مقاله پژوهشی

1. تغییر هویت دولت در مصر و تحول سیاست خارجی این کشور؛ مطالعه موردی مساله فلسطین و بحران سوریه

صفحه 15-42

محمدرضا حاتمی؛ احمد جرفی


2. تحول پارادایم اتحادهای آمریکا در خاورمیانه و گزینه‌های محتمل در قبال ایران

صفحه 43-78

مهدی آهویی


مقاله پژوهشی

3. خودـ انگارۀ چشم‌انداز تأمل‌گرا و طرح امکانات بدیل در مطالعۀ روابط بین‌الملل

صفحه 79-108

سیدعلی منوری


4. سیاست‌گذاری امنیتی و الگوی مدیریت بحران در سوریه

صفحه 109-138

عباس مصلی نژاد


5. جایگاه مفهوم و مصادیق صلح در سرفصل‌ها و فصل‌های رشته علوم سیاسی

صفحه 139-154

سید رضا موسوی نیا


6. دیپلماسی انرژی روسیه در منطقه آسیا-پاسیفیک

صفحه 155-180

داود کریمی پور؛ سید امیر نیاکوئی؛ ابراهیم متقی


7. نقش آموزش و دانشگاه‌ها در صلح‌سازی و مدیریت منازعات منطقه‌ای: مطالعه موردی خاورمیانه

صفحه 181-206

مرتضی نورمحمدی


8. الزامات اقتصادی توسعه روابط ایران و عمان

صفحه 207-232

مجید مختاری؛ علی آدمی


9. صلح و دیپلماسی محیط‌زیست در نظام آموزش عالی

صفحه 233-254

شیرین شیرازیان؛ سبحان طیبی


10. ظرفیت‌های ترویجی صلح و آشتی در آموزش حقوق کیفری

صفحه 255-275

محمدرضا رهبرپور؛ ملیحه خورشیدی