داوری تجاری بین المللی بر مبنای انصاف، میانجیگری دوستانه ‏و حقوق بازرگانی فراملی ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

2 دانشیار گروه حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی و تحقیقات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

4 عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

با وجود گذشت چندین دهه از ظهور لکس مرکاتوریا یا همان حقوق بازرگانی فراملی، اختلاف نظرها پیرامون مناسبت‌های مختلف مربوط به اعمال «لکس مرکاتوریا» وجود دارد. یکی از مهمترین اختلاف نظرها مربوط به اعمال «انصاف» و «میانجیگری دوستانه» در داوری تجاری بین‌المللی است و اینگونه این موضوع مطرح می‌شود که چنانچه در قراردادی در قلمرو تجارت بین‌الملل، طرفین توافق نموده باشند قرارداد آن‌ها بر مبنای «انصاف» یا «میانجیگری دوستانه» اداره شود آیا داور می‌تواند این تصریح طرفین را به معنای اختیار داور در اداره قرارداد بر مبنای «لکس مرکاتوریا» تلقی نماید و اقدام به اتخاذ تصمیم بر مبنای «لکس مرکاتوریا» نماید؟ مهم‌ترین ریشه اختلاف نظرها در این خصوص ناشی از این مقوله است که «انصاف» به عنوان یکی ازمهمترین اصول «لکسمرکاتوریا» تلقی می‌شود و از این جهت برخی از اساتید تجارت بین‌الملل بر این اعتقادند که تعیین «انصاف» به عنوان قانون حاکم بر اختلاف توسط طرفین قرارداد یا اختیار داور در عمل به عنوان یک «میانجیگر مهربان» در حقیت دست داور را در رابطه با امکان اعمال «لکس مرکاتوریا» بازمی‌گذارد. گروهی از دانشمندان اعتقاد دارند که هرچند اصل «انصاف» یکی از مهم‌ترین اصول «لکس مرکاتوریا» است با این وجود در اداره قرارداد بر مبنای لکس مرکاتوریا، داور مکلف به اعمال و اتخاذ تصمیم بر مبنای «لکس مرکاتوریا» است، هرچند نتیجه تصمیم او منطبق با «انصاف» نباشد. این تشتت آراء باعث گردید تا ذهن نویسندگان با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به انجام تحقیقی مستقل در این زمینه معطوف گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Arbitration on the basis of “Equity”, “Amiable Composition”, and “Lex Mercatoria”

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karimi 1
  • Javad Kashani 2
  • Mohsen Mohebbi 3
  • Davod Nasiran Najaf Abadi 4

1 PhD student in Private Law, Islamic Azad University, Najafabad Branch

2 Associate Professor, Department of Economic Law, Allameh Tabatabai University

3 Assistant Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science and Research, Science and Research Branch, Islamic Azad University

4 Member of the Faculty of Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Najafabad Branch

چکیده [English]

