نظم‌های منطقه‌ایِ غیراروپایی از منظر مکتب انگلیسی ‏

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

نظم، و منطقه به مهمترین مفاهیم در رشته روابط بین‌الملل تبدیل شده اند، به گونه‌ای که کمتر تحلیلی را می‌توان دید که از این دو مفهوم یاد نشده باشد؛ در این میان، آنچه اهمیت یافته، ولی کمتر آماج تامل نظری واقع شده است وضعیت نظمهای منطقه‌ای در عرصه بین‌المللی است، چراکه به نظر می‌رسد باعث تقارب این دو مفهوم و تبدیل آنها به یک ابرمفهوم گردیده است. در این راستا، این نوشتار این پرسش نظریِ را مطرح می‌کند که "چرا با پیدایش جامعۀ دولتها در سطح منطقه‌ای، نظم منطقه‌ای درونزاد در جوامع بین‌المللی منطقه‌ای غیراروپایی شکل نمی‌گیرد؟  برای پاسخ به این پرسش، با بهره گیریِ از مفاهیم مکتب انگلیسی استدلال می‌شود که به نظر می‌رسد تفاوت در تجربه‌های حاکمیتیِ دولت‌های واقع در جوامع بین‌المللیِ منطقه‌ای غیراروپایی، «شکل‌بندی‌های دولت و منازعات درون‌منطقه‌ای» را به گونه‌ای رقم زده است که باعث گردیده است، با وابستگیِ امنیتیِ آن دولتها به کنشگران فرامنطقه‌ای از یک سو و مداخلۀ کنشگران فرامنطقه‌ای از سوی دیگر، نظم منطقه‌ای درونزاد در جوامع بین‌المللیِ منطقه‌ایِ غیراروپایی شکل نگیرد. بهره گیری از مکتب انگلیسی نشان می‌دهد که در پیشبرد استدلالهای این نوشتار، از روش توصیفی ـ تحلیلی با تمرکز بر تحلیل محتوای کیفیِ آثار نظریِ مرتبط استفاده خواهد شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که موفقیتِ این الگوی نظری در کاربست برای مناطق مختلف جهان می‌تواند می‌تواند سهم ارزنده‌ای در بالندگی نظریِ مطالعات منطقه‌ای از یک سو و بهره گیری از مفاهیم مکتب انگلیسی در تحلیل موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللیِ روز داشته باشد و با پیوند زدنِ آنها به یکدیگر، افقی جدید در این دو حوزه مطالعاتی بگشاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Non-European Regional Security Orders an English School View

چکیده [English]

Order, and region have become the most important concepts in IR scholarship, since little analyses can be found which does deal with; in the meanwhile, an important but undertheorized point is the situation of regional orders in the international real, which seems to converge these two concepts under an umbrella concept, requiring a due theorization. In doing so, the article asks the theoretical question: why does not an endogenous regional order in non-European regional international societies following the emergence of states society in the regional level?  In answering this question, drawing English school, it can be argued that differences in the sovereignty experiences seen by states within non-European regional international societies seems to lead the state formations and intra-regional conflicts not to form an endogenous regional security within them as a result of their security dependence to extra-regional actors as well as extra-regional actors’ involvement. Using a descriptive-analytical method focusing on the qualitative content analysis, the article concludes that applying this theoretical model to world regions can contribute to international and regional analyses on the basis of an English School view, and by linking them, open up a new horizon toward IR and Regional Studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Orders
  • English School
  • Regional International Society