دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهمن 1390 (2) 
زبان استعاره در گفتمان سیاست بین الملل

صفحه 9-32

ارسلان قربانی شیخ نشین


جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در دهۀ اول قرن بیست و یکم

صفحه 33-72

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ محمد محمدیان


روابط آمریکا و روسیه در عصر نومحافظه کاران 2008- 2000؛ همکاری و تنش

صفحه 73-100

سید محمد کاظم سجاد پور؛ فاطمه تفتیان


نمایندگی/ سخن‌گوییِ جهان اسلام: چیستی ادّعا و کیستی مدّعی

صفحه 101-130

محسن خلیلی؛ رضا دانشمندی؛ سیّدمحسن موسوی‌زاده جزایری


فقه و پویایی ماهیت سیاست خارجی رانشگر/بازدارنده

صفحه 131-154

محمد جواد رنجکش؛ سحر ثروتی


آموزه هاو ساختارهای دموکراسی جهان شهریاز سطوح ملی تا جهانی

صفحه 155-178

محمد توحید فام


اعتبار احکام کیفری خارجی در فقه اسلامی و نقش آن در توسعه مناسبات بین المللی

صفحه 179-197

مجتبی جانی پور