There are still numerous idea disputes about different suitability in relation to “Lex Mercatoria”, or transnational business law, despite the passing of some decades. One of the most important idea disputes in this field is about the using of “equity” and “amiable composition” in the international trade arbitration and this subject is explained in this way: Can the arbitrator express this parties, stipulation as the arbitration authority for managing the contract on the basis of “Lex Mercatoria” if, in a contract about the international trade field, parties agree that their contract is managed on the basis of “equity” and “amiable composition”? The root of idea disputes about this subject is for this reason that “equity” expresses one of the most important principles of “Lex Mercatoria” and therefore some professors believe the determination of “equity” as a governing law on the dispute or the arbitrator authority in the action as an “amiable composition” permits arbitrators the possibility of the using of “Lex Mercatoria” Against this reason, some scientists believe although the “equity” principle is one of the most important principles of “Lex Mercatoria” in the management of the Contract on the basis of “LexMercatoria”, the judge or arbitrator has to act or make decisions on the basis of “Lex Mercatoria”.Even though the result of his/her decision is not according to “equity”. The dispersion of votes led to the minds of the authors of the analytical approach and using the library for an independent investigation to be focused in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equity
  • “Lex Mercatoria”
  • “international trade arbitration”
  • “amiable composition ”
جنیدی، لعیا. (1390). «نظریه حقوق فراملی بازرگانی»، فصلنامه حقوق: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 41، شماره 1، صص 148-127.
کاتوزیان، ناصر. (1380). فلسفه حقوق، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
میر عباسی، سید باقر، باقرزاده، رضوان. (1389). «نقش انصاف در حل و فصل اختلافات بین‌المللی»، فصلنامه حقوق: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40، صص 364-345.
Arsanjani, ‌Mahnoush H, Cogan, ‌ Jacob, Sloane, Robert (2010). Looking to the Future: Essays on International Law in Honor of W. Michael Reisman, Boston:MartinjusNijhoff.
Baddack, Frank (2005). “ LexMercatoria: Scope and Application of the Law Merchant in Arbitration”, LL.M. (International Trade Law), Thesis, Faculty of Law, University of the Western Cape, South Africa.
Barden, Garrett, Murphy, Tim(2010). Law and Justice in Community, New York: OUP Oxford,
Berger,klaus peter (2010). The Creeping Codification of the New LexMercatoria, 2nd Edition, Germany: Kluwer Law International
Blake, Susan, Browne, Julie, Sime, Stuart (2016). A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution, UK: Oxford University Press.
Cao, Deborah (2007). Translating Law, UK:Multilingual Matter.
Cordero-Moss, Giuditta (2014). International Commercial Contracts: Applicable Sources and Enforceability, United Kingdom: Cambridge University Press.
D. Caron, ‌David, Caplan, Lee M (2013). The UNCITRAL Arbitration Rules: A Commentary, UK:OUP Oxford.
Delvolvé, ‌ Jean-Louis, Rouche, ‌ Jean, H. Pointon, Gerald (2009). French Arbitration Law and Practice: A Dynamic Civil Law Approach to International Arbitration, Netherland: Kluwer Law International.
Derains, Yves, A. Schwartz, Eric (2005). A Guide to the ICC Rules of Arbitration, Hauge: Kluwer Law International.
Fitch, Ronald (1989). Commercial Arbitration in the Australian Construction Industry, Australasia: Federation Press.
Garrett Barden, Tim Murphy (2010). Law and Justice in Community, OUP, New York: Oxford,
Glitz,Frederico Eduardo Zenedin (2014). Globalization of Contract Law: A Brazilian Perspective, Curitiba: CURITIBA EDIÇÃO DO AUTOR.
Greenberg, Simon, ‌Kee, Christopher, ‌Weeramantry, J. Romesh (2011). International Commercial Arbitration: An Asia-Pacific Perspective, China: Cambridge University Pres.
Hilgard, Mark, Elisa Bruder, Ana (2014). “Unauthorised Amiable Compositeur? ”, Dispute Resolution International, Vol 8, No 1, PP 51-62.
Hobér, Kaj, Magnusson, Annette, Öhrström, Marie, Goddard, Christopher(2010). Between East and West: Essays in Honour of Ulf Franke, USA: Juris Publishing, Inc.
J. Belohlávek, Alexander J (2011). Rome Convention - Rome I Regulation, U.S.A: Juris Publishing.
J. Bělohlávek, Alexander, Cerný, Filip, Rozehnalova, Naděžda (2013). Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration - Borders of Procedural and Substantive Law in Arbitral Proceedings, U.S.A: Juris Publishing, Inc.
Jemielniak, Joanna (2016). Legal Interpretation in International Commercial Arbitration, New York: Routledge,.
Lew, Julian (2013). Contemporary Problems in International Arbitration, London: Springer Science & Business Media.
Maniruzzaman,Abul F.M (1999). “ The Lex Mercatoria and International Contracts: A Challenge for International Commercial Arbitration? ”, American University International Law Review, Volume 14, Issue 3, Article 2, PP 657-734.
Poudret, Jean-François, Besson, Sébastien (2007). Comparative Law of International Arbitration, England: Sweet &Maxwel.
Riegler, Stefan, Petsche, Alexander, Fremuth-Wolf, Alice, Liebscher, Christoph (2007). Arbitration Law of Austria: Practice and Procedure, USA: Juris Publishing.
Sarcevic, Petar (1989). Essays on International Commercial Arbitration,London:BRILL.
Schultz, Thomas(2013). Transnational Legality: Stateless Law and International Arbitration, United Kingdom: Oxford University Press.
T. Holzmann, Richard (1995). Infringement of the United States Patent Right: A Guide for Executives and Attorneys, London: Greenwood Publishing Group.