داوری تجاری بین المللی بر مبنای انصاف، میانجیگری دوستانه ‏و حقوق بازرگانی فراملی ‏

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

با وجود گذشت چندین دهه از ظهور لکس مرکاتوریا یا همان حقوق بازرگانی فراملی، اختلاف نظرها پیرامون مناسبت‌های مختلف مربوط به اعمال «لکس مرکاتوریا» وجود دارد. یکی از مهمترین اختلاف نظرها مربوط به اعمال «انصاف» و «میانجیگری دوستانه» در داوری تجاری بین‌المللی است و اینگونه این موضوع مطرح می‌شود که چنانچه در قراردادی در قلمرو تجارت بین‌الملل، طرفین توافق نموده باشند قرارداد آن‌ها بر مبنای «انصاف» یا «میانجیگری دوستانه» اداره شود آیا داور می‌تواند این تصریح طرفین را به معنای اختیار داور در اداره قرارداد بر مبنای «لکس مرکاتوریا» تلقی نماید و اقدام به اتخاذ تصمیم بر مبنای «لکس مرکاتوریا» نماید؟ مهم‌ترین ریشه اختلاف نظرها در این خصوص ناشی از این مقوله است که «انصاف» به عنوان یکی ازمهمترین اصول «لکسمرکاتوریا» تلقی می‌شود و از این جهت برخی از اساتید تجارت بین‌الملل بر این اعتقادند که تعیین «انصاف» به عنوان قانون حاکم بر اختلاف توسط طرفین قرارداد یا اختیار داور در عمل به عنوان یک «میانجیگر مهربان» در حقیت دست داور را در رابطه با امکان اعمال «لکس مرکاتوریا» بازمی‌گذارد. گروهی از دانشمندان اعتقاد دارند که هرچند اصل «انصاف» یکی از مهم‌ترین اصول «لکس مرکاتوریا» است با این وجود در اداره قرارداد بر مبنای لکس مرکاتوریا، داور مکلف به اعمال و اتخاذ تصمیم بر مبنای «لکس مرکاتوریا» است، هرچند نتیجه تصمیم او منطبق با «انصاف» نباشد. این تشتت آراء باعث گردید تا ذهن نویسندگان با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به انجام تحقیقی مستقل در این زمینه معطوف گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Arbitration on the basis of “Equity”, “Amiable Composition”, and “Lex Mercatoria”

چکیده [English]

There are still numerous idea disputes about different suitability in relation to “Lex Mercatoria”, or transnational business law, despite the passing of some decades. One of the most important idea disputes in this field is about the using of “equity” and “amiable composition” in the international trade arbitration and this subject is explained in this way: Can the arbitrator express this parties, stipulation as the arbitration authority for managing the contract on the basis of “Lex Mercatoria” if, in a contract about the international trade field, parties agree that their contract is managed on the basis of “equity” and “amiable composition”? The root of idea disputes about this subject is for this reason that “equity” expresses one of the most important principles of “Lex Mercatoria” and therefore some professors believe the determination of “equity” as a governing law on the dispute or the arbitrator authority in the action as an “amiable composition” permits arbitrators the possibility of the using of “Lex Mercatoria” Against this reason, some scientists believe although the “equity” principle is one of the most important principles of “Lex Mercatoria” in the management of the Contract on the basis of “LexMercatoria”, the judge or arbitrator has to act or make decisions on the basis of “Lex Mercatoria”.Even though the result of his/her decision is not according to “equity”. The dispersion of votes led to the minds of the authors of the analytical approach and using the library for an independent investigation to be focused in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equity
  • “Lex Mercatoria”
  • “international trade arbitration”
  • “amiable composition ”