این فصلنامه بر اساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری

از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی است.

لطفا فایل های مقاله را دقیقا مطابق توضیحات

**فرایند پذیرش مقالات** در سامانه درج نمایید.

 

 

 

مقاله پژوهشی

1. ایالات متحده و برسازی خطر امنیتی ایران در ادراک اروپا

صفحه 1-1


2. نظریه جهانشمولی نسبی در روابط بین الملل

صفحه 2-2


3. راهبرد خاورمیانه ای اروپا در قبال آمریکا پس از بهار عربی (2011-2018)

صفحه 3-3


4. مسئله‌ علیت در نظریه‌های روابط بین‌الملل

صفحه 4-4


5. باز تعریف سیاست های امنیتی ژاپن و پیامدهای ملی و بین المللی آن

صفحه 5-5


صاحب امتیاز
انجمن ایرانی روابط بین الملل

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2251-8444