بررسی استقرار دولت بیطرف در ایران باتوجه به وجود حاکمیت اسلامی، قدرت نظامی و جغرافیای ‏استراتژیک جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

بررسی امکان پیدایش و شکل‌گیری دولت بیطرف در جمهوری اسلامی ایران و جهان سوم از موضوعات چالش برانگیز عرصه سیاست خارجه و روابط بین‌الملل به شمار می‌رور و همیشه این سوال درباره جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است که به وجود آمدن یک دولت بیطرف در فضای کنونی جامعه جهانی و به ویژه داخلی کشور آن‌‌هم با توجه به مولفه‌های اصلی یک دولت بیطرف در کشور قدرتمندی همچون جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود، ارزیابی این مسئله که استقرار این دولت‌ها چه اهدافی را در دنیا دنبال می‌کند و همچنین براساس سابقه تاریخی کشورمان در اعلام بیطرفی درمی‌یابیم که استقرار دولت بیطرف در جمهوری اسلامی ایران با اهداف انقلاب اسلامی در تضاد است زیرا دولت‌های بیطرف دولت‌هایی هستند که از موقعیت حساس و استراتژیک برخوردار نیستند و همگی از ضعف‌هایی عمیق در ابعاد مختلف برخوردارند و از سهم خواهی در مناقشات بین‌المللی و سیاست خارجه در برابر مصونیت نسبی چشم پوشی می‌کنند هرچند در جهان سوم اغلب دولت‌ها ضعیف هستند اما ایران به دلیل خودکفایی در عرصه نظامی، جغرافیایی سیاسی ویژه و رابطه حاکمیت با دولت نمی‌تواند اعلام بیطرفی کند چرا‌که اسلام‌خواهی و اسلام‌گرایی برخاسته از انقلاب اسلامی در تضاد آشکار با دولت بیطرف است از سویی دیگر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای و قدرت اقتصادی و نظامی مطرح است از این رو شکل‌گیری دولت بیطرف در جمهوری اسلامی ایران غیر‌ممکن می‌نماید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the establishment of a neutral government in Iran due to the existence of Islamic rule, military power and global strategic geography

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Zarei Mahmoud Abadi 1
  • Reza Jalali 2
  • Ali Akbar Amini 2

