اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر رضا سیمبر
دکتر رضا سیمبر
استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

روابط بین الملل

 • interoreserchgmail.com

مدیر مسئول

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین
دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین
استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

روابط بین الملل

 • interoreserchgmail.com

اعضای هیات تحریریه

حمید احمدی
حمید احمدی
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • hahmadiut.ac.ir
دکتر سید جلال الدین دهقانی فیروزآبادی
دکتر سید جلال الدین دهقانی فیروزآبادی
استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

 • .
 • jdehghani20yahoo.com
دکتر حسین دهشیار
دکتر حسین دهشیار
استاد سیاست و روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

سیاست و روابط بین الملل

 • h_daheshiaryahoo.com
دکتر عباس مصلی نژاد
دکتر عباس مصلی نژاد
استاد سیاست، دانشگاه تهران

سیاست

 • mossalanejadut.ac.ir
دکتر امیر محمد حاجی یوسفی
دکتر امیر محمد حاجی یوسفی
دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

.

 • .
 • am-yousefisbu.ac.ir
دکتر مهدی ذاکریان
دکتر مهدی ذاکریان
دانشیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

.

 • mzakerianyahoo.com
دکتر رسول افضلی
دکتر رسول افضلی
دکترای تخصصی علوم سیاسی و دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

دکتر غلامرضا کریمی
دکتر غلامرضا کریمی
دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

 • ghkarimikhu.ac.ir

کارشناس نشریه

حمیده شجری
حمیده شجری
کارشناس مجله

 • interoreserchgmail.com