ادراک رهبران و عادی سازی سیاست ویتنام در قبال آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از مهم­ترین منازعات پایدار روابط بین‌الملل، رابطه تنش آمیز میان آمریکا و ویتنام بوده است. رهبران کمونیست ویتنام که تا چند دهه پیش، محو هرگونه نفوذ امپریالیستی آمریکا را بر روی پرچم­های خود نوشته بودند و الگوی مبارزه علیه آمریکا بشمار می‌رفتند؛ به‌تدریج در اواخر دهة 1980 و اوایل دهة 1990، به سمت عادی‌سازی مناسبات خود با آمریکا و همکاری با نهادها و رژیم­های بین­المللی گام برداشتند. این تغییر جهت­گیری در سیاست خارجی باعث شد تا ویتنام روابط خود را با جامعه بین‌المللی و به ویژه با آمریکا به طور چشمگیری احیا نماید. سوال اصلی مقاله حاضر این است که چرا ویتنام سیاست های خود را در قبال آمریکا تغییر داد. برای پاسخ به این پرسش، نگارندگان این فرضیه را مورد راستی آزمایی و تأیید قرار داده­اند که دولت انقلابی ویتنام متأثر از ادراکات رهبران نسل اول انقلاب، با بحران‌های فراگیر اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی مواجه شدند؛ این بحران‌ها زمینه‌ساز به قدرت رسیدن رهبران جدید با جهان‌بینی و ادراکات متفاوت شد که یکی از پیامدهای مهم آن، تحول در سیاست خارجی و عادی‌سازی سیاست‌ها در قبال آمریکا بود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The perceptions of leaders and the normalization of Vietnam's policy towards the United ‎States

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Haji-Yousefi 1
  • seyed mehdi Habibi 2

