مقاله پژوهشی

1. چشم اندازها و چالش‌های قدرت نرم هند در پرتو دموکراسی و توسعه اقتصادی

10.22034/irr.2021.127351

خسرو دهقانی؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


2. تبیین الگوی استقرار صلح در اروپای پس از جنگ جهانی دوم

10.22034/irr.2021.130804

مهدی کریمی


3. راهبرد سیاسی و امنیتی اسرائیل در قبال بحران سوریه

10.22034/irr.2021.130825

احسان تقی زاده سالاری؛ مهدی ذاکریان امیری؛ کیهان برزگر؛ داود هرمیداس باوند


4. درک متقابل بریتانیا و ایالات متحده از اهمیت رابطه ویژه: از ملی‌شدن نفت ایران تا توافق برجام

10.22034/irr.2021.130931

سام محمدپور؛ محمدرضا سعیدآبادی


5. روانشناسی سیاسی تروریسم : نقش محیط پدیداری، زمینه ساز و شخصی در گسترش تروریسم

10.22034/irr.2021.133218

رضا التیامی نیا


6. انگیزه‌های انعقاد معاهدات در نظام وستفالیایی بین المللی در پرتو اقتصاد سیاسی بین‌الملل

10.22034/irr.2021.130966

فرید سلطان قیس؛ علیرضا ظاهری؛ مجتبی قاسمی


7. موج سوم انقلاب تکنولوژیک، نئومرکانتیلیسم اقتصادی و عدالت انتزاعی

10.22034/irr.2021.132370

علی اصغر موسی پسندی؛ کمال پولادی


8. تحول مفهوم امنیت انسانی در پرتو قواعد زیست محیطی

10.22034/irr.2021.290469.1984

هادی مسعودی فر؛ علیرضا آرش پور؛ مسعود راعی


9. حکمرانی و سیاست گذاری در قبال بحران منابع آب در جمهوری اسلامی ایران

10.22034/irr.2021.134322

رضا باقری؛ علی شیاری؛ پرویز احدی؛ علیرضا اسمعیل‌زاد


10. تأثیر ادراک و سوءادراک بر سیاست خارجی ج. ا. ایران طی سالهای 1376-1399 (مطالعه موردی : رابطۀ ایران و آمریکا)

10.22034/irr.2021.130969

حسن شفیعی؛ رضا رستگارپور؛ محمدرضا دهشیری