مسئله‌ علیت در نظریه‌های روابط بین‌الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مسئله‌ی علیت و بحث امکان یا عدم امکان تبیین علی سیاست بین‌الملل یکی از مهم‌ترین موضوعات فرانظری در حوزه‌ی روابط بین‌الملل است که توجه بسیاری از اندیشمندان و مکاتب نظری این رشته را به خود جلب نموده است. در این پژوهش تلاش داریم تا یک شمای کلی را از مجادله و مباحثه‌ی نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل در رابطه با مسئله‌ی علیت ترسیم نماییم و نشان دهیم که در حوزه‌ی نظریه‌پردازی روابط بین‌الملل به‌طورکلی چه طیفی از نگرش‌ها و رویکردها در این رابطه شکل گرفته است.بدین منظور ما ابتدا یک چارچوب کلی را از مباحث فرانظری روابط بین الملل ارائه داده ایم سپس نظریه های مختلف را در این قالب جای داده و نگرش آن ها را پیرامون مسئله ی علیت تشریح نموده ایم.این چارچوب کلان شامل سه طیف پوزیتیویسم،پست پوزیتیویسم و آنتی پوزیتیویسم می باشد.پوزیتیویسم نگرش های جریان اصلی را در برمی گیرد که مبتنی بر هستی شناسی واقع گرا و معرفت شناسی مبنا گرایانه است ،پست پوزیتیویسم شامل رویکردهای میانه است و آنتی پوزیتیویسم به نگرش های رادیکال و پست مدرن اشاره دارد که در تقابل کامل با پوزیتیویسم قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The problem of causation in International Relations Theories

چکیده [English]

The problem of causation and the possibility or impossibility of causal explanation of international politics is one of the most important meta-theoretical issues in the field of international relations that has attracted the attention of many international relations scholars and theoretical schools. In this research, we try to draw up a comprehensive Picture of the international relations theoreticians' controversies and debates about The problems of causation and show what kind of approaches and attitudes have been formed around this problem in the area of Theory-Building in international relations. To achieve this aim, We have first introduced a grand framework of meta-theoretical debates in international Relations, then we have put different theories in this framework and have described their attitude to the problems of causation. This grand framework consists of three categories of meta-theoretical debates: positivism, post positivism and anti-positivism. Positivism embraces mainstream attitudes, post positivism includes the middle ground approaches, and anti-positivism refers to radical and postmodern attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • causality
  • Meta-Theoretical Debates
  • international relations theories