قصد خرید کالاهای آمریکایی و کره‌ای: نقش ملیت‌گرایی و نگرش نسبت به کشور مبدأ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دانشگاه گیلان

2 مدیریت، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

کلید موفقیت راهبرد بازاریابی در درک رفتار مصرف‌کننده نهفته است و این مهم با رمزگشایی مقاصد و نیات رفتاری آنان میسر می‌شود. به همین صورت از عوامل اثرگذار در تصمیم‌گیری خرید، شناخت نگرش مصرف کنندگان می‌باشد. ملیت‌گرایی از عوامل اثرگذار بر نگرش مصرف‌کنندگان است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ملیت‌گرایی مشتریان بر نگرش مشتریان نسبت به کشور مبدأ برند و همچنین تأثیر آن بر روی قصد خرید آن‌ها با میانجی‌گری نگرش نسبت به برند است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، همبستگی و همچنین جامعه آماری این پژوهش، تمامی شهروندان شهر رشت را شامل شده است. نمونه آماری شامل 389 پرسشنامه جمع‌آوری ‌شده از طریق روش در دسترس بوده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت و روایی پرسشنامه نیز به ‌وسیله روایی محتوا و با کمک از اساتید و متخصصان بازاریابی اعتبارسنجی گردید. برای آزمون فرضیه‌ها، از همبستگی و مدل‌یابی معادلات ساختاری و مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ملیت‌گرایی تأثیری منفی بر نگرش نسبت به کشور مبدأ دارد و با افزایش حس ملیت‌گرایی در افراد، نگرش نسبت به کشورهای آمریکا و کره جنوبی منفی بود. از طرف دیگر، طبق یافته‌های این پژوهش، نگرش نسبت به کشور مبدأ، اثر مستقیم و معناداری بر قصد خرید محصولات ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Purchase Intention of American and Korean products: The Effect of Customer’s Nationalism, Attitude toward the Brand's Country of Origin

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hoseinbeigi 1
  • Mohsen Akbari 2
  • Reza Esmaeilpour 1

1 Management, University of Guilan

2 Management, Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran

چکیده [English]

