رسانه های اجتماعی مبتنی بر وب دو و کارگزاری در روابط بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در سالهای اخیر پدیده اینترنت، سردمدار پیوندهای بی حد و مرز بوده است. فناوریهای نوین ارتباطی چون فناوری  وب 2 و رسانه های اجتماعی مجازی مبتنی بر آن تحول عظیمی را در حوزه های مختلف از جمله سیاست و روابط بین الملل ایجاد کرده­ است. این مقاله بر آن است تا نشان دهد که چگونه رسانه های اجتماعی مبتنی بر وب 2، درک ما از کارگزاری در روابط بین الملل را متحول کرده است؟ این تغییرات چه کاربردی برای روابط بین الملل دارد؟ در پاسخ به این پرسش­ها، این فرضیه مطرح می­شود که وب 2 درک ما را از کارگزاری از دو طریق عمده تغییر داده است: اول اینکه به کارگزاری این امکان را داده است که در سطح فردی یافت شود؛ دوم اینکه این کارگزاری فردی می تواند با توجه به قرار گرفتن در معرض اطلاعات و دسترسی به آن خارج از ساختار محیطی اش، تاحدی مستقل باشد که این امر به نوبه خود قدرت ساختارهایی که درون آنها عمل می کنند را با چالش مواجه کرده است. این دو نکته کاربردهایی برای رشته روابط بین الملل دارد، بطوریکه نظریه­های غالب روابط بین الملل را که از یک رویکرد دولت محور و ساختارگرا در روابط بین الملل حمایت می­کنند، مورد پرسش قرار می­دهد و نیاز به نظریه های انتقادی در مطالعه روابط بین الملل را برجسته می کند. در این راستا مصداق­هایی چون جنبش انقلابی مصر و گروه تروریستی داعش و همچنین جنبش جلیقه زردهای فرانسه را نیز مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Web-based social media and brokerage in international relations

نویسندگان [English]

