دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 47، دی 1401 

مقاله پژوهشی

تبیین چالش های چین در تبدیل به هژمونی از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل

صفحه 7-37

10.22034/irr.2022.352337.2232

محمد ابوالفتحی؛ جواد بیگلری


اسرائیل؛ استقلال خواهی کردستان عراق و تهدیدات آن برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 39-67

10.22034/irr.2022.335485.2165

علی خاطرخواه آناقیز؛ زهره پوستینچی


شبکه سازی امنیتی غیر دولتی و بازدارندگی ؛ بررسی موردی پاکستان، ایران

صفحه 69-101

10.22034/irr.2022.364660.2282

سمیه کریم دوست؛ فرهاد قاسمی


جایگاه ایندو- پاسیفیک در استراتژی جدید بریتانیا (2022-2015)

صفحه 103-133

10.22034/irr.2022.354032.2238

مهدی امیری؛ مهرشاد غفاری زاده؛ احسان فلاحی


تأثیرات دولت رانتیر بر تحقق حکمرانی مطلوب در دولت احمدی‌نژاد و روحانی

10.22034/irr.2022.165405

محمد مهدی آباده ا ی زاده؛ رضا سیمبر؛ فریدون اکبر زاده


تأثیر توافق عادی‌سازی بر مجموعه امنیتی خلیج‌فارس

10.22034/irr.2022.370236.2296

آرزو زارع عسکری؛ ابراهیم انوشه؛ محمود بابایی


سیاست خارجی ترکیه در بحران قره‌باغ از منظر قدرت هوشمند

10.22034/irr.2022.164100

احسان جعفری فر؛ حبیب اله ابوالحسن شیرازی


روابط جمهوری اسلامی ایران و مصر: مطالعه تطبیقی دوره دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی

10.22034/irr.2023.378789.2326

حسن یوسفی؛ حسن خداوردی؛ گارینه کشیشیان سیرکی