مقاله پژوهشی

1. نقش آمریکا در بحران‌های خاورمیانه از منظر سازه انگاری (پس از 2010)

صفحه 15-52

علی فلاح نژاد


2. پارادیپلماسی و کاربرد آن در شهرهای مرزی؛ مطالعه موردی آذربایجان غربی

صفحه 53-78


3. تبیین رئالیستی سیاست خارجی عربستان در قبال بحران‌های خاورمیانه (2015-1979)

صفحه 79-110


4. تبیین سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه بر اساس رویکرد نوواقع‌گرایی

صفحه 111-134


5. تنش و تضاد قانون‌گرایی و فرهنگ در عصر جهانی‌شدن

صفحه 135-158


6. عقلانیت استراتژیک چین و روابط دفاعی - امنیتی با ایران

صفحه 159-194


7. جایگاه صلح سبز در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 195-208


8. مقایسه اصل تناظر در داوری داخلی و بین‌المللی

صفحه 209-232


9. مطالعه تطبیقی دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطی در قوانین موضوعه ایران و کنوانسیون آرهوس

صفحه 233-262


10. آثار حقوقی مقر در داوری‌های تجاری بین‌المللی

صفحه 263-294

بهاره صدیقی؛ سید مرتضی نعیمی