این فصلنامه بر اساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری

از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی است.

لطفا فایل های مقاله را دقیقا مطابق توضیحات

**فرایند پذیرش مقالات** در سامانه درج نمایید.

 

این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC  می باشد.

 

 

مقاله پژوهشی

1. ایالات متحده و برسازی خطر امنیتی ایران در ادراک اروپا

صفحه 1-1


2. نظریه جهانشمولی نسبی در روابط بین الملل

صفحه 2-2


3. راهبرد خاورمیانه ای اروپا در قبال آمریکا پس از بهار عربی (2011-2018)

صفحه 3-3


4. مسئله‌ علیت در نظریه‌های روابط بین‌الملل

صفحه 4-4


5. باز تعریف سیاست های امنیتی ژاپن و پیامدهای ملی و بین المللی آن

صفحه 5-5


6. نظم‌های منطقه‌ایِ غیراروپایی از منظر مکتب انگلیسی ‏

صفحه 6-6


7. طراحی الگوی عوامل جذب سرمایه گذاری در بازار مناطق آزاد ایران: مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی

صفحه 7-7


8. سیاست خارجی روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران ‏(2012-2018)

صفحه 8-8


9. سیاست خارجی ترکیه در حوزه دریای سیاه در دوره پس از جنگ سرد

صفحه 9-9


صاحب امتیاز
انجمن ایرانی روابط بین الملل

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2251-8444