  • Seyed Masoud Mousavi Shafaee 1
  • Somayeh Khodakhah Azar 2

1 Associate Professor, Department of International Relations, Tarbiat Modares University

2 PhD student in International Relations, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

In recent years, the Internet phenomenon has been at the forefront of boundless connections. New communication technologies such as Web 2 technology and virtual social media based on it have created a huge change in various fields, including politics and international relations. This article aims to show how Web 2-based social media has changed our understanding of brokerage in international relations. What does this change have to do with international relations? In answer to these questions, it is hypothesized that Web 2 has changed our understanding of brokerage in two main ways: First, it has allowed brokerage to be found on an individual level; Second, this individual agency can be so independent, given the exposure to information and access to it outside its environmental structure, that in turn it has challenged the power of the structures that operate within them. These two points apply to the field of international relations, questioning the dominant theories of international relations that support a state-centered and structuralist approach to international relations, and highlighting the need for critical theories in the study of international relations. he does. In this regard, we will study examples such as the Egyptian revolutionary movement and the terrorist group ISIS, as well as the French yellow vest movement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brokerage
  • Web 2
  • Virtual Social Media
  • Egyptian Revolutionary Movement
  • Yellow Vest Movement
  • ISIL terrorist group
آلبرتس، دیوید و پاپ، دانیل. (1389). گزیده‌ای از عصر اطلاعات: الزامات امنیت ملی در عصر اطلاعات، ترجمه رضا نخجوانی و علی علی‌آبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
اشلی، ریچارد. (1386). «فقرنوواقع‌گرایی»، دراندرولینکی‌تر،نوواقع‌گرایی،نظریهانتقادی و مکتببرسازی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: دفتر مطالعات سیاسی وبین‌المللی.
آقایی، داود و دیگران. (1391). «واکاوی نقش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی جدید درتحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا»، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره دوم، تابستان، صص 34-7.
بدیو، آلن. (1398). «درس‌های جنبش جلیقه زردها»، ترجمه رحمان بوذری، روزنامه شرق، شماره ۳۴۲۴، 21 اردیبهشت.
بصیریان جهرمی، حسین. (1393). «سیاست و مصرف رسانه‌های اجتماعی مجازی در ایران: چالش‌ها، الگوها و تبیین یک مدل پیشنهادی»، رساله دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه‌طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات.
حاتمی، محمدرضا. (1388). «جایگاه رسانه در جهان عرب با تاکید بر اینترنت»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره چهارم، زمستان، صص 124-91.
خانیکی و بصیریان. (1392). «کنشگری و قدرت در شبکه‌های اجتماعی مجازی «مطالعه کارکردهای فیس بوک در فضای واقعی»، فصلنامهعلوماجتماعی، شماره 61، صص 80-45.
روزنا، جیمز. (1390). انقلاب اطلاعات، امنیت و فناوری‌های جدید، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مطالعات راهبردی.
ژیژک، اسلاوی. (1397). «جلیقه زردها و پوپولیسم دست چپی»، ترجمه امیر گلابی، روزنامه شرق، شماره 3322، 1 دی.
سردار نیا، خلیل الله. (1388). «اینترنت، جنبش‌های اجتماعی جدید و بسیج اعتراض‌ها»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره 4، زمستان، صص 176-151.
سلطانی‌نژاد، احمد، جمشیدی، محمدحسین و دیگران. (1395). «دگرگونی مفهوم قدرت در پرتو فناوری نوین اطلاعاتی- ارتباطی»، دو فصلنامه دانش سیاسی، سال دوازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان.
شیلر، هربرت. (1392). ارتباطات و سلطه فرهنگی،ترجمةکاظم معتمدنژاد، تهران: موسسه نشر شهر.
فاضلی، نعمت‌الله و دیگران. (1396). «مزیت‌ها و کارکردهای شبکه‌های اجتماعی برای گروه‌های تروریستی (مطالعه موردی: استفاده گروه داعش از توییتر و فیس بوک)»، فصلنامهمطالعاترسانه‌هاینوین، دوره 3، شماره 12، زمستان، صص 30-1.
قوام، عبدالعلی. (1388). روابط بین‌الملل: نظریه‌ها و رویکردها، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
قوانلو قاجار، مصطفی. (1390). «کارکردهای شبکه‌های اجتماعی مجازی برای دانشجویان: مطالعه موردی فیس بوک»، مطالعات فرهنگی و رسانه ای، بازیابی شده در 25 آذر 1396 از:
http://www.mcstudies.ir/articles/2011/06/05/social-networks-mostafa-ghavanloo-ghajar/
کاستلز، مانوئل. (1380). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، چاپ اول، تهران: طرح نو.
کاستلز مانوئل. (۱۳۸۴). عصر اطلاعات؛ قدرت هویت، ترجمه علی پایا و حسن چاووشیان، جلد دوم، تهران: طرح‌نو.
کاستلز، مانوئل. (1393). قدرت ارتباطات، ترجمه حسین بصیریان جهرمی، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
کسرایی، محمد سالار و داوری مقدم، سعیده. (1394). «برآمدن داعش در خاورمیانه: تحلیل جامعه شناختانه»، فصلنامهروابطخارجی، سال هفتم، شماره اول، بهار، صص 216-191.
گوهری مقدم، ابوذر و دهقانی محمدآبادی، محمدصادق. (1390). «تأثیر رسانه‌های مجازی بر جنبش اشغال وال استریت»، فصلنامه رسانه، سال بیست و دوم شماره ۱، بهار و تابستان.
مشیرزاده، حمیرا. (1390). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت.
نای، جوزف. (1392). آینده قدرت، ترجمه احمد عزیزی، تهران: نشر نی.
ونت، الکساندر. (1384). نظریهاجتماعیسیاستبین‌الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل.
های، کالین. (1392). درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، ترجمه احمد گل محمدی، چاپ سوم، تهران: نشر نی.
Alexa. (2019). Retrieved September 2019, from:
http://www.alexa.com/topsites.
Barnett, Michael and Duvall, Raymond (2005), "Power in International Politics", International Organization, Vol. 59, No. 1, pp. 39-75.
Bell, D. (2007). Cyberculture Theorists; Manuel Castells and Dona Haraway, Newyork: Routledge.
Braman, Sandera (2002). "Informational Meta-Technologies, International Relations and Genetic Power", in James N. Rosenau, J. P. Singh (eds.). Information Technology and Global Politics: The Changing Scope of Power and Governance, Albany: State University of New York Press, pp.91-112.
