تبیین جایگاه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط با بلاروس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانش آموخته دکتری روابط بین الملل، دانشگاه دولتی بلاروس

چکیده

مهم­ترین بسترهای همکاری مشترک جمهوری اسلامی ایران و بلاروس که سبب گسترش مناسبات دو کشور شده است این است که هر دو کشور در حوزه سیاست خارجی، دیپلماسی فرهنگی را سرلوحه روابط خود قرار داده­اند. در واقع، دیپلماسی فرهنگی در گستره روابط بین­الملل، در جهت توسعه روابط و ارتباطات در بین کشورها جایگاه ویژه­ای یافته و سبب همسویی میان دولت­ها و ملّت­ها گردیده است. دیپلماسی فرهنگی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﺪرت ﻧﺮم در پشتیبانی سیاست خارجی کشورها که هنر ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺣﺼﻮل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را برعهده دارد، در فراهم آوردن بستر­های همکاری­های مشترک، فهم و معرفی فرهنگ­ها و تبادل ارزش­های فرهنگی و نیز تثبیت روابط حسنه میان دولت­ها تاثیر بسزایی دارد. با توجه به این واقعیت، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که دیپلماسی فرهنگی چگونه می­تواند در ارتقای تعاملات چندوجهی میان ایران و بلاروس تاثیرگذار باشد؟ یافته­های پژوهش با بهره­گیری از اسناد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش تبیینی و با استفاده از رهیافت نظری روابط فرهنگی بین­المللی، بیانگر آن است که در صورت توانمندسازی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بلاروس دو کشور خواهند توانست سطوح همکاری­ها را در حوزه­های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی به طور فزاینده توسعه دهند و در مجموع موجب ارتقای منافع و مصالح ملی متقابل شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Cultural Diplomacy of the Islamic Republic of ‎ Iran in Relations with Belarus

نویسندگان [English]

  • Ali akbar jafari 1
  • Abdolrahim Hassannejad 2

1 Member of Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran

2 Doctor of International Relations,

چکیده [English]

