اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین
استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

روابط بین الملل

سردبیر

دکتر رضا سیمبر
استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

روابط بین الملل

کارشناس نشریه

حمیده شجری
کارشناس مجله

  • interoreserchgmail.com

اعضای هیات تحریریه

حمید احمدی
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

دکتر سید جلال الدین دهقانی فیروزآبادی
استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

علوم سیاسی و روابط بین الملل

دکتر حسین دهشیار
استاد سیاست و روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

سیاست و روابط بین الملل

  • h_daheshiaryahoo.com
دکتر عباس مصلی نژاد
استاد سیاست، دانشگاه تهران

سیاست

دکتر امیر محمد حاجی یوسفی
دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

علوم سیاسی و روابط بین الملل

دکتر مهدی ذاکریان
دانشیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

استاد و عضو وابسته مرکز مطالعات ایرانی در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی SOAS , دانشگاه لندن، حوزه تخصصی: حقوق بشر

علوم سیاسی و روابط بین الملل

دکتر رسول افضلی
دکترای تخصصی علوم سیاسی و دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

دکتر غلامرضا کریمی
دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

علوم سیاسی و روابط بین الملل