دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 34، اسفند 1398 

مقاله پژوهشی

حکمرانی ملی و بین المللی محیط زیست: رویکردها، تعارض ها و راهکارها

صفحه 7-46

رضا سیمبر؛ آزیتا ملکی


از دام توسیدید تا سیستم کنسرت؛ تحلیلی بر اینده روابط امریکا و چین

صفحه 47-79

10.22034/irr.2020.107001

نوذر شفیعی


سیاست‌گذاری منطقه‌ای ایران در حوزه‌ی دیپلماسی انرژی : در چارچوب اقتصاد سیاسی منطقه‌ای (2003-2019)

صفحه 81-114

سید رضا شهنازی زاده؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ حسن خداوردی


جایگاه ژئوپلیتیکی خلیج‌فارس در راهبرد و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 115-145

سروش امیری؛ غفار زارعی


اسلام و خشونت درجهان اسلام؛ از زمینه های نظری تا اقدامات عملی

صفحه 147-172

10.22034/irr.2020.107964

علی اکبر علیخانی


ارائه مدل شایستگی رایزنان و وابستگان فرهنگی ج.ا.ا با استفاده از مرور نظام‎مند

صفحه 173-218

سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی؛ امیربهرام عرب احمدی؛ حسین چاقمی


دادگاه اروپایی حقوق بشر و توسعه حقوق بنیادین کار

صفحه 219-250

10.22034/irr.2020.109948

سید بهنام مهردل؛ کارن روحانی


تاثیرقدرت نرم ایالات‌متحده آمریکا بر افزایش نفوذ این کشور در عراق

صفحه 251-283

10.22034/irr.2020.110341

علی امیدی؛ اسماء امامی


نقش آلمان در آیندۀ همکاری های ایران و اتحادیۀ اروپا

صفحه 285-314

10.22034/irr.2020.110440

حامد نیک پی؛ حسین رفیع


واکاوی گفتمانی انقلاب تونس

صفحه 315-338

10.22034/irr.2020.110444

عبدالکریم شاه ولی؛ محمد یوسفی جویباری


شناسایی عوامل اقتصادی سیاسی پیشرفت کارآفرینی شرکت های کوچک و متوسط فعال منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس

صفحه 339-361

10.22034/irr.2020.165914

حسن رسولی ونه آبادی؛ مهدی محمدی