1. قواعد منع کاربرد سلاح های کشتار دسته جمعی در مخاصمات مسلحانه بین المللی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 101-132

محسن سبحان؛ سید محمد موسوی بجنوردی؛ اصغر عربیان