1. تاثیراختلاف ها و چالش ها ی سیاسی کشور های ساحلی بر محیط زیست دریای خزر (2017-1991).

صفحه 7-28

10.22034/irr.2022.144266

اردشیر پور نعمت نودهی؛ رضا سیمبر؛ الهه کولایی؛ سید محمد کاظم سجاد پور


2. تروما؛ منازعه و بازمنازعه در افغانستان

صفحه 25-56

10.22034/irr.2022.144268

سمیه مروتی؛ حمید احمدی؛ مهدی ذاکریان


3. سیاست خارجی روسیه در سوریه از منظر قدرت هوشمند

صفحه 57-85

10.22034/irr.2022.144269

احسان جعفری فر؛ حبیب اله ابوالحسن شیرازی


4. اقتصاد سیاسی فضای سایبر در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 87-118

10.22034/irr.2022.144274

علی اصغر دهقانی؛ حسین پوراحمدی میبدی


مقاله پژوهشی

5. الگوی سیاست گذاری اقتصاد سیاسی توسعه اقتصاد و رسانه با محوریت خبرگزاری ها

صفحه 119-139

10.22034/irr.2021.303827.2042

امیر روشن بخش قنبری؛ مهران صمدی؛ علی اکبر فرهنگی


6. واکاوی رفتارهای اسرائیل در سوریه در چهارچوب فرهنگ راهبردی (2020-2013)

صفحه 141-168

10.22034/irr.2022.317447.2088

سید یوسف قرشی؛ ناصر پورحسن


7. نقش کنگره در ساختار تصمیم گیری آمریکا در قبال برجام (2021-2009)

صفحه 169-192

10.22034/irr.2022.330340.2141

عیسی کاملی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


8. بررسی بازیگری قطر در خلیج فارس با تاکید بر روابط قطر و امریکا

صفحه 193-212

10.22034/irr.2022.330632.2143

حمید سروش؛ حسین احمدی؛ محمدعلی بصیری


9. تحلیل مضمون توئیت های ترامپ درباره برجام به منظور ارائه الگوی دیپلماسی توئیتری ترامپ

صفحه 213-239

10.22034/irr.2022.331941.2149

سهیر سعیدزاده؛ مهناز گودرزی؛ فائزه تقی پور


10. پیامدهای مسأله هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر معادلات منطقه ای غرب آسیا(2020-2000)

10.22034/irr.2022.145581

احسان خادمی بهابادی؛ علی باقری زاده


11. تحول جرایم زیست محیطی در پرتو تکوین قواعد بین المللی زیست محیطی

10.22034/irr.2022.295743.2009

علی فقیه حبیبی


12. عدالت بین المللی از منظر اندیشه سیاسی جان راولز

10.22034/irr.2022.323548.2120

احمد بخشایش اردستانی؛ رضا فرپور خمامی؛ سیدمصطفی ابطحی