دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز 1392 (9) 
3. آیندۀ روابط امریکا و چین: همکاری؛ رقابت

صفحه 73-110

جواد امام‌جمعه‌زاده؛ امیر هوشنگ میرکوشش