استعمار پنهان و گسترش پدیده نهیلیسم در کشورهای هدف: مطالعه موردی انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

پس از کهن نظام پادشاهی، شاید آنچه یادآور نام کشور انگلستان باشد، استعمار است. در اینکه نام کشور انگلستان با پدیده استعمار در طول تاریخ گره خورده است، تردیدی نیست؛ اما آنچه در دوران کنونی مهم می‌نماید، تغییر شیوه استعمار و پدید آمدن اصطلاحی نو به نام پسااستعمار در سیاست‌های خارجی کشور انگلستان در برابر دیگر کشورهای هدف است. به زعم نویسنده، کشور انگلستان در مسیر استعماری خود از شاخص نوین ایجاد بحران معنا در بافت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... جوامع هدف خود استفاده می‌کند؛ این بحران معنا در پی خود، نهیلیسم خفته در بافت جامعه را بیدار می‌کند و با آشکارشدن شکافی ژرف میان خواسته‌ها و داشته‌های افراد جامعه، آن‌ها را در شرایط ضعف بیش از حد قرار می‌دهد؛ در چنین شرایطی، جامعه استعمارزده، بیش از پیش آماده تسلیم‌شدن و رساندن بیشترین سود به کشور استعمارگر است. کشور انگلستان این شیوه را نه از راه آشکار مانند سده‌های پیشین، بلکه با نفوذی پنهان و آرام انجام می‌دهد تا راه برای نیل به اهداف استعماری خود را همیشه هموار نگاه دارد. در این پژوهش، داده‌ها با روش اسنادی گردآوری شده است؛ روش تحلیل داده‌ها روش جامعه‌شناسی تاریخی است و چارچوب نظری پژوهش را نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و اندیشه‌های پست‌مدرن شکل داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hidden Colonialism and The Spread of Nihilism in Target Countries, ‎Case Study: England

نویسنده [English]

  • Ahmad Bordbar

Faculty member Department of Political Science, Kharazmi University

چکیده [English]

