in International Theory, London.
Holsti, Ole R,  Richard A. Brody, North, Robert C. . 1975. Measuring Affect and Action in International Reaction Model: Empirical Materials from the 1962 CuBan Crisis International Conflict and Integration, Stanford University.
Holsti, Ole R, . 1975. The Belief System and National Image: a Case Study., Conflict Resolution, VOL, VI, NO, 3.
James , Patric , Brecher, Michael, . 1988. Crisis Management,Journal of Conflict Resolution, VOL, 32, NO, 3.
Koops,  Joachim A, . 2009. Military Cuisis Management: The Challenge of Inter-Organizationalism, The Brussels Journal of International Relations, VOL, LX 11, NO, 3.
North, Robert, C. . 1975. Decision- Making in Crisis an Introduction, Conflict Management and Peace Science", VOL, 6, NO, 2.
North,Robert c. 1967. Communicion as an Approach to Politics,The American Behavioral Scientist.
North, Robert C., Koch ,Howard E JR , Zinnes ,Dina A., .1960. The Integrative Functions of Conflict, Conflict Resolution, VOL, IV, NO, 3.
Stern, Eric. K , . 2003. Crisis Studies and Foreign Policy Analysis: Insights, Synergies and Challenges, International Studies Review, VOL, 5, NO, 2.
Shechelling, Thomasc. 1960. Arms and Influence., New Haven and  London Yal University Press.
Wilkenfeld,jonathan.1991.Trigger-Response Transitions in Foreign Policy Crisis,  Journal of Conflict Resolution,vol,3, no,1.
Philips, Warren , Rimkunas ,Richard. 1998. The Concept of Crisis in International Politics, Journal of Peace Research,Vol,15,No,3.
Waltz,Kenneth.N. 2000. Structural Realism afer Cold War, Intrnational Security ,V.25,N.1.
Zinnes. D. 1980. Why War,Journal of Conflict Resolution,vol,5, no,2