نظم‌های منطقه‌ایِ غیراروپایی از منظر مکتب انگلیسی ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، گروه سیاست جهانی و منطقه‌ای

2 دانشجوی دکتری رشته روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نظم، و منطقه به مهمترین مفاهیم در رشته روابط بین‌الملل تبدیل شده اند، به گونه‌ای که کمتر تحلیلی را می‌توان دید که از این دو مفهوم یاد نشده باشد؛ در این میان، آنچه اهمیت یافته، ولی کمتر آماج تامل نظری واقع شده است وضعیت نظمهای منطقه‌ای در عرصه بین‌المللی است، چراکه به نظر می‌رسد باعث تقارب این دو مفهوم و تبدیل آنها به یک ابرمفهوم گردیده است. در این راستا، این نوشتار این پرسش نظریِ را مطرح می‌کند که "چرا با پیدایش جامعۀ دولتها در سطح منطقه‌ای، نظم منطقه‌ای درونزاد در جوامع بین‌المللی منطقه‌ای غیراروپایی شکل نمی‌گیرد؟  برای پاسخ به این پرسش، با بهره گیریِ از مفاهیم مکتب انگلیسی استدلال می‌شود که به نظر می‌رسد تفاوت در تجربه‌های حاکمیتیِ دولت‌های واقع در جوامع بین‌المللیِ منطقه‌ای غیراروپایی، «شکل‌بندی‌های دولت و منازعات درون‌منطقه‌ای» را به گونه‌ای رقم زده است که باعث گردیده است، با وابستگیِ امنیتیِ آن دولتها به کنشگران فرامنطقه‌ای از یک سو و مداخلۀ کنشگران فرامنطقه‌ای از سوی دیگر، نظم منطقه‌ای درونزاد در جوامع بین‌المللیِ منطقه‌ایِ غیراروپایی شکل نگیرد. بهره گیری از مکتب انگلیسی نشان می‌دهد که در پیشبرد استدلالهای این نوشتار، از روش توصیفی ـ تحلیلی با تمرکز بر تحلیل محتوای کیفیِ آثار نظریِ مرتبط استفاده خواهد شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که موفقیتِ این الگوی نظری در کاربست برای مناطق مختلف جهان می‌تواند می‌تواند سهم ارزنده‌ای در بالندگی نظریِ مطالعات منطقه‌ای از یک سو و بهره گیری از مفاهیم مکتب انگلیسی در تحلیل موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللیِ روز داشته باشد و با پیوند زدنِ آنها به یکدیگر، افقی جدید در این دو حوزه مطالعاتی بگشاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Non-European Regional Security Orders an English School View

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Talebi Arani 1
  • Nureddin Akbari Karim Abadi 2