1 Faculty Member of Shahid Beheshti University

2 PhD student of International Relations, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

One of the most enduring conflicts in international relations has been the tense relationship between the United States and Vietnam. Vietnam's Communist leaders, who had, until decades before, eroded any US imperialist influence on their flags and set the pattern for the struggle against America; gradually toward the end of the 1980s and early 1990s, normalizing their relations with the United States and working with the institutions. And international regimes have stepped up. This shift in foreign policy has dramatically restored Vietnam's relations with the international community, and in particular with the United States. The main question in this article is why Vietnam changed its policies towards the United States. To answer this question, the authors have validated the hypothesis that the revolutionary government of Vietnam, affected by the perceptions of the leaders of the first generation of the revolution, faced widespread economic, political, and international crises, which paved the way for the new leaders to come to terms with the world. And different perceptions, one of the major consequences of which was the change in foreign policy and the normalization of US policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • Vietnam
  • Normalization
  • Psychological Environment
  • Change of Leaders
امینی، آرمین و شکراللهی، سمیر السادات (1393). «جهانی‌شدن و توسعه اقتصادی در ویتنام»، سیاست جهانی، شماره 7.
جیاپ، ژنرال (1384). «جهان پیوسته در تغییر است اما اندیشه‌های هوشی مین همچنان زنده خواهد ماند»، ترجمه: منوچهر بصیر، چیستا، شماره 220.
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی (1389). ویتنام، تهران: دفتر مـطالعات سـیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
دهقانی فیروزآبادی، جلال و ذبیحی، رضا (1396). «بررسی توفیق یا عدم توفیق در مدل جامعه سناسی تاریخیِ تحلیل سیاست خارجی»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، سال نهم، شماره 1.
رهنما، سعید (1396). «نقد اقتصاد سیاسی: بازخوانی انقلاب‌های قرن بیستم (انقلاب‌های ویتنام)». قابل‌دسترس در:
http://rahekaregar.com/maghalat/2017/09/02/vietnamrevolutionbyrahnema.pdf
سازمند، بهاره (1388). منطقه‌گرایی و هویت مشترک در جنوب شرق آسیا، تهران: دفتر مـطالعات سـیاسی و بین‌المللی.
صباغیان، علی (1385). «کالبدشکافی فرایند الحاق ویتنام به سـازمان جـهانی تـجارت»، فصلنامه پژوهش‌های تجارت جهانی، شماره ۴ و ۵.
فرمانفرمایان، سلمان (1374). «برقراری روابط آمریکا با دشمن سابق»، فصلنامه گفتگو، شماره 9.
 لاکوتور، ژان (1351). هوشی مین، ترجمة: هوشنگ وزیری، تهران: انتشارات توس.
مشیرزاده، ح. و جعفری، ه. 1391. «قدرت هژمون و دولت‌های انقلابی: مطالعه موردی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره اول.
مشیر زاده، حمیرا (1394). «احیای حوزه تحلیل سیاست خارجی: تحلیلی چند متغیره»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال دهم، شماره 3.
ویل، گرهارد (1380)، «سیاست و حکومت کلینتون در مورد ویتنام»، ترجمه: لادن مختاری، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، شماره 6.
Abuza, Z. (1998). "Leadership transition in Vietnam since the Eighth Party Congress: the unfinished congress", Asian Survey, 38(12), 1105-1121.
Ang, C. G. (2002). The Vietnam War From the Other Side: The Vietnamese Communists' Perspective. Routledge
Asselin, P. (2001). "Le Duan, the American War, and the Creation of an Independent Vietnamese State", Journal of American-East Asian Relations, 10 (1), 1-27.
Be, N. M. (2013). Vietnamese Politics: China-Vietnam Relations and TPP.Retrievedat: http://www.pp.u-tokyo.ac.jp /graspp-old/courses/2013/documents/5140143_6a.pdf
Castelli, B. (1995). "The Lifting of the Trade Embargo between the United States and Vietnam: The Loss of a Potential Bargaining Tool or a Means of Fostering Cooperation". Dick. J. Int'l L. 13, 297.
Duan, Le1. (1965). On the Socialist Revolution in Vietnam, Volume 1. Hanoi: Foreign Publishing House.
Duan, Le2. (1965). Speech given by Party First Secretary Le Duan to 12th Plenum of Party Central Committee, Digital archive of Wilson Center.
Herring, G. C. (2004). The Cold War and Vietnam. OAH Magazine of History18(5), 18-21.
Hodgkinston, G. P., Maule, A. J. & Bown, N. J(2004). "Causal Cognitive Mapping in the Organizational Strategy Field: A Comparison of Alternative Elicitation Procedures". Organizational Research Methods, 7(1), 3-26.
Hudson, V. M. & Vore, C. S. (1995). Foreign policy analysis yesterday, today, and tomorrow. Mershon International Studies Review39(Supplement_2), 218.
Jervis, R (1976) Perception and Misperception in International Politics. Princeton: Princeton University Press
Khac Ke, P. (2005). "WTO Accession and Banking Reform In Vietnam". Available at: http://siteresources.worldbank.org/ INTRANETTRADE/Resources/WBI-Training/vietbanking_ke.pdf
Manyin, M. E. (2005). The Vietnam-US Normalization Process. Library of Congress Washington DC Congressional Research Service.
Manyin, M. E. (2008). "US-Vietnam relations: Background and issues for Congress", Library of Congress Washington Dc Congressional Research Service.
Maslowski, JI. (1994). Normalization of US-Vietnam Relations Regional Security Policy Paper: National War Coll Washington Dc.
Marr, D. G. & White, C. P. (Eds). (1988). Postwar Vietnam: dilemmas in socialist development (Vol. 3). SEAP Publications.
Olson, J. S, & Roberts, R. W. (2011). Where the Domino Fell: America and Vietnam 1945-1995: John Wiley & Sons.
Pham, B. (2003). The Economic Reform in Vietnam in 1989: Shock Therapy or Gradualism? University of California, San Diego.
Quinn-Judge, S (2002). Ho Chi Minh: The Missing Years, 1919–1941, University of California Press.
Rama,M. (2008). "Making Difficult Choices: Vietnam in Transition",Commission on Growth and Development.
Riedel, J. & Turley, W. S. (1999). The politics and economics of transition to an open market economy in Viet Nam.
Shenon, P. (28 April 1998). "Nguyễn Văn Linh, Vietnam's Ex-Party Chief, Dies at 82.". New York Times.
Snyder, R. & C. HW Bruck y Burton Sapin(1954). Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics.
Sprout, H & Sprout, M (1956). Man-milieu relationship hypotheses in the context of international politics. Center for International Studies, Princeton University.
Sprout, H. & Sprout, M. (1957). Environmental factors in the study of international politics. Conflict Resolution, 1(4), 309-328.
Sprout, H. & Sprout, M. (1965) The Ecological Perspective on Human Affairs with Special Reference to International Relations. Princeton: Princeton University
Stern, L. M. (1993). Renovating the Vietnamese Communist Party: Nguyen Van Linh and the Programme for Organizational Reform, 1987-91. Institute of Southeast Asian.
Thang, B. T. (2001). "After the war: 25 years of economic development in Vietnam. Commentary". http:// www.nira.or. jp/past// publ/review /2000spring/06thang. pdf.
Thayer, C. A. (2015). "Vietnamese Diplomacy, 1975-2015: From Member of the Socialist Camp to Proactive International Integration", Journal of Social Sciences and Humanities, 1(3), 194-214.
Van, Canh Nguyen; Cooper, Earle (1983). Vietnam under Communism, 1975–1982, Hoover Press.
VCP. (2008). Documents of VCP Congresses during economic reform and international integration, National Political Publisher, Vietnam.
Young, M. D. & Schafer, M. (1998). Is there method in our madness? Ways of assessing cognition in international relations. Mershon International Studies Review42(1), 63-96.