After the ancient kingdom, perhaps what is reminiscent of the name of England is colonialism. There is no doubt that Britain's name is tied to the phenomenon of colonialism throughout history; But what is important in the current era is the change of colonialism and the emergence of a new term called post-colonialism in foreign policy of the United Kingdom against other target countries. According to the authors, the UK, in its colonial path, uses the modern indicator of the creation of a crisis of meaning in the context of its economic, social, political, cultural, and ... target societies; The crisis of meaning implies the dormant nihilism awakens in the context of society, and reveals a profound gap between the demands of the people of society and places them in extreme weaknesses; In such a situation, the colonized society is more than ready to surrender and bring the most benefit to the colonial country. The United Kingdom does not use this method in a way that is not obvious, as in previous centuries, but with a slow and invisible influence, so that the way to achieve its colonial goals is always smooth. In this research, the data are collected by documentary method; the method of data analysis is the method of historical sociology, and the theoretical framework of the research has shaped the critical theory of the Frankfurt school and postmodern thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colonialism
  • England
  • Crisis
  • Nihilism
آشوری، داریوش. (1389). دانشنامه سیاسی (فرهنگ اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی)، چاپ نوزدهم، تهران: مروارید.
آیدی، دن. (1393). فلسفه تکنولوژی، ترجمه شاپور اعتماد، چاپ پنجم، تهران: مرکز.
انسل پیرسون، کیت. (1392). چگونه نیچه بخوانیم، ترجمه لیلا کوچک‌منش، چاپ دوم، تهران: رخ‌داد نو.
بودریار، ژان. (1394). چرا همه چیز تاکنون ناپدید نشده است؟، ترجمه احسان کیانی‌خواه، تهران: حرفه نویسنده.
بودریار، ژان. (1394). روح تروریسم، ترجمه کامران برادران، تهران: چترنگ.
پاک‌آیین، محسن. (1389).پنج سال در سرزمین سبز، خاطرات سفیر ایران در زامبیا، تهران: فرهنگ سبز.
پناهی خیاوی، بی‌نا. (بی‌تا). جامعه‌شناسی تاریخی؛ بررسی روش علمی در شناخت جامعه‌شناسی تاریخی با تکیه بر قلمرو موضوعی و مفهومی آن در مقایسه با رشته‌های علوم اجتماعی، بی‌جا.
تکمیل همایون، ناصر. (1380). خلیج فارس، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رمضانی‌پور، حسین. (1395). استعمارگری انگلیس در ایران (از ترفندهای گذشته تا سودای نفوذ امروز)، پژوهش خبری معاونت سیاسی صدا و سیما.
روی، الیور. (1393). «جذابیت‌های گسترش نهیلیسم»، ترجمه نیما پرژام، روزنامه شرق، شماره 162.
ریاضی هروی، محمدیوسف. (1369). عین‌الوقایع (تاریخ افغانستان در سال‌های 1324 - 1207 قمری)، تهران: افشار.
ژیژک، اسلاوی. (1393). آیا می‌توان گفت داعش پیشامدرن است؟، ترجمه وحید وحدت‌زاد، دیپلماسی ایرانی.
دورانت، ویل. (1336). اختناق هندوستان، ترجمه رحیم نامور، تهران: گام.
سایکس، سر پرسی. (1335). تاریخ ایران، ترجمه محمدتقی فخر مازندرانی، تهران: علمی.
شیخ‌الاسلامی، جواد. (1366). «خاطرات سر جان کدمن و داستان تجدید امتیاز نفت جنوب»، مجله آینده، شماره 3.
گریفیتس، مارتین. (1388). دانشنامه روابط بین‌الملل و سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نی.
گیدنز، آنتونی. (1394). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نی.
گیدنز، آنتونی. (1382). فراسوی چپ و راست، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی و فرهنگی.
فرهادپور، مراد. (1393). «نظم نوین جهانی آمریکا و ظهور القاعده به مثابه نهیلیسم پست‌مدرن»، روزنامه اعتماد، سال دوازدهم، شماره 2998.
فلیک، اووه. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، چاپ دوم، تهران: نی.
فوکو، میشل. (1396). دیرینه‌شناسی دانش، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده، چاپ چهارم، تهران: نی.
فوکو، میشل. (1390). نیچه، فروید، مارکس، ترجمه افشین جهان‌دیده، مهرداد نورایی، بهنام جعفری، افشین خاک‌باز و عبدالمحمد روح‌بخشان، چاپ پنجم، تهران: هرمس.
لنکستر، لین. و. (1362). خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، جلد 3، تهران: امیرکبیر.
مشیرزاده، حمیرا. (1395). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، چاپ یازدهم، تهران: سمت.
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی. (1388). ایران و استعمار انگلیس(مجموعه مقالات)، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
نصیری‌مقدم، محمدنادر. (1374). گزیده اسناد ایران و افغانستان، تهران: وزارت امور خارجه.
نیچه، فریدریش ویلهلم. (1385). اراده معطوف به قدرت، ترجمه محمدباقر هوشیار، چاپ ششم، تهران: فرزان روز.
همفر. (1361). خاطرات همفر، ترجمه محسن مویدی، تهران: امیرکبیر.
هوشنگ مهدوی، عبدالرضا. (1377). تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، چاپ 6، تهران: امیرکبیر.
هوشنگ مهدوی، عبدالرضا. (1377). سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی 1300 - 1357، تهران: پیکان.
هیوود، اندرو. (1389). سیاست، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: نی.
هیوود، اندرو. (1396). سیاست جهانی، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: قومس.
Baylis, J. and Rengger, N. J. (1992). Dilemmas of world Politics: International Issues in a Changing World, London: Oxford, Clarendon.
Brown, C. (1992). International Relations Theory: New Normative Approaches, New York: Colombia University.
Cox, R. W. (2002). "Civilizations and The Twenty First Century", In M. Mozaffari, ed, Globalization and Civilization, London: Routledge.
Foucault, Michel. (1974). The Archeology of Knowledge, London: Routledge.
Foucault, Michel. (1974). The History of Sexuality, Vol First, New York: UN.
Hopf, T. (1998). "The Promise of Constructivism in International Relations Theory", International Security, 23, 1 (reprinted) in Linklater, ed.
سایت
https://www.isna.ir