دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 43، اسفند 1400 
تاثیراختلاف ها و چالش ها ی سیاسی کشور های ساحلی بر محیط زیست دریای خزر (2017-1991).

صفحه 7-28

10.22034/irr.2022.144266

اردشیر پور نعمت نودهی؛ رضا سیمبر؛ الهه کولایی؛ سید محمد کاظم سجاد پور


تروما؛ منازعه و بازمنازعه در افغانستان

صفحه 25-56

10.22034/irr.2022.144268

سمیه مروتی؛ حمید احمدی؛ مهدی ذاکریان


سیاست خارجی روسیه در سوریه از منظر قدرت هوشمند

صفحه 57-85

10.22034/irr.2022.144269

احسان جعفری فر؛ حبیب اله ابوالحسن شیرازی


اقتصاد سیاسی فضای سایبر در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 87-118

10.22034/irr.2022.144274

علی اصغر دهقانی؛ حسین پوراحمدی میبدی


مقاله پژوهشی

الگوی سیاست گذاری اقتصاد سیاسی توسعه اقتصاد و رسانه با محوریت خبرگزاری ها

صفحه 119-139

10.22034/irr.2021.303827.2042

امیر روشن بخش قنبری؛ مهران صمدی؛ علی اکبر فرهنگی


واکاوی رفتارهای اسرائیل در سوریه در چهارچوب فرهنگ راهبردی (2020-2013)

صفحه 141-168

10.22034/irr.2022.317447.2088

سید یوسف قرشی؛ ناصر پورحسن


نقش کنگره در ساختار تصمیم گیری آمریکا در قبال برجام (2021-2009)

صفحه 169-192

10.22034/irr.2022.330340.2141

عیسی کاملی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


بررسی بازیگری قطر در خلیج فارس با تاکید بر روابط قطر و امریکا

صفحه 193-212

10.22034/irr.2022.330632.2143

حمید سروش؛ حسین احمدی؛ محمدعلی بصیری


تحلیل مضمون توئیت های ترامپ درباره برجام به منظور ارائه الگوی دیپلماسی توئیتری ترامپ

صفحه 213-239

10.22034/irr.2022.331941.2149

سهیر سعیدزاده؛ مهناز گودرزی؛ فائزه تقی پور


عدالت بین المللی از منظر اندیشه سیاسی جان راولز

صفحه 215-237

10.22034/irr.2022.323548.2120

رضا فرپور خمامی؛ احمد بخشایش اردستانی؛ سیدمصطفی ابطحی


جایگاه عرف در تبیین حقوق شهروندی از نظر فقه اسلام با تاکید بر نهج‌البلاغه

صفحه 239-265

10.22034/irr.2022.349854.2217

سنبل محمدی مقدم؛ مهدی بهره مند؛ روح الله افضلی گروه


بررسی تطبیقی نقش اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از زمین خواری در حکمرانی حقوقی اجرایی ایران و انگلیس

صفحه 267-297

10.22034/irr.2022.333828.2158

محمد گلشنی؛ سید منصور میرسعیدی؛ حسین غلامی