مقاله پژوهشی

1. تأثیر قدرت یابی چین بر روابط و رقابت با آمریکا

صفحه 1-1

سعید وثوقی؛ امیرحسین رستمی


2. جایگاه سازمان های بین المللی در سازوکار موازنه نرم عصرپساجنگ سرد

صفحه 2-2

محمد جواد رنجکش


3. فلسفه سیاسی صلح از دیدگاه هابز و کانت و ارتباط آن با عدالت کیفری بین المللی

صفحه 3-3

زهره موسوی فر


4. رقابت ایران و عربستان در خاورمیانه ‏در چارچوب نظریۀ موازنۀ منافع شوئلر(2017-2015)‏

صفحه 4-4

حسین پوراحمدی میبدی؛ وحید دارابی


5. تحریم نفتی ایران و اقتصاد سیاسی اتحادیه اروپا

صفحه 5-5

شمسی کاظمی؛ احمد ساعی؛ ابوالقاسم طاهری؛ مسعود مطلبی


6. سیاست نخبگان جمهوری اسلامی ایران در زمینه صادرات گاز: آثار و نتایج

صفحه 6-6

محمدرضا تمری؛ فرامرز میرزازاده؛ سعید نریمان؛ گارینه کشیشیان سیرکی


7. تحقق منطقه گرایی نوین در آفریقا از منظرسازه انگاری

صفحه 7-7

بهنام سرخیل


8. عقلانیت و مدرنیت در نگاه محمد علی فروغی به سیاست خارجی ایران

صفحه 8-8

مقصود رنجبر؛ محمد علی نوبخت؛ علی محسنی


9. ضرورت تحقق راهبرد کلان توسعه صادرات: بررسی استراتژی های بازاریابی ‏صادرات چای ایران ‏

صفحه 9-9

علیرضا فرخ بخت؛ وحیدرضا میرابی؛ قاسمعلی بازایی؛ حیدر امیران