دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، شهریور 1393 
روند حق وتو در شورای امنیت (2009-1946) حفظ صلح و امنیت یا تأمین منافع قدرت‌ها

صفحه 9-34

مجید بزرگمهری؛ نازنین خرمی


سیاست نئوایدئالیستی اوباما و بررسی تأثیر آن بر بحران کارکردی سازمان ملل

صفحه 35-58

غلامرضا کریمی


منازعه هند و پاکستان پس از 1998 و مدیریت بحران قدرت‌های بزرگ

صفحه 59-98

سید احمد فاطمی‌نژاد


نقش اتحادیه افریقا در حل‌وفصل بحران لیبی

صفحه 99-126

مهدی عباسی سرمدی


دلایل و پیامدهای عضویت بوسنی و هرزگوین در اتحادیه اروپا

صفحه 127-160

علی باقری دولت‌آبادی


تحلیل جریان جهانی‌شدن با استفاده از شاخص کوف در ایران و مقایسه با کشورهای خاورمیانه

صفحه 161-194

نادر زالی؛ اسماعیل قاسمی؛ سید حسین مرتضوی؛ نیر ابراهیمی


جامعه‌شناسی تاریخی و توهمات شناختی سنت والتزی روابط بین‌الملل

صفحه 195-220

قدرت احمدیان


ویژگی‌های قاعده مطلوب در حقوق بین‌الملل خصوصی

صفحه 221-242

رضا مقصودی