The most important framework for the joint cooperation of the Islamic Republic of Iran and Belarus, which has led to the expansion of relations between the two countries, is that both countries have set diplomatic relations in the field of foreign policy in their relations. In fact, cultural diplomacy in the field of international relations has become a special place for the development of relations and communication among countries and has brought about a convergence between governments and nations. Cultural diplomacy as one of the tools for using soft power in supporting foreign policy of countries that embodies the art of strengthening and national interests of countries in providing a platform for collaborative co-operation, understanding and introducing cultures and exchanging values Cultural affairs and consolidation of good relations between governments; The cultural relations of the Iran and the Republic of Belarus, have a common ground for expanding cultural relations. therefore, the question of research is how did cultural diplomacy affect Iran's relations with Belarus? The findings of the study by collecting information in the library and documentary, and analyzing information and explanatory method indicate that cultural diplomacy will promote the level of cooperation between the two countries in different areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Diplomacy
  • Foreign Policy
  • Iran
  • Belarus
  • Soft Power.‎
اژدری، لیلا و علی‌اکبر فرهنگی، محمدرضا سالحی امیری و محمد سلطانی‌فر. (1396). «مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات، دوره هیجدهم، شماره سی‌وهشتم، تابستان.
بولتن گزارش برگزاری هفته فرهنگ و هنر ایران. (1390). جلد 11، صص 23-20، بولتن سفارت جمهوری اسلامی ایران، مینسک.
بیات، فرهاد. (1389). مناسبات و اسناد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
حسن‌خانی، محمدحسن. (1384). «دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در کشورها»، فصلنامه دانش سیاسی، شماره دوم، پاییز و زمستان.
حسن نژاد، عبدالرحیم. (2014). «بررسی تأثیر عناصر فرهنگی بر روابط ایران و بلاروس»، فصلنامه علمی و پژوهشی دومکا، مینسک، شماره 5، صص 56-51، قابل دسترس:
خرازی محمدوندی آذر، زهرا. (1388). دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی، چاپ اول، تهران: نشر وزارت خارجه.
دهشیری، محمدرضا و عبدالرحیم حسن‌نژاد. (1392). «روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و بلاروس (2013-1991)» پژوهشنامه روابط بین‌الملل، شماره 33، تابستان.
دهشیری، محمدرضا. (۱۳۹۳). دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
دهقانی‌فیروزآبادی، سیدجـلال. (1387). چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
دهقانی‌فیروزآبادی، سیدجلال، روح‌الله طالبی آرانی و مرتضی نورمحمدی. (1392). نظریه فرهنگی روابط بین‌الملل، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
رضایی، علی‌اکبر و محمدعلی زهره‌ای. (1390). دیپلماسی فرهنگی: نقش فرهنگ در سیاست خارجی و ارائة مدل راهبردی، تهران: پژواک اندیشه.
سیمبر، رضا و احمد علی مقیمی. (1394). «منافع ملی و شاخص‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره چهارم، شماره 1، بهار.
سیمبر، رضا. (1396). «انقلاب اسلامی و دیپلماسی فرهنگی: از نظریه تا عمل»، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، شماره 14، پاییز.
صالحی امیری، سیدرضا و سعید محمدی. (1395). دیپلماسی فرهنگی، تهران: نشر ققنوس.
مسعام، ولادیمیر. (2016). روابط فرهنگی بین بلاروس و ایران، دسترسی در:
میرفخرایی، حسن و مجید فیروزمندی. (1396). «دیپلماسی فرهنگی سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان.
Barshcheuski, Lavon. (2011). “A Report on the Condition of NGOs and Independent Culture in Belarus”, Kultura Enter.
Fokin, Vladimir Ivanovich, Sergey Sergeevich Shirin, Julia Vadimovna Nikolaeva,, Natalia Mikhailovna Bogolubova, Elena Eduardovna Elts, Vladimir Nikolaevich Baryshnikov (2017), “Interaction of cultures and diplomacy of states”, Kasetsart Journal of Social Sciences, available at: journal homepage: http://www.elsevier.com/locate/kjss.
Helly, Damien. (2014). “belarus context note - Cultural Diplomacy Platform”, preparatory action Culture in the EU's External Relations.
Lawson, Marian L. (2018). “The Peace Corps: Current Issues”, Congressional Research Service, available at: https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21168.pdf.
Lebow, R. Ned. (2008). A Cultural Theory of International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
Luke, Christina. (2013). US Cultural Diplomacy and Archaeology: Soft Power, Hard Heritage, published by: Routledge.
Lukashenko, Alexander. (2014). “Belarus: 20 years under dictatorship and a revolution behind the rest of Europe”, available at: https://www.theguardian.com/world/2014/jun/09/-sp-belarus-remains-revolution-behind.
mcclory, Jonathan. (2017). “The Soft Power 30”, established in: The USC Center on Public Diplomacy.
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus (2013), website: http://www.mfa.gov.by/.
Rösch, Felix & Richard ned lebow. (2017). “A Contemporary Perspective on Realism”, Published at: https://pureportal.coventry.ac.uk/en/publications/a-contemporary-perspective-on-realism.
Sandell, Terry et al. (2013).” Analytical Baseline Report on the Culture Sector and Cultural Policy of the Republic of Belarus”, Regional Monitoring and Capacity Building Unit of the Eastern Partnership Culture Programme (RMCBU).
Valiyev, Anar M. (2012). “Azerbaijan-Iran Relations: Quo Vadis, Baku?”, Ponars Eurasia Policy Memo, Vol. 25., No. 244.
Yeliseyeu, Andrei. (2013). “The International Labour Association has issued a number of criticisms in that regard Belarus Risks Becoming Only State Stripped Of EU Trade Preferences”, Belarus Digest, 14 February 2013. Online. Available at: http://belarusdigest.com/story/belarus-risks-become-only-state-stripped-eu-trade-preferences-12979.
Ursache, Mara. (2015). ”Tourism – Significant Driver Shaping a Destinations” Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license.