بررسی استقرار دولت بیطرف در ایران باتوجه به وجود حاکمیت اسلامی، قدرت نظامی و جغرافیای ‏استراتژیک جهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی امکان پیدایش و شکل‌گیری دولت بیطرف در جمهوری اسلامی ایران و جهان سوم از موضوعات چالش برانگیز عرصه سیاست خارجه و روابط بین‌الملل به شمار می‌رور و همیشه این سوال درباره جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است که به وجود آمدن یک دولت بیطرف در فضای کنونی جامعه جهانی و به ویژه داخلی کشور آن‌‌هم با توجه به مولفه‌های اصلی یک دولت بیطرف در کشور قدرتمندی همچون جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود، ارزیابی این مسئله که استقرار این دولت‌ها چه اهدافی را در دنیا دنبال می‌کند و همچنین براساس سابقه تاریخی کشورمان در اعلام بیطرفی درمی‌یابیم که استقرار دولت بیطرف در جمهوری اسلامی ایران با اهداف انقلاب اسلامی در تضاد است زیرا دولت‌های بیطرف دولت‌هایی هستند که از موقعیت حساس و استراتژیک برخوردار نیستند و همگی از ضعف‌هایی عمیق در ابعاد مختلف برخوردارند و از سهم خواهی در مناقشات بین‌المللی و سیاست خارجه در برابر مصونیت نسبی چشم پوشی می‌کنند هرچند در جهان سوم اغلب دولت‌ها ضعیف هستند اما ایران به دلیل خودکفایی در عرصه نظامی، جغرافیایی سیاسی ویژه و رابطه حاکمیت با دولت نمی‌تواند اعلام بیطرفی کند چرا‌که اسلام‌خواهی و اسلام‌گرایی برخاسته از انقلاب اسلامی در تضاد آشکار با دولت بیطرف است از سویی دیگر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای و قدرت اقتصادی و نظامی مطرح است از این رو شکل‌گیری دولت بیطرف در جمهوری اسلامی ایران غیر‌ممکن می‌نماید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.