1. بررسی گسترش نفوذ ژئواکونومیکی چین در آسیای مرکزی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 97-124

محمد تقی زاده انصاری


2. چشم انداز جهانی عرضه و تقاضای نفت و گاز و جایگاه ژئواستراتژیک ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 245-280

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ اکبر صادقی


3. نسل پنجم رهبران چین و ابتکار کمربند اقتصادی جادۀ ابریشم

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 201-222

مسعود موسوی شفائی


4. وابستگی متقابل روسیه و اتحادیۀ اروپا در حوزۀ انرژی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 82-110

مسعود موسوی شفایی؛ احمد سلطانی‌نژاد؛ مهدی زحمتکش