مدیر مسئول


دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

روابط بین الملل

سردبیر


دکتر رضا سیمبر استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

روابط بین الملل

کارشناس نشریه


حمیده شجری کارشناس مجله

  • interoreserchgmail.com

اعضای هیات تحریریه


حمید احمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید جلال الدین دهقانی فیروزآبادی استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

علوم سیاسی و روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین دهشیار استاد سیاست و روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

سیاست و روابط بین الملل

  • h_daheshiaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس مصلی نژاد استاد سیاست، دانشگاه تهران

سیاست

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیر محمد حاجی یوسفی دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

علوم سیاسی و روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی ذاکریان دانشیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

استاد و عضو وابسته مرکز مطالعات ایرانی در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی SOAS , دانشگاه لندن، حوزه تخصصی: حقوق بشر

علوم سیاسی و روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر رسول افضلی دکترای تخصصی علوم سیاسی و دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا کریمی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

علوم سیاسی و روابط بین الملل