چشم انداز جهانی عرضه و تقاضای نفت و گاز و جایگاه ژئواستراتژیک ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی ‏

چکیده

انرژی به عنوان یک متغیر ژئواستراتژیک، جایگاه ویژه‌ای را در روابط  قدرت در نظام جهانی معاصر باز کرده و دسترسی به منابع انرژی برای تمامی سطوح سلسله مراتبی قدرت جهان، اهمیتی استراتژیک پیدا کرده است. از این روی، هر یک از بازیگران نظام جهانی به دنبال تعریفی معقول از جایگاه انرژی خود در جهان می‌باشند. لذا ایران در پرتو توانمندی‌های چشمگیرش در حوزه انرژی، یک کانون تولید و مصرف و توزیع انرژی به شمار می‌آید. در این میان ایران با واقع شدن در مرکز بیضی استراتژیک انرژی جهان و با در دست داشتن دومین منابع نفت خام و گاز طبیعی جهان، از جایگاه مهمی در زمینه تحولات انرژی جهانی برخوردار است. این پژوهش بر آن است که با روشی توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر داده‌های آمارهای منتشر شده معتبر جهان به پرسش اصلی مقاله بر این موضوع تاکید دارد که: «در چشم انداز جهانی عرضه و تقاضای نفت و گاز، جایگاه انرژی ایران بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی مراکز مختلف چگونه ارزیابی می‌شود؟» فرضیه مقاله معطوف به گزاره امری است که بر مبنای آمار ارائه شده از سوی مراکز مختلف، چشم انداز جهانی عرضه و تقاضای نفت و گاز را بر اساس تشدید رقابت بر سر منابع انرژی و جایگاه ایران را نیز علیرغم تحریم‌های اعمال شده از سوی کشورهای غربی، همچون گذشته حائز اهمیت بسزایی در میزان ذخایر، تولید و انتقال انرژی جهان قلمداد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Global Perspective on Oil and Gas Supply and Demand and Iran's Geostrategic Position

نویسندگان [English]

  • Jalal Dehghani 1
  • Akbar Sadeghi 2

چکیده [English]

Energy as a geostrategic variable has opened up a special place in power relations in the contemporary global system, and access to energy resources for all levels of the hierarchy of world power has become of strategic importance. Hence, each player in the global system is looking for a meaningful definition of their energy status in the world. Therefore, Iran, in the light of its considerable potential in the field of energy, is a focus of production and consumption and energy distribution. Meanwhile, Iran has an important place in global energy transformation by being the world's second largest strategic ocean center and having the second largest source of crude oil and natural gas in the world. This research is based on the descriptive-analytical method and relying on published data of the world to emphasize the main question of the article: "In the global perspective of supply and demand of oil and gas, the energy status of Iran based on How are the statistics provided by different centers evaluated? "The hypothesis of the article focuses on the proposition that, based on the statistics provided by different centers, the global outlook for oil and gas supply and demand, based on the intensification of competition on energy sources and Despite the sanctions imposed by Western countries, Iran's position also has a significant importance in the amount of reserves The world's energy production and transmission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‎energy
  • Geo-Energy And Geo-Strategic
  • world
  • Iran