این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE)می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثار علمی پیروی می نماید.

 این فصلنامه بر اساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری

از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی  است که مطابق دستور العمل جدید نشریات دارای اعتبار نشریه علمی است.

از طریق لینک ذیل می توانید کد شناسه پژوهشگر ORCID دریافت و در مشخصات نویسنده مقاله در سایت درج کنید.

 

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2251-8444

ابر واژگان