دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 45، مرداد 1401 

مقاله پژوهشی

واکاوی چشم انداز مناسبات ایران و آلمان در سده بیست و یکم: چالش ها و فرصت ها

صفحه 7-36

10.22034/irr.2022.326448.2127

مسعود کیا


سامانه‌های معرفتی وکمربند محافظتی سیاست خارجی ایران

صفحه 37-70

10.22034/irr.2022.168423.1375

روح‌الله اسلامی؛ زهرا اکبری


قدرت‌های بزرگ و حقوق بین‌الملل کلاسیک؛ مطالعه موردی، انگلستان

صفحه 71-97

10.22034/irr.2022.252646.1839

مهدی ذوالفقاری؛ ابوذر عمرانی


هیدروتروریسم گروه داعش در خاورمیانه

صفحه 99-129

10.22034/irr.2022.293194.1999

صالح سلاورزی زاده؛ سعید وثوقی؛ حسین مختاری هشی


تحول جرایم زیست محیطی در پرتو تکوین قواعد بین المللی زیست محیطی

صفحه 131-150

10.22034/irr.2022.295743.2009

علی فقیه حبیبی


راهبرد هندوآرامی آمریکا: مطالعه موردی آکوس

صفحه 151-182

10.22034/irr.2022.339084.2177

طه اکرمی


تبیین نقش نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در توسعه حقوق بین‌الملل

صفحه 183-211

10.22034/irr.2022.334439.2162

سید قاسم زمانی؛ محسن قاسمی


آثار سناریوهای محتمل همکاری تسلیحاتی عربستان – آمریکا بر منافع ایران در غرب آسیا

صفحه 213-243

10.22034/irr.2022.353375.2234

علی خدائی؛ محمد یوسفی جویباری؛ محمد قربانی گلشن آباد


نقش اراده و قصد التزام قانونی در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا

صفحه 245-264

10.22034/irr.2022.345718.2198

سیده مریم اسدی نژاد؛ جواد واحدی زاده؛ علیرضا صالحی فر


تاثیر دیپلماسی عمومی با محوریت برند سازی روستاهای مرزی در توسعه روابط کشور های همسایه

10.22034/irr.2022.336548.2168

مهران بازرگانی؛ نصراله مولائی هشجین؛ سیدصدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری