روابط تجاری ایران و روسیه؛ راهبردی برای توسعه تجارت غیرنفتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رحمت علی صابری حقایق، دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری بازرگانی، پردیس البرز، ‏دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اهداف اقتصادی در سیاستگذاری دولت ها در قلمرو سیاست داخلی و خارجی اهمیت برجسته ای یافته است. در این مقاله نویسندگان به تجزیه و تحلیل روابط تجاری ایران و روسیه می پردازند. مساله محوری، تبیین راهبردهای علمی و کاربردی با ضرورت بازیابی فرصت ها در زمینه صادرات غیر نفتی ایران به روسیه است و مبنای اجرائی تحقیق مبتنی بر روش  آمیخته اکتشافی(کیفی و کمّی)، انجام، انواع نتایج ازطریق مطالعه پیشینه  نظری و تجربی شناسائی و مولفه های اثر گذار استخراج شده است. از انجام مصاحبه اکتشافی با 20 خبره، راهبردهای صادرات به روسیه  تثبیت شده و بر حسب آزمون فریدمن از طریق پرسش از 100 صادرکننده، نابرابری و رتبه بندی میانگین راهکار(تاکتیک)ها انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بهترین روش توسعه صادرات میوه و تره بار ایران به روسیه به عنوان اقلام صادراتی غیر نفتی، پیاده سازی راهبردهای ورود بهینه­شده و حضور پایدار در بازار و راهکارهای 28گانه اى است که دارای اولویت تثبیت نرخ ارز، ثبات قوانین و مقررات، بازنگری تعرفه ها، برقراری مشوّق ها، راه اندازی کریدور سبز، ایجاد خوشه های صادراتی، آموزش، برقراری تعرفه های ترجیحی، بروزرسانی اطلاعات، قیمت گذاری ثابت و بلند مدت و سایر راهکارهای اثرگذار تجزیه و تحلیل شده در متن مقاله است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran-Russia Commercial Relations; A Strategy for ‎Non-Oil Trading Development

نویسندگان [English]

  • Rahmat Ali Saberi Haghayegh 1
  • Tahmoures Hassangholipoor 2

1 Ph.D. Student in Business Management, Alborz Campus, ‎University of Tehran,Tehran, Iran

2 Professor at Faculty of Management, University ‎of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

International business relations, trade development, globalization of products and internationalization have always had a beneficial effect on the international relations. In this regard, the present study aims to explain export development strategies with an emphasis on agricultural products to Russia. The issue of research is the lack of clarification of scientific and applied strategies with the necessity of retrieving opportunities, as their development and implementation, the development of international relations, the increase of non-oil exports and the development of many upstream results will help. Previous researches are not feasible due to environmental misalignment or full-fledged communication with the Iranian market and subject matter of the research. The basis of research based on (qualitative and quantitative) mix method, carrying out various types of results through theoretical and empirical study of identification and components of the effect the transition was extracted. From an exploration interview with 20 experts, export strategies were consolidated into Russia, and according to Friedman's test, a questionnaire from 100 exporters, inequality and the average ranking of tactics was carried out. The results showed that the best way to develop fruit and vegetable exports to Russia was to implement optimized entry strategies and a sustainable presence in the market, and the twenty-eight tactics that have a priority for the establishment of the exchange rate, the stability of laws and regulations, tariff review, Incentives, green corridor launch, export clustering, training, preferential tariffs, information updates, fixed pricing and long-term pricing, and other influential strategies are outlined in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Oil Exports
  • Iran
  • Russia
  • Export Development Strategy‎