مقاله پژوهشی

1. بریتانیا عرصه‌ای برای اروپاگریزی؛ مطالعه موردی برگزیت

صفحه 7-40

10.22034/irr.2021.278308.1941

افسانه دانش؛ سید محمد علی تقوی


2. تاثیر سیاست گذاری دولتها در مواجهه با بحران کووید 19 (مطالعه تطبیقی تجربه‌های آمریکا، چین و ایران)

صفحه 41-68

10.22034/irr.2021.135864

سید امیر نیاکوئی


3. نقش انگلیس در سیاست گذاری اتحادیه اروپا در قبال ایران (2020-2003)

صفحه 69-95

10.22034/irr.2021.274551.1923

علیرضا نائیج؛ سیده صدیقه حسینی


4. آب و راهبرد هیدروهژمون‌گرایی ترکیه در بین‌النهرین

صفحه 97-125

10.22034/irr.2021.299229.2025

بهنام سرخیل


5. تبیین نظری و عملی چشم انداز روسیه از نظم بین‌المللی در دوره پوتین

صفحه 127-158

10.22034/irr.2021.280294.1950

مجید روحی دهبنه


6. ایرادات قابل طرح در برابر اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی بر کنوانسیون های بین المللی

صفحه 159-181

10.22034/irr.2021.141270

اکبر خوش؛ علی رادان جبلی؛ وحید قاسمی عهد


7. گسترش همکاری های فرامنطقه ای اسرائیل با قدرت های نوظهور در دهه دوم قرن بیست و یکم

صفحه 183-219

10.22034/irr.2021.283078.1960

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ فاطمه دبیری


8. کارکرد نهادهای برساخته در خاورمیانه از منظر جامعه بین الملل مکتب انگلیسی

صفحه 221-238

10.22034/irr.2021.292629.1997

سیدمحمدجواد هاشمی؛ شهروز ابراهیمی


9. سیاست گذاری فرهنگی در تجاری سازی و رقابت پذیری جهانی محصولات فرهنگی دولت ها

صفحه 268-239

10.22034/irr.2021.304621.2044

شیدا سفیدگری؛ علی اصغر پورعزت؛ منوچهر انصاری؛ سید روح الله حسینی


10. مفهوم رفتار شهروندی در فرآیند جهانی شدن

صفحه 269-290

10.22034/irr.2021.149278.1298

اصغر عالم تبریز؛ اکبر عالم تبریز؛ محمد طالقانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ محمد حسن پور