راهبرد سیاست خارجی ترامپ در قبال پرونده هسته‌ای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار روابط بین‌الملل گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول) ‏

3 هیات علمی و دانشیار روابط بین الملل گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم ادارای و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

طی چند دهه اخیر، مناقشه هسته‌ای ایران با کشورهای غربی و ابعاد گوناگون آن به اصلی‌ترین موضوع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. در این میان نوع مواجهه آمریکا به عنوان هژمون سیستم بین‌المللی با این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پژوهش تلاش دارد الگوی راهبردی ترامپ را در قبال پرونده هسته‌ای ایران در یک چارچوب منطقی و علمی مورد ارزیابی قرار دهد. روش پژوهش از نوع کیفی و رویکرد توصیفی- تحلیلی می‌باشد، همچنین گردآوری منابع به‌صورت کتابخانه‌ای صورت گرفته است. بر این اساس پرسش پژوهش اینگونه مطرح می‌شود که الگوی راهبردی ترامپ در قبال پرونده هسته‌ای ایران چگونه بوده است؟ بنظر می‌رسد ترامپ از همان ابتدا الگوی متفاوتی را نسبت به گذشتگان در مناقشات بین‌المللی و منطقه خاورمیانه در پیش گرفته است. بسیاری از تحلیل‌گران سیاست خارجی ترامپ را مبهم با آینده‌ای نامشخص دانسته و بر رفتار غیر معمول شخصیتی وی تاکید می‌کنند اما در ادامه این فرضیه به اثبات می‌رسد که رویکرد ترامپ به پرونده هسته‌ای برگرفته از رویکرد تلفیقی از شبه انزواگرایی - واقع‌گرایی با تاکید بر دکترین خروج بوده است. در کانون مرکزی این نگرش، الگوی راهبردی ترامپ، در راستای شعار "نخست آمریکا" و "احیای عظمت دوباره آمریکا" با اولویت دادن به منافع و اهداف آمریکا مورد توجه قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tramp's foreign policy strategy on Iran's nuclear deal

نویسندگان [English]

  • Bahar Akhavan 1
  • Enayatollah Yazdani 2
  • Ali Omidi 3

1 Ph.D. Student of International Relations, Department of Political Sciences, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan

2 Associate Professor of International Relations Department of Political Science University of Isfahan

3 Associate Professor of International Relations, Department of Political Science, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan

چکیده [English]

In the last few decades, Iran's nuclear case and its various dimensions has become the main issue of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. The US approach as the international system's hegemony is very important. This paper aims to address the Tramp's strategic model in Iran's nuclear deal in a logical and scientific framework. The methodology used in this paper is qualitative and descriptive-analytic approach. The collection of resources has also been done in the form of a library. The main question is that how Tramp's strategic model was dealing with Iran's nuclear deal? It seems, from the beginning, Tramp has taken a different pattern than its predecessors in the international conflict and the Middle East. Many analysts believe that Tramp's foreign policy is ambiguous with an uncertain future and emphasize the unusual behavior of his personality but this hypothesis prove that the Trample’s approach to Iran’s nuclear deal derived from the combined approach of neo-isolationism and realism, with an emphasis on exit doctrine. In the center of this attitude, Tramp's strategic pattern has been considered with the slogan "America First" and “Restore America's Greatness” with priority US interests and goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trump
  • Iran's Nuclear Deal
  • New Isolation-Realism
  • America First
  • Exit Doctrine