1. عقلانیت و مدرنیت در نگاه محمد علی فروغی به سیاست خارجی ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 223-248

مقصود رنجبر؛ محمد علی نوبخت؛ علی محسنی


2. تاثیر خیزش‌های عربی خاورمیانه بر الگوی روابط ایران و ترکیه (2017-2011)

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 91-120

سیدامیر نیاکویی؛ ویدا حاجی


3. رقابت قدرت‌ها، ژئوپولیتیک خزر و منافع ملی ایران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1392، صفحه 111-136

سید امیر نیاکویی؛ فرامرز میرزازاده