تحلیل محتوای کیفی مناظره‌های تلویزیونی انتخابات یازدهم ریاست جمهوری از منظر توسعه سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 استادیار و عضو هیأت علمی گروه ارتباطات واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

3 استاد و عضو هیأت علمی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله به بررسی نتایج یکی از فرضیه‌های پژوهشی با عنوان «تحلیل محتوای کیفی مناظره‌های تلویزیونی انتخابات یازدهم ریاست جمهوری» از منظر توسعه سیاسی می‌پردازد. فرضیه تحقیق این است که رویکرد توسعه سیاسی در برنامه‌های کاندیدای پیروز نسبت به سایر نامزدها برجسته است. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی با شناسایی دو واحد تحلیل یعنی نامزدهای انتخاباتی و پاسخشان به هریک از سؤالات است. جامعه آماری در دسترس، سه مناظره تلویزیونی انتخاباتی است که به صورت تمام شماری، پس از تعیین اهداف و مقوله‌های تحقیق، پانزده شاخصه از جمله تاکید بر تعامل سازنده با جهان، شفافیت اطلاعات، دموکراسی، آزادی بیان، مشارکت سیاسی و مدنی، حل مشکل تحریم، وحدت و انسجام ملی بدست آمد. سطح تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش، خُرد است. برنامه‌های نامزد پیروز در مقایسه با رقبایش، تاکید بیشتری بر مفاهیم اصلی توسعه سیاسی دارد. از اهم اولویت‌های توسعه سیاسی مطرح شده در برنامه‌های وی می‌توان به آزادی بیان، مشارکت مدنی، شفافیت اطلاعاتی، تاکید بر دموکراسی، بهبود روابط خارجی کشور، ارتباط با جهان و حمایت از مطبوعات اشاره کرد..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the qualitative content of the televised debates of the 11th presidential election from the perspective of political development

نویسندگان [English]

