1. ارزیابی درونی گروه آموزشی روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

صفحه 9-36

رضا سیمبر؛ علی ایلخانی‌پور


2. پیوندِ کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست خارجی (مطالعۀ موردی: افغانستان و ایران)

صفحه 37-72

محسن خلیلی؛ جهانگیر حیدری؛ هادی صیادی


3. آیندۀ روابط امریکا و چین: همکاری؛ رقابت

صفحه 73-110

جواد امام‌جمعه‌زاده؛ امیر هوشنگ میرکوشش


4. راهبرد امنیت ملی چین: تداوم و تغییر امنیتی ‏سازی و امنیتی ‏زدایی

صفحه 111-146

محمدرضا سعیدآبادی؛ فاطمه محروق


5. تحلیل ژئواستراتژیکی روابط ایران و پاکستان با تاکید بر عامل امنیتی

صفحه 147-182

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ آرش بیدالله خانی


6. تحول روابط روسیه و ناتو در دوره مدویدف و تأثیر آن بر روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران

صفحه 183-202

سید حسن میرفخرایی


7. ملاحظات سیاسی و امنیتی و حقوقی در مدیریت رودخانه‌های مرزی

صفحه 203-233

حجت میان‌‌‌‌آبادی