ماهیت جنبش های زیست محیطی در قلمرو اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

جنبش های زیست محیطی در اروپا امروزه به یکی از مهم ترین و قوی ترین جنبش های اجتماعی  تبدیل شده که بر فرایند تصمیم گیری در اتحادیه اروپا نیز تاثیر گذار بوده است. در واقع، هدف اصلی این جنبش ها، تبدیل گفتمان های زیست محیطی و پیوند زدن مسائل زیست محیطی به جوامع اروپایی است که در این راه موفقیت های چشم گیری کسب نموده اند. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش بدنبال پاسخگویی به این سوال محوری است که، جنبش های زیست محیطی بر چه مبنایی بر فرایند تصمیم گیری های سیاسی در اتحادیه اروپا تاثیر گذار بوده اند؟ یافته های پژوهش بر این مبنا است که،  یافته های پژوهش نشان  می دهد که جنبش های اجتماعی زیست محیطی در جوامع اروپایی از طریق تاثیرگذاری بر فرایند مذاکرات، بر سیاست های زیست محیطی اتحادیه اروپا در جهت گسترش قواعد زیست محیطی تاثیرگذار بوده اند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر مبنای روش کیفی و ابزار گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The nature of environmental movements in the territory of the European Union

نویسندگان [English]

  • Reza Simbar 1
  • Mohammad Rafiei 2

1 Political Sciences, Guilan University, Rasht, Iran

2 Azad University

چکیده [English]

The environmental movements in Europe today have become one of the most important and powerful social movements that have influenced the EU decision-making process. Indeed, the main purpose of these movements is to transform environmental discourses and link environmental issues to European societies that have achieved remarkable successes in this way. In this regard, given the importance of the issue, this research seeks to answer the central question of how environmental movements have influenced the process of political decision-making in the European Union?Research findings show that environmental social movements in European societies have influenced the EU's environmental policies through the influence of the negotiation process on the development of environmental rules. The research method in this study is descriptive-analytical based on qualitative method and data collection tools are library and internet resources

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental movements
  • Europe
  • political decision-making
  • science and technology
  • environmental issues