آسیب شناسی «آینده‌پژوهانه» سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تاجیکستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

محققانی که درارتباط با تحلیل سیاست خارجی فعالیت دارند، وظیفه خود را بهبود تصمیم‌گیری در سیاست خارجی بیان می‌کنند. نگارندگان با هدف کمک به بهبود تصمیم‌گیری درسیاست خارجی اقدام به آسیب‌شناسی استراتژی‌ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درتاجیکستان نموده‌اند. مساله‌ی پژوهش این مهم است که استراتژی‌ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درتاجیکستان متاثر از نقاط قوت و فرصت‌ها پویا و موفق بوده یا تحت تاثیر نقاط ضعف و تهدیدات منفعلانه و ناموفق بوده‌ است؟ آیا عنصر«آینده پژوهی» و »برنامه‌ریزی بلند مدت» در این استراتژی‌ مدنظر بوده است؟ برای پرداختن به مساله فرضیه‌ای که مطرح شده به این صورت است که: استراتژی‌ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان بدون توجه به هدف گذاری‌های بلند مدت بیشترتحت تأثیر ضعف‌های داخلی و چالش‌های محیطی ناموفق و منفعل بوده است. چارچوب نظری پژوهش حاضر یک طرح مفهومی با استفاده از دو مدل مدیریت استراتژیک (سوات وپستل) و رویکرد آینده پژوهی( سناریوسازی) و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The pathology of the "futuristic" foreign policy of the Islamic Republic of Iran in Tajikistan

چکیده [English]

The foreign policy of Every country is a Symbol of its Capabilities with Other Countries. Scholars who are involved in the analysis of foreign policy analysis express their duty to improve decision making in foreign policy so that governments can achieve better results . Iran is no exception to the rule and has developed its foreign policy in Tajikistan based on regional and international goals . the aim of this study is to identify the foreign policy strategies of the Islamic republic of Iran . the question of the research is that the foreign policy strategie of the Islamic Republic of Iran have been influenced by dynamic points and opportunities, or have been passive and passive under the threats and threats ? the aim of this study is that the foreign policy strategie of the Islamic Republic of Iran in Tajikistan have been affected by internal weaknesses and environmental challenges the theoretical Framework of this study is a conceptual scheme using two models of Strategic Management (SWOT& PESTEL) and Future Research Technique (Scenario building) and descriptive - analytic study using library tools

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Foreign Policy
  • Tajikistan
  • Central Asia
  • Futures Studies