1 Faculty Member of Shahid Beheshti University, Department of Global and Regional Policy

2 PhD student in International Relations at Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Order, and region have become the most important concepts in IR scholarship, since little analyses can be found which does deal with; in the meanwhile, an important but undertheorized point is the situation of regional orders in the international real, which seems to converge these two concepts under an umbrella concept, requiring a due theorization. In doing so, the article asks the theoretical question: why does not an endogenous regional order in non-European regional international societies following the emergence of states society in the regional level?  In answering this question, drawing English school, it can be argued that differences in the sovereignty experiences seen by states within non-European regional international societies seems to lead the state formations and intra-regional conflicts not to form an endogenous regional security within them as a result of their security dependence to extra-regional actors as well as extra-regional actors’ involvement. Using a descriptive-analytical method focusing on the qualitative content analysis, the article concludes that applying this theoretical model to world regions can contribute to international and regional analyses on the basis of an English School view, and by linking them, open up a new horizon toward IR and Regional Studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Orders
  • English School
  • Regional International Society
احمدی، بهزاد و طالبی آرانی، روح اله (1397). «بازخوانی مدل‌های مطالعات منطقه‌ای در تقویت مبانی کاربردی الگوی روابط امنیتی بینامنطقه‌ای»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دوره 10 شماره 1(پیاپی 55) زمستان
بصیری، محمدعلی، آقامحمدی، زهرا (1395). «آینده پژوهی خاورمیانه طی سه دهه آتی؛ تحلیل روندهای مقابله با تروریسم در سطح بین‌الملل»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرضا
بلامی، الکس. جی (1386). جوامع امن و همسایگان، ترجمۀ محمود یزدان فام و پریسا کریمی نیا، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بوزان، باری (1378). مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمۀ پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
بوزان، باری و ویور، الی (1388). مناطق و قدرت: ساختار امنیت بین‌الملل، ترجمۀ رحمن قهرمان‌پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بیژنی، مریم (1384). «دیپلماسی در گذر زمان»، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 221-222
حبیب‌الهی، مهدی، مسعودنیا، حسین (1395). «رویکرد سه گانه حمایت، وساطت و مداخله آمریکا: مقایسه مصر جدید و ایران»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال دوازدهم، شماره سی وچهارم، بهار
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1395). کلیات روابط بین‌الملل، تهران: مخاطب.
طالبی آرانی، روح آ...(1396). «مفهوم جامعه بین‌المللی از نگاه مکتب انگلیسی: تحلیلی انتقادی»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال دوازدهم، شماره چهارم، پایی
طالبی آرانی، روح اله (1397). «فروماندگی دولت و بی ثباتی تسلیحات‌بنیان در غرب آسیا (2001-2017)»، مجموعه مقالات سمینار بین‌المللی روندهای تسلیحاتی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا، دومین کنفرانس امنیتی تهران، آذر 1396.
عبدالله خانی، علی (1383). نظریه‌های امنیت مقدمه ای بر طرح ریزی دکترین امنیت ملی، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
گوهری‌مقدم، ابوذر (1391). «مکتب انگلیسی روابط بین‌الملل: تحولی پارادایمی»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی، سال دوم شماره 1 بهار
مشیرزاده، حمیرا (1384). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت
هتنه، بیوردن (1394). فراسوی منطقه‌گرایی جدید، در آنتونی پین، مباحث اصلی در اقتصاد سیاسی جدید، ترجمۀ حسین پوراحمدی و روح آ... طالبی آرانی، تهران: نشرمخاطب.
هتنه، بیوردن و همکاران (1391). منطقه‌گرایی نو (مجموعه پنج جلدی)، ترجمۀ علیرضا طیب، تهران: انتشارات مرکز تحقیقت وزارت امور خارجه.
Bellamy Foster, John (2006). "The New Geopolitics of Empire", Monthly Review, January.
Bull, H. (1977). The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, New York: Columbia University Press.
Buzan, B. (2012). "How regions were made, and the legacies for world politics: An English School reconnaissance " in T. V. Paul (ed.), International Relations Theory and Regional Transformation, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 22-47.
Buzan, B. & Little, R. (2000). International Systems in World History: Remaking the Study of International Relations, Oxford: Oxford University Press.
Cantori, L. and Spiegel, S. (1973). The Analysis of Regional International Politics: The Integration Versus the Empirical Systems Approach, International Organization, 27(4): 465-494
 Checkel, J. (1999). Social construction and integration, Journal of European Public Policy, 6:4, 545-560,
Checkel, J. & Katzenstein, P (2010). European Identity, New York: Cambridge University Press.
Czaputoicz J. (2003). “the English school of international relations and its approach to European integration”, studies & analyses, vol.2 no.2
Devlen, B. and James, P. (2005). The English School, International Relations and Progress, International Studies Review, pp..191.172.
Doidge, M. (2008). Joined at the Hip: Regionalism and Interregionalism, European Interregionalism, 29(2), pp. 229-248.
Elman, C. & Elman, M. F. (2008). "The Role of History in International Relations". Millennium-Journal of International Studies, 37(2).
Hettne, B. & Söderbaum, F. (2002). Theorising the Rise of Regionness, New Political Economy, 5(3), pp. 457-473.
Hofmann, S. C. &Mérand, F. (2012), Regional organizations à la carte: the effects of institutional elasticity, in T. V. Paul (ed.), International Relations Theory and Regional Transformation, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 133-165.
Howland, Douglas & White, Luise S. (2008). The State of Sovereignty: Territories, Laws, Populations, Wisconsin: Indiana University Press.
Linklater, A. and Suganami, H. (2006). The English School of International Relations: A Contemporary Reassessment, Cambridge: Cambridge University Press.
Merom, G. (2003). Realist Hypotheses on Regional Peace, Journal of Strategic Studies, Vol. 26, No. 1, pp. 109- 135
Nye, J. (1968). Comparative Regional Integration: Concept and Measurement, International Organization, 22(4): pp. 855-880.
Oneal, J. R. (2012). Transforming regional security through liberal reforms, in T. V. Paul (ed.), International Relations Theory and Regional Transformation, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 158-180.
Owen, J. M (2012). Economic interdependence and regional peace, in T. V. Paul (ed.), International Relations Theory and Regional Transformation, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 107-132
Schroeder, P. W. (1997). "History and International Relations Theory: Not Use or Abuse, but Fit or Misfit". International Security, 22(1).
Stivachtis, V. A. (2011). International Society: Global / Regional Dimensions and Goographic Expansion, in Robert A. Denemak, The International Studies Encyclopeda, pp 4543-61.
Thompson, William R. (1973). The Regional Subsystem: A Conceptual Explication and a Propositional Inventory, International Studies Quarterly, Vol. 17, No. 1, pp. 89-117.
Walt, Stephen M. (1986). The Origins of Alliances, London: Cornell University Press.