1. پارادیپلماسی و کاربرد آن در شهرهای مرزی؛ مطالعه موردی آذربایجان غربی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 53-78

مجیدرضا مومنی؛ آزاده رحیمی؛ نسرین غیبی زاده