1. نظریه‌پردازی تجربی در روابط بین‌الملل

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 39-80

10.22034/irr.2021.122838

بهرام عین الهی معصوم؛ احسان کاظمی


2. الگوی نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط بین الملل

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 9-47

سید جلال دهقانی فیروزآبادی