فلسفه سیاسی صلح از دیدگاه هابز و کانت و ارتباط آن با عدالت کیفری بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی،واحدبندرانزلی،گیلان،ایران

چکیده

مهم‌ترین هدف سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. اما هیچ یک از ارکان سازمان ملل مفهوم صلح را تعریف ننموده‌اند. افزودن عبارت امنیت بین‌المللی نیز کمکی به تعریف صلح نکرده است. این مقاله علاوه بر مطالعه مفهوم صلح به بررسی فلسفه سیاسی صلح از دیدگاه هایزوکانت می‌پردازد. هابز با نگاه بد بینانه خود، صلح را امری ساختگی دانست. دیدگاهی که منشأ رئالیسم سیاسی گردید و به سیاست عملی دامن زد. سیاست عملی با نادیده گرفتن عدالت کیفری برای قربانیان نقض حقوق بشر بر صلح تاکید می کندو مرتکبان جرایم بین المللی را بی کیفر می گذارد.اما کانت با فلسفه اخلاق گرایانه خود صلح پایدار را حاصل احترام به حقوق بشر تلقی کرد. اندیشه ای که در لیبرالیسم سیاسی متبلور شد و عملکرد سازمان ملل را از جستجوی صلح منفی به تلاش برای تحقق صلح مثبت از طریق عدالت کیفری برای جوامع قربانی نقض گسترده حقوق بشر معطوف نمود.رویکردی که حاصل ان ایجاد محاکم کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی بود.این امر بیانگر آن است که آینده حقوق بین الملل با ارتقا حقوق بشر ّپیوندناگسستنی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Philosophy of Peace from The Perspective of Hobbes and Kant and Its Relation to ‎International Criminal Justice

نویسنده [English]

  • zohreh Mosavifar

Department of law,Islamic Azad University,Bandar anzali Branch,Guilan,Iran

چکیده [English]

The addition of the term "international security" has also not helped to define peace. In addition to the concept of peace, this paper examines the political philosophy of peace from the point of view of Hobbes and kant. Hobbes, in his pessimistic look considered peace as a fake. A view that led to political realism and to realpolitik.Realpolitik emphasis the imposition of criminal justice for victims of human rights violation and do not punish perpetrators of international crimes. But Kant pursued a lasting peace with his moral philosophy as a result of respect for human rights. The notion that crystallized political liberalism and the UN's search for negative peace in efforts to achieve positive peace through criminal justice for the victim societies of widespread human rights violation.The function that led to the establishment of international criminal tribunals and international criminal court.This suggests that future of international law inextricably linked to the promotion of human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peace
  • International Criminal Justice
  • Hobbes
  • Kant
  • Realpolitik‎