  • Ali Yaghoubi 1
  • Zahra Kharrazi Azar 2
  • Ali Delavar 3

1 PhD student in Social Communication Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran

2 Assistant Professor and Faculty Member, Communication Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran

3 Professor and faculty member, Department of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

This article examines the results of one of the research hypotheses entitled "Analysis of the Qualitative Content of Television Debates in the Eleventh Presidential Election" from the Perspective of Political Development. The research hypothesis is that the approach of political development in the programs of the winning candidate is prominent compared to other candidates. The research method is qualitative content analysis by identifying two units of analysis, namely the candidates and answering each of the questions. The statistical population available is three electoral televised debates that, after determining the objectives and categories of the research, include fifteen indicators, including emphasis on constructive interaction with the world, information transparency, democracy, freedom of expression, political and civic participation, and problem solving. Sanctions, unity and national cohesion were achieved. The level of information analysis of this research is small. Compared to its competitors, the winning candidate's programs place more emphasis on the core concepts of political development. His political development priorities include freedom of expression, civic participation, information transparency, emphasis on democracy, improving the country's foreign relations, communication with the world, and support for the press.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eleventh presidential election
  • TV debate
  • political developement
  • Social Development
  • Qualitative content analysis
امیر انتخابی، شهرود، حیران نیا، جواد. (1390). «نقش رسانه‌ها در مشارکت سیاسی شهروندان»، پژوهشنامه مرکز تحقیقات استراتژیک، بهار، شماره 50، صص94-63.
بهنوئی گدنه، عباس، رحمتی، مجید. (1392). «بررسی نقش استفاده از رسانه‌های جمعی در میزان مشارکت سیاسی دانشجویان با تاکید بر انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم»، فصلنامه مطالعات انتخابات، بهار، شماره 3، صص 27-49.
بیتهام، دیوید، بویل، کوین. (1376). دموکراسی چیست؟ (آشنایی با دموکراسی)، ترجمه شـهرام نقش تـبریزی، چاپ اول، تهران: نشر قـقنوس.
حیدری، مرتضی، سلطانی‌فر، محمد. (1392). «صدا و سیما برای مناظره‌های 88 باید مدال می‌گرفت»، گفتگو با حیدری و سلطانی‌فر در نشست بررسی مناظره‌های انتخاباتی، مصاحبه گر: بهناز شیریانی، 7 خرداد 1392، قابل دسترسی در:
http://www.monazereh.ir/vb-630.html
خجیر، یوسف. (1386). «انتخابات و مبارزات انتخاباتی، از رسانه تا مخاطب»، نشریه رهپویه هنر، زمستان، شماره 4، صص 27-45.
دارابی، علی. (1388). «جامعه شناسی انتخابات و رفتار انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و سوم، تابستان، شماره 2، صص 307-342.
دشتگلی، مانا. (1387). «تحلیل گفتمان کارزار سیاسی نامزدهـای پیـروز انتخابـات ریاسـت جمهـوری دوره‌های هفتم و نهم (تحلیل مقایسهای فیلم‌های تبلیغاتی ساخته شده از سوی این دو کاندیدا آقایان خاتمی و احمدی نژاد)»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
سالمی قمصری، مرتضی. (1386). «موانع فرهنگی تحزب در ایران (دوره اول تحزب، 1304-1288 ه.ش)»، فصلنامه علوم اجتماعی، بهار، شماره 37، صص 39-71.
سلطانی، سید علی اصغر. (1391). قدرت، گفتمان و زبان، سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، تهران: نشر نی.
سورین، ورنر جی، تانکارد، جمیز دبلیو. (1381). نظریه‌های ارتباطات، ترجمۀ علیرضا دهقان، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شرام، ویلبر. (1381). زندگی و اندیشه پیشتازان علم ارتباطات، مترجمان: غلامرضا آذری و زهرا آذری، چاپ اول، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
شمسایی نیا، رامین. (1392). «تحلیل گفتمان خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری داخلی درباره مناظره‌های انتخاباتی رسانه ملی (1388-1392)»، فصلنامه مطالعات انتخابات، تابستان، شماره 4، صص 67-90.
غفوری، آرش. (1387). «بررسی گفتمان نامزدهای انتخابات نهم ریاست جمهوری اسلامی ایران: تحلیل گفتمان بیانیه‌های انتخاباتی و اطلاعیه‌های نامزدهای انتخابات نهم ریاست جمهوری اسلامی ایران طی دوره قانونی تبلیغات انتخاباتی»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
قوام، دکتر سید عبدالعلی. (1389). سیاست شناسی، مبانی علم سیاست، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
کارور، ریچارد، ژوهانسون آلپرن، ونسا. (1394). رسانه و انتخابات، مترجم محمد تقی دلفروز، چاپ اول، تهران: معاونت پژوهش‌های سیاسی ـ حقوقی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
کلمن، استفن. (1392). «مصاحبه اختصاصی با پروفسور استفن کلمن درباره اثر مناظره‌های تلویزیونی انتخاباتی»، مصاحبه گر: اسماعیل فلاح، 16 خرداد 1392، قابل دسترسی در:
http://alef.ir/vdciw3azwt1avp2.cbct.html?189355
لیپست، سیمور مارتین. (1383). دایره المعارف دموکراسی، گروه مترجمان، چاپ اول، تهران: کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه.
محسنیان راد، مهدی. (1377). انتخاب هفتم در رسانه‌ها، چاپ اول، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
محمدی‏نژاد، حسن. (1355). احزاب سیاسی، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.
مک کوئیل، دنیس. (1383). «سیاست گذاری رسانه‌ای»، ترجمه مریم بنی هاشمی، فصلنامه رسانه، تابستان، شماره 58، صص 39-59.
ون دایک، جان. (1383). «سیاست گذاری در جامعه شبکه‌ای»، ترجمه پیروز ایزدی، فصلنامه رسانه، تابستان، شماره 58، صص 85-119.
هانتینگتون، سموئل. (1392). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ پنجم، تهران: نشر علم.
Birch, A. H. (1993). The Concpets and Theories of Modern Democracy, London: Routledge.
Mayring, Philipp (2000). Qualitative Content Analysis, Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 1(2) June. Available at: http://qualitative-research.net/fqs/fqs-e/2-00inhalt-e.
McLean, Lain (1996). The concise oxford dictionary of politics, oxford university press.
Prewitt, Kenneth; Salisbury, Robert; Verba, Sidney. (1979). An Introduction to American Government, New York.
Rush, M. (1992). Politics and Society. An Introduction to Political Sociology, Hemet Hempstead: Harvester Wheatsheaf.