اعضای هیات تحریریه

سردبیر
دکتر رضا سیمبر
دکتر رضا سیمبر استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

روابط بین الملل

 • interoreserchgmail.com
مدیر مسئول
دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین
دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

روابط بین الملل

 • interoreserchgmail.com
اعضای هیات تحریریه
حمید احمدی
حمید احمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

 • hahmadiut.ac.ir
دکتر سید جلال الدین دهقانی فیروزآبادی
دکتر سید جلال الدین دهقانی فیروزآبادی استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

 • .
 • jdehghani20yahoo.com
دکتر حسین دهشیار
دکتر حسین دهشیار استاد سیاست و روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

سیاست و روابط بین الملل

 • h_daheshiaryahoo.com
دکتر عباس مصلی نژاد
دکتر عباس مصلی نژاد استاد سیاست، دانشگاه تهران

سیاست

 • mossalanejadut.ac.ir
دکتر امیر محمد حاجی یوسفی
دکتر امیر محمد حاجی یوسفی دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

.

 • .
 • am-yousefisbu.ac.ir
دکتر مهدی ذاکریان
دکتر مهدی ذاکریان دانشیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

.

 • mzakerianyahoo.com
دکتر رسول افضلی
دکتر رسول افضلی دکترای تخصصی علوم سیاسی و دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

دکتر غلامرضا کریمی
دکتر غلامرضا کریمی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

 • ghkarimikhu.ac.ir
کارشناس نشریه
حمیده شجری
حمیده شجری کارشناس مجله

 • interoreserchgmail.com