تحریم نفتی ایران و اقتصاد سیاسی اتحادیه اروپا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران واحد علوم و تحقیقات

3 استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 استادیار مدعو گروه علوم سیاسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

قبل و حتی بعد از توافقنامه برجام، اتحادیه اروپا به تبعیت از ایالات متحده آمریکا در تلاش اجتناب ورزیدن از «جنگ گرم» بسوی جنگ اقتصادی روی آورده و تحریم های شدید مالی و اقتصادی و از جمله تحریم نفتی علیه ایران را به همراه آمریکا و بسیاری دیگر کشورها اعمال کرده است. هدف تحقیق توصیفی – تحلیلی حاضر که مبتنی بر ﻣﻨﺎﺑﻊ اسنادی- ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و نیز فرا تحلیل آثار موجود است تبیین و شناخت آثار تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران توسط اتحادیه اروپا و تاثیرات این تحریم ها بر اقتصاد سیاسی این اتحادیه است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اولا اقتصاد سیاسی به عنوان قدرتمندترین مقوله و مکانیزم تجزیه و تحلیل دیپلماسی اتحادیه اروپا بشمار می آید. ثانیا سیاست های هماهنگ اتحادیه اروپا با آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران و تلاش این اتحادیه در اتخاذ تحریم های یکجانبه آن برضد ایران، بخصوص تحریم خرید نفت ایران چندان کارا نبوده است. سوم اینکه هزینه‌های تحمیل شده بر ایالات متحده و اتحادیه اروپا وسیع بوده و همچنان رو به گسترش است و دیگر اینکه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در خلال سیاست تحریم ها، زمینه ساز بیشتر نفوذ شرق و بخصوص چین در بازار ایران شدند. به بیان دیگر، غرب خود را علیه نفوذ خود در ایران تحریم کرد و موجب شد دو طرف تحریم کننده و تحریم شونده در فرایند اجرای تحریم متضرر شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran's oil Embargo and the Political Economy of the European Union

نویسندگان [English]

  • Shamsi Kazemi 1
  • Ahmad Saei 2
  • Abolghasem Taheri 3
  • Massoud Motalebi 4

1 PhD Student of Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch

2 Associate Professor of Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

3 Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

4 Assistant Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

چکیده [English]

Before and even after the agreement, the European Union has been pursuing an economic war against the United States in an effort to escape the "warm war" and has imposed severe financial and economic sanctions, including an oil boycott against Iran, along with the United States and many others. Other countries. The purpose of the present descriptive-analytic research is based on documentary-librarian resources as well as the analysis of existing works. Explaining the effects of the sanctions imposed on the Islamic Republic of Iran by the European Union and the impact of these sanctions on the political economy of the Union. Research findings show that, firstly, political economy is considered as the most powerful category and mechanism for the analysis of EU diplomacy. Secondly, the EU's coordinated policies with the United States over Iran's nuclear program and its attempt to impose its unilateral sanctions against Iran, especially the sanctions on Iran's oil purchases, have not worked well. Thirdly, the costs imposed on the United States and the European Union are wide-ranging and are still expanding, and the United States and the European Union, in the context of the sanctions policy, have created more influence on the East and, in particular, China in the Iranian market. In other words, the West has sanctioned itself against its influence in Iran, causing the two sides to be sanctioned and sanctioned in the process of sanctioning

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Economy
  • oil Sanctions
  • EU
  • Iran