دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 45، مرداد 1401 

مقاله پژوهشی

واکاوی چشم انداز مناسبات ایران و آلمان در سده بیست و یکم: چالش ها و فرصت ها

صفحه 7-36

10.22034/irr.2022.326448.2127

مسعود کیا


سامانه‌های معرفتی وکمربند محافظتی سیاست خارجی ایران

صفحه 37-70

10.22034/irr.2022.168423.1375

روح‌الله اسلامی؛ زهرا اکبری


قدرت‌های بزرگ و حقوق بین‌الملل کلاسیک؛ مطالعه موردی، انگلستان

صفحه 71-97

10.22034/irr.2022.252646.1839

مهدی ذوالفقاری؛ ابوذر عمرانی


هیدروتروریسم گروه داعش در خاورمیانه

صفحه 99-129

10.22034/irr.2022.293194.1999

صالح سلاورزی زاده؛ سعید وثوقی؛ حسین مختاری هشی


تحول جرایم زیست محیطی در پرتو تکوین قواعد بین المللی زیست محیطی

صفحه 131-150

10.22034/irr.2022.295743.2009

علی فقیه حبیبی


راهبرد هندوآرامی آمریکا: مطالعه موردی آکوس

صفحه 151-182

10.22034/irr.2022.339084.2177

طه اکرمی


تبیین نقش نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در توسعه حقوق بین‌الملل

صفحه 183-211

10.22034/irr.2022.334439.2162

سید قاسم زمانی؛ محسن قاسمی


آثار سناریوهای محتمل همکاری تسلیحاتی عربستان – آمریکا بر منافع ایران در غرب آسیا

صفحه 213-243

10.22034/irr.2022.353375.2234

علی خدائی؛ محمد یوسفی جویباری؛ محمد قربانی گلشن آباد


نقش اراده و قصد التزام قانونی در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا

صفحه 245-264

10.22034/irr.2022.345718.2198

سیده مریم اسدی نژاد؛ جواد واحدی زاده؛ علیرضا صالحی فر


نقش روحانیت شیعه در نهضت مشروطه: مطالعه موردی نقش علامه میرزا محمدحسین نایینی غروی

صفحه 265-291

10.22034/irr.2022.357190.2246

روح الله طاهرنیا؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ سینا فروزش


اقتصاد سیاسی صنعت بیمه در ایران: بررسی الگوی رفتار مصرف کننده مبتنی بر رویکرد داده بنیاد

صفحه 293-322

10.22034/irr.2022.364149.2279

مریم یگانه زاده؛ فرشاد فا‌‌ئزی رازی؛ سید عبدالله حیدریه