استعمار پنهان و گسترش پدیده نهیلیسم در کشورهای هدف: مطالعه موردی انگلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

پس از کهن نظام پادشاهی، شاید آنچه یادآور نام کشور انگلستان باشد، استعمار است. در اینکه نام کشور انگلستان با پدیده استعمار در طول تاریخ گره خورده است، تردیدی نیست؛ اما آنچه در دوران کنونی مهم می‌نماید، تغییر شیوه استعمار و پدید آمدن اصطلاحی نو به نام پسااستعمار در سیاست‌های خارجی کشور انگلستان در برابر دیگر کشورهای هدف است. به زعم نویسنده، کشور انگلستان در مسیر استعماری خود از شاخص نوین ایجاد بحران معنا در بافت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... جوامع هدف خود استفاده می‌کند؛ این بحران معنا در پی خود، نهیلیسم خفته در بافت جامعه را بیدار می‌کند و با آشکارشدن شکافی ژرف میان خواسته‌ها و داشته‌های افراد جامعه، آن‌ها را در شرایط ضعف بیش از حد قرار می‌دهد؛ در چنین شرایطی، جامعه استعمارزده، بیش از پیش آماده تسلیم‌شدن و رساندن بیشترین سود به کشور استعمارگر است. کشور انگلستان این شیوه را نه از راه آشکار مانند سده‌های پیشین، بلکه با نفوذی پنهان و آرام انجام می‌دهد تا راه برای نیل به اهداف استعماری خود را همیشه هموار نگاه دارد. در این پژوهش، داده‌ها با روش اسنادی گردآوری شده است؛ روش تحلیل داده‌ها روش جامعه‌شناسی تاریخی است و چارچوب نظری پژوهش را نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و اندیشه‌های پست‌مدرن شکل داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hidden Colonialism and The Spread of Nihilism in Target Countries, ‎Case Study: England

نویسنده [English]

  • Ahmad Bordbar

Kharazmi University

چکیده [English]

After the ancient kingdom, perhaps what is reminiscent of the name of England is colonialism. There is no doubt that Britain's name is tied to the phenomenon of colonialism throughout history; But what is important in the current era is the change of colonialism and the emergence of a new term called post-colonialism in foreign policy of the United Kingdom against other target countries. According to the authors, the UK, in its colonial path, uses the modern indicator of the creation of a crisis of meaning in the context of its economic, social, political, cultural, and ... target societies; The crisis of meaning implies the dormant nihilism awakens in the context of society, and reveals a profound gap between the demands of the people of society and places them in extreme weaknesses; In such a situation, the colonized society is more than ready to surrender and bring the most benefit to the colonial country. The United Kingdom does not use this method in a way that is not obvious, as in previous centuries, but with a slow and invisible influence, so that the way to achieve its colonial goals is always smooth. In this research, the data are collected by documentary method; the method of data analysis is the method of historical sociology, and the theoretical framework of the research has shaped the critical theory of the Frankfurt school and postmodern thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • colonialism
  • England
  • Crisis
  • Nihilism