1 Member of the faculty of the Department of Political Science, Islamic Azad University, Zahedan Branch

2 Associate Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

Examining the possibility of the emergence and formation of a neutral government in the Islamic Republic of Iran and the Third World is one of the most challenging issues in the field of foreign policy and international relations, and the question of the Islamic Republic of Iran has always been raised. And especially the interior of the country, considering the main components of a neutral government in a powerful country such as the Islamic Republic of Iran, what is the purpose of establishing these states in the world and also based on the historical background of our country in declaring neutrality? The establishment of a neutral government in the Islamic Republic of Iran contradicts the goals of the Islamic Revolution because neutral states are states that do not have a sensitive and strategic position and all have deep weaknesses in various dimensions and share in international conflicts and foreign policy against relative immunity. Although most governments are weak in the Third World, Iran cannot declare neutrality due to self-sufficiency in the military, geopolitical geography, and governance relations with the Islamic State. Wahhabism and Islamism arising from the Islamic Revolution are in stark contrast to the neutral government. On the other hand, the Islamic Republic of Iran is considered a regional superpower and economic and military power, so the formation of a neutral government in the Islamic Republic of Iran is impossible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic rule
  • Neutral government
  • military power
  • Strait of Hormuz
  • Strategic Geography
اشرف، احمد، ترابی، سهیلا. (1393). دولت و انقلاب در ایران، نوبت سوم، تهران: نشر نیلوفر.
امیر خسروی، بابک. (1397). دولت در ایران، نوبت اول، تهران: نشر اختران.
افتخاری، اصغر. (1381). مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، چاپ اول، تهران: نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی.
افضلی، رسول. (1395). دولت مدرن در ایران، چاپ اول، تهران: نشر دانشگاه مفید.
بالوی، مهدی. (1396) دولت حق بنیاد، چاپ اول تهران: نشر مجد.
بخشیان، رضا. (1387). «مرز فرهنگ و امنیت در ایران امروز»، فرهنگ اندیشه، دوره چهارم، شماره 15، صفحه 48
بروک، لوتار. (1396). دولت‌های شکننده، رشیدی، احمد، چاپ اول، تهران: نشر امیرکبیر.
بوردیو، پیر. (1397). درباره دولت، قرایی، سروش، چاپ اول، تهران: نشر مولی.
بهروز، ذبیح الله. (1384). «امنیت زبان، امنیت کشور است»، نامه پارسی، دوره دوم، شماره 36، صفحه 136.
توحیدفام، محمد. (1395). دولت و دموکراسی، چاپ دوم، تهران: نشر روزنه.
چامسکی، نوام. (1393). دولت‌های فرومانده، پدرام نیا، اکرم، چاپ سوم، تهران: نشر افق.
حاجیانی، فاضلی. (1390). نظریه‌ها و مکاتب روش شناختی در مطالعات امنیتی، چاپ اول، تهران: نشر یزدا.
حق‌شناس، محمدجواد. (1393). دولت در عصر جهانی شدن، چاپ اول، تهران: نشر پژوهش‌گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
دلفروز، محمد تقی. (1397). دولت و توسعه اقتصادی در ایران، چاپ اول، تهران: نشرآگاه.
روشندل، جلیل، ازغندی، علیرضا. (1394). مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، چاپ شانزدهم، تهران: نشر سمت.
زارعی، امیرحسین. (1396). قهرمانان شکست، چاپ اول، یزد: بکراندیشان.
زنگنه، حمید. (1390). «فرهنگ و امنیت: چند جانبه‌گرایی، مهار کردن تسلیحات و امنیت سازی»، فرهنگ دیپلماسی، زمستان 1380 و بهار، شماره 2، صفحه 74.
سرمست، بهرام. (1388). «بازیگران، جنگ‌افزارها و سرچشمه‌های تهدیدات امنیت بین‌المللی»، فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج، پاییز 1388 شماره 8.
طاهایی، سید جواد. (1386). اندیشه دولت‌مدرن، چاپ اول، تهران: نشر عروج.
عسگریان، حسین. (1387). سیاست‌ها و اقدامات آمریکا در قبال ایران، چاپ دوم، تهران: نشر موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
عیوضی، محمد رحیم. (1382). «جهانی شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی»، اندیشه انقلاب اسلامی، تابستان شماره 6، صفحه 187.
قامت، جعفر. (1394). منافع ملی و امنیت ملی، چاپ اول، تهران: نشر قومس.
قریب، حسین. (1396). دولت عقلانی، چاپ دوم، تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
قریشی، سید یوسف. (1395). امنیتی شدن و سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
گرامشی، آنتونی. (1396). دولت و جامعه مدنی، میلانی، عباس، چاپ چهارم، تهران: نشر اختران.
گوگلر، ریچارد آل. (1394). جهت‌گیری‌های نوین در راهبرد امنیت ملی، طرح‌های دفاعی و سیاست ایالات متحده، اسماعیلی، فرزاد، فرج پور علمداری، عباس، اسدی، شمسعلی، چاپ اول، تهران: نشر قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) آجا.
محرابی، علیرضا، صفوی، سید یحیی، مهدیان، حسین. (1392). «بررسی جایگاه ژئوپلیتیک انرژی در تأمین امنیت ملی ایران از منظر سه رویکرد امنیتی»، فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره اول، شماره 29، صفحه 83.
محلاتی، سروش. (1396). دولت و اجرای شریعت، چاپ سوم، تهران: نشرنی.