Brown, C. and Ainley, K. (2005). Understanding International Relations, 3rd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillian.
Burchill, S. (2005). “Liberalism, in Burchill, S. et. al., (eds) Theories of International Relations, Third Edition, Basingstoke: Palgrave, pp 55-83.
Castells, M. (2007). “Communication, Power and Counter-power in the Network Society”, International Journal of Communication, vol. 1, pp. 238-266.
Chinascope (2012). “World Politics in the Web 2.0 Era”,Issue 56, p32, Retrieved january, 2018, from:
 http://chinascope.org/archives/6410/76.
Cottle, Simon (2011). “media and the Arab uprisings of 2011: research, notes”, Journalism , vol. 12, no.5, pp. 647-659.
Cox, Robert (1981). “Social forces, states and world orders: beyond international relations theory”, Millennium: Journal of International Studies, vol. 10, no. 2, pp. 126-155.
Cox, Robert (1996). Approaches to World Order. Cambridge: Cambridge University Press .
Devetak, R. (2005). “Critical Theory” in Burchill, S. et. al., (eds) Theories of International Relations,Third Edition, Basingstoke: Palgrave, pp. 137-160.
Donnelly, J. (2005). “Realism”, in Burchill, S. et. al., (eds) Theories of International Relations,Third Edition, Basingstoke: Palgrave, pp 29-54.
Durand,Cédric (2018). “There’s Yellow in the Air”, Retrieved Augest 2019, from:
ECFR (2019). “Will the yellow vests movement spread across Europe?”, Retrieved Augest 2019, from:
Fang, I. (1997). A History of Mass communication: Six Information Revolutions, Newton: Butterworth-Heinemann.
Foucault, M. (1982). “The Subject and Power, Critical Inquiry, Vol. 8, No. 4, pp. 777-795.
Friedman, G. and Starr, H. (1997). Agency, Structure and International Politics: From ontology to empirical inquiry. London: Routledge. 
Hague, B. and Loader, B. (1999). Digital Democracy: Discourse and Decision Making in the Information Age, London:  Routledge.
Herrera, Geoffrey L. (2003). "Technology and International Systems", Journal of International Studies, Vol. 32, No. 3, pp. 559-593.
Hill, C. (2003). The Changing Politics of Foreign Policy. Basingstoke: Palgrave Macmillian.
Kant, I. (Pluhar, W) (1787:1996). Critique of Pure Reason, Indianapolis: Hackett Publisher Company.
Kaplan, Andreas M. and Haenlein, Michael. (2010). “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media”, Business Horizons, Vol. 53, Issue 1, pp. 59-68.
Khamiss, sahar & Kathrine Vaughn (2011). "Cyberactivism in the Egyption Revolution: How civic Engagement and Citizen journalism Titled the balance", Arab Media and Society, Retrieved December, 2017, from:
Lamy S. L. (2001). “Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neo-liberalism”, in J. Bayliss and S. Smith (Eds.), The Globalization of World Politics, Oxford: Oxford University Press, pp. 182-199.
Laqueur, W. (2001). “Left, Right, and Beyond: The Changing Face of Terror, in James F. Hoge Jr. & Gideon Rose (eds.), How Did This Happen? Terrorism and the New War, New York: Public Affairs, pp. 71-82.
Liffin, Karnet (2002). "Public Eyes: Satellite Imagery, the Globalization of Transparency and New Surveillance Networks", in James N. Rosenau, J. P. Singh (eds.), Information Technology and Global Politics: The Changing Scope of Power and Governance, Albany: State University of New York Press, pp. 65-89.
McNicoll, Tracy (2018). “France's 'Yellow Vests': How Facebook fuels the fight”, France 24, Retrieved Augest 2019, from:
Norris, Pippa (2001). Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide (Communication, Society and Politics), New York: Cambridge University Press.
O'REILLY, Tim (2007). “What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software”, Communications & Strategies, no. 65, 1st quarter, pp. 17-37.
Rosenau, James (2002). "Information Technologies and the Skills, Networks and Structures that Sustain Word Affairs", in James N. Rosenau, J. P. Singh (eds.). Information Technology and Global Politics: The Changing Scope of Power and Governance, Albany: State University of New York Press, pp. 275-287.
Sardarnia, Khalil & Safizadeh, Rasoul (2017). “The Internet and Its Potentials for Networking and Identity Seeking: A Study on ISIS”, Terrorism and Political Violence, Volume 31, 2019 - Issue 6.
Scott, J. and Marshall, G. (2005). Oxford Dictionary of Sociology3rd ed. Oxford: Oxford University Press.
Shapiro, Samantha M. (2009). “Revolution, Facebook-Style”, The New York Times, Retrieved December, 2017 from:
http://www.nytimes.com/2009/01/25/magazine/25bloggers-t.html
Smith, S. (2001). “Reflectivist and Constructivist Approaches to International Theory,in J. Bayliss and S. Smith (Eds.), The Globalization of World Politics, Oxford: Oxford University Press, pp. 224-249.
Stepanova, Ekaterina (2011). “the role of communication technologies in the Arab spring, implication beyond the regain”, PONARS Eurasia Policy Memo, No. 159.
The guardian (2019). “Just who are the gilets jaunes?”,Retrieved Augest 2019, from:
Time (2017). “The Next Leader Of Europe”, Retrieved Augest 2019, from:
Traverso, Enzo (2019). “Understanding the Gilets Jaunes”, Verso, Retrieved Augest 2019, from:
Waever, O. (1996). “The Rise and Fall of the Inter-paradigm Debate”, In S. Smith, et al. eds. International Theory: positivism and beyond, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 149-185.
Wolman, David (2008). "Cairo Activists Use Facebook to Rattle Regime", Wired Magazine, Retrieved December, 2017, from:
www.wired.com/techbiz/startups/magazine/16-11/ff_facebookegypt
Wood, G. (2011). “Arab Revolutions Through the WikiLeaks Lens,Foreign Policy, Retrieved December, 2017, from:
http://foreignpolicy.com/2011/03/09/arab-revolutions-through-the-wikileaks-lens-2/