میرسندسی، محمد. (1391). جامعه شناسی تاریخ امنیت در ایران، چاپ اول، تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
متفکر، حسین. (1386). «استراتژی‌های ژئوپولیتیکی آمریکا و امنیت ملی ایران»، فصل نامه سیاست، دوره 37، شماره 3، صفحه 112.
میگدل، جوئل. (1396). دولت در جامعه، دلفروز، محمد تقی، چاپ دوم، تهران: نشر کویر.
وینسنت، اندرو. (1392). نظریه‌های دولت، بشیریه، حسین، چاپ نهم، تهران: نشر نی.
یزدفام، محمد. (1390). دولت‌های شکننده و امنیت انسانی، چاپ اول، تهران: نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی.
Ashraf, ahmad, torabi. Soheila. (2015). Government and Revolution in Iran, Third turn, Tehran, Niloufar publication
Amir Khosravi, Babak. (2019). Government in Iran, first turn, Tehran, Akhtaran Publishing
Eftekhari, Asghar. (2010). Fundamental Thoughts in National Security Studies, First Edition, Tehran, Publication of Strategic Studies Research Institute
Afzali, Rasoul. (2017). Modern Government in Iran, First Edition, Tehran, Publishing of the University of Mofid
Balvi, Mahdi. (2018). Government of the Right to Foundation, Tehran First Printing, Majd
Bakhshiyan, Reza. (2008). The Border of Culture and Security in Iran Today, Andisheh Culture, Vol. 4, No. 15, Page 48
Brooke, Lothar. (2018). Fragile States, Rashidi, Ahmad, First Edition, Tehran, Amir Kabir Publishing
Bourdieu, Pierre. (2019). About Government, Gharayi, Soroush, Tehran First Printing, Molavi Publishing
Behrooz, Zabihollah. (2005). Language Security, Security of the Country, Parsian Journal, Vol. 2, No. 36, Page 136
Tohid Fahm, Mohammed. (2017). Government and Democracy, Second Edition, Tehran, Nasr-e Rooz
Chomsky, Noam. (2015). Conquering Governments, Pedram Nia, Akram, Third Edition, Tehran, Publishing Horac
Hajiani, Fazeli. (2011). Methodological Theories and Schools in Security Studies, First Edition, Tehran, Yazd Publishing
Haghshenas, Mohammad Javad. (2015). Government in the era of globalization, first edition, Tehran, publication of the Research Center for Islamic Culture and Thought
Delphrouz, Mohammad Taghi. (2019). Government and Economic Development in Iran, First Edition, Tehran, Publishing House
Roshanandel, Jalil, Azghandi, Alireza. (2016). Contemporary Military and Strategic Issues, Sixth Edition, Tehran, Publishing
Zarei, Amir Hossein. (2018). Heroes of Defeat, First Edition, Yazd, Bakedian
Zanganeh, Hamid. (2011). Culture and Security: Multilateralism, Arming and Security, Diplomacy Culture, Winter 2001, Spring, No. 2, Page 74
Saramst, Bahram. (2009). Actors, Weapons and Sources of International Security Threats, Political Science, Karaj Azad University, Fall 2009 No. 8
Taagei, Seyyed Javad. (2007). Thought of Government, First Printing, Tehran, Publishing
Askarian, Hussein. (2008). US policies and actions toward Iran, second edition, Tehran, publication of the International Institute for Cultural Studies and Research, Contemporary Abrar
Eyvazi, Mohammad Rahim. (2003). Globalization and its Impact on the National Security of the Islamic Republic, The Thought of the Islamic Revolution, Summer 6, p. 187
Ghamat, Jafar. (2016). National Interest and National Security, First Printing, Tehran, Gomes Publishing
Qarib, Hussein. (2018). rational government, second edition, Tehran, publication of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Qureishi, Seyed Yousef. (2017). Security and Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, First Edition, Tehran, Strategic Studies Institute
Gramsci, Anthony. (2018). Government and Civil Society, Milani, Abbas, Fourth Edition, Tehran, Akhtaran Publishing
Gaugler, Richard L. (2015). orientation of new national security strategy, plans and defense policy of the United States, Ismael, F, Farajpour Alamdari, Abbas Asadi, Sh, First Edition, Tehran, publishing Anbiya Air Defense Base Khatamol anbia (s)
Mahrabi, Alireza, Safavi, Seyyed Yahya, Mehdiyan, Hossein. (2013). Geopolitics of Energy Position in Iran's National Security, From the Perspective of Three Security Approaches, Geopolitical Quarterly, Volume 1, Issue 29, Page 83
Mahallati, Soroush. (2019). Government and Sharia, Third Edition, Tehran, Nasrin
Mirsendesi, Mohammad. (2012). Sociology of Security History in Iran, First Edition, Tehran, Publishing of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Motefaker, Hussein. (2007). American Geopolitical Strategies and Iran's National Security, Policy Quarterly Journal, Volume 37, Number 3, Page 112
Meigold, Joel. (2018). Government in Society, Dolphrooz, Mohammad Taghi, Second Edition, Tehran, Desert Publishing
Vincent, Andrew. (2015). Theories of the Government, Bashirieh, Hossein, Ninth Edition, Tehran, Nayan Rey
Yazdfam, Mohammad. (2011). fragile states and human security, First edition, Tehran, publication of Strategic Studies Research Institute