The key to the success of the marketing strategy lies in understanding consumer behavior, and this is important by decoding their behavioral intentions. In the same way, the factors influencing purchasing decisions are knowing consumer attitudes. Nationalism is one of the factors influencing consumer attitudes. The purpose of this research is to investigate the effect of customer's nationalism on the customers' attitude toward the brand origin and its effect on the intention to buy them by mediating role of brand attitudes. This study has the practical goal, and in terms of nature and method is correlative and the statistical population of this research were all citizens of Rasht city. The statistical sample included 389 questionnaires collected through the available method. Reliability of the questionnaire was verified using Cronbach's alpha and composite reliability. Validity of the questionnaire was also validated by content validity and with the help of professors and marketing experts. To test the hypotheses, correlation and structural equation modeling (SEM) based on partial least squares (PLS) approach were used. The results of this study showed that nationalism has a negative effect on attitude toward the country of origin, and with the increasing sense of nationalism in individuals, the attitude toward the US and South Korea was negative. On the other hand, according to the findings of this research, the attitude towards the country of origin has no direct and significant effect on the intention to purchase the products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nationality
  • Purchase Intention
  • Country of Origin
  • Customer's Attitude towards Brand
اسفیدانی، م. ر. عزیزپور، ی. مهذبی گنجه، م. و موحدی فر، ع. (1394). «بررسی تاثیر تصویر ذهنی کشور مبدأ بر ارزش ویژه برندمورد مطالعه: کالاهای با دوام خانگی»،  کنفرانس بین‌المللی جهت‌گیری‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 294.
برومندی، فرهنگ. پارسا، بی‌تا. شریف عسکری، محمدرضا. (1396). «بررسی تأثیر تصویر کشور مبدأ بر تمایل خرید مصرف‌کنندگان»، بررسی‌های بازرگانی، شماره 84-85، صص 19-7.
مرادی، ه. زارعی، ع. (2011). «تصویر ذهنی کشور مبدأ و شکل‌گیری ارزش برند محصولات الکترونیکی»، تحقیقات بازاریابی نوین، 1(3)، صص 128-109.
نخعی، آ. خیری، ب. (2012). «بررسی تأثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز»، مدیریت بازاریابی،  7(شماره 15)، صص 130-105.
Aaker, D. A. (2012). Building strong brands. Simon and Schuster.
Alcañiz, E. B., Cáceres, R. C., & Pérez, R. C. (2010). Alliances between brands and social causes: The influence of company credibility on social responsibility image. Journal of business ethics96(2), 169-186.Armstrong, G., Kotler, P.,
Bahreinizadeh, m., Ismail pour, M., & Haraghy, M. (2017). Presenting Structural Model for Influence of Origin Country on Specific Value of Brand (Case Study: Pharmaceutical In-dustry). Commercial Strategies. 14(9), 1-14.
Baran, R. (2018). Characteristics of Cosmetics Brands by Country of Origin According to the Opinion of Polish Consumers. Journal of Management and Business Administration. Central Europe26(3), 2-13.
Batra, R., Ramaswamy, V., Alden, D. L., Steenkamp, J. B. E., & Ramachander, S. (2000). Effects of brand local and nonlocal origin on consumer attitudes in developing countries. Journal of consumer psychology9(2), 83-95.
Brodowsky, G. H., Tan, J., & Meilich, O. (2004). Managing country-of-origin choices: competitive advantages and opportunities. International Business Review13(6), 729-748.
Chen, H. L. (2009). Effects of country variables on young generation's attitude towards American products: a multi-attribute perspective. Journal of Consumer Marketing26(3), 143-154.
Cordell, V. V. (1992). Effects of consumer preferences for foreign sourced products. Journal of international business studies23(2), 251-269.
Crosno, J. L., Freling, T. H., & Skinner, S. J. (2009). Does brand social power mean market might? Exploring the influence of brand social power on brand evaluations. Psychology & marketing26(2), 91-121.
Eng, T. Y., Ozdemir, S., & Michelson, G. (2016). Brand origin and country of production congruity: Evidence from the UK and China. Journal of Business Research69(12), 5703-5711.
Ferrell, O. C., Harrison, D. E., Ferrell, L., & Hair, J. F. (2019). Business ethics, corporate social responsibility, and brand attitudes: An exploratory study. Journal of Business Research95, 491-501.
Godey, B., Pederzoli, D., Aiello, G., Donvito, R., Chan, P., Oh, H., ... & Weitz, B. (2012). Brand and country-of-origin effect on consumers' decision to purchase luxury products. Journal of Business research65(10), 1461-1470.
Harker, M., Brennan, R., Kotler, P., & Armstrong, G. (2015). Marketing: An Introduction (No. 3). Pearson Prentice-Hall, London.
Henseler, J., Ringle, C. M., and Sinkovics, R. R. (2009). The Use of Partial Least Squares Path Modeling in International Marketing, Advances in International Marketing, 20: 277-320.
Hossein Gholi Pour, T., Anoosheh. M., Mosavi. S. M. & Mohseni. A. (2009). Advertising Management. Negah Danesh Press, 52-60. (In Persian).
Huber, F., Vollhardt, K., Matthes, I., & Vogel, J. (2010). Brand misconduct: Consequences on consumer–brand relationships. Journal of Business Research, 63(11), 1113-1120.­
Kalicharan, H. D. (2014). The effect and influence of country-of-origin on consumers' perception of product quality and purchasing intentions. The International Business & Economics Research Journal (Online)13(5), 897.
Kapferer, J. (2008). The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term 4th edition (New Strategic Brand Management: Creating & Sustaining Brand Equity).
Keller, K. L. (1998). Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity. New Jersey.
Keller, K. L., Parameswaran, M. G., & Jacob, I. (2011). Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity. Pearson Education India.
Kim, D. J., Ferrin, D. L., & Rao, H. R. (2008). A trust-based consumer decision-making model in electronic commerce: The role of trust, perceived risk, and their antecedents. Decision support systems44(2), 544-564.
Kim, E. Y., Knight, D. K., & Pelton, L. E. (2009). Modeling brand equity of a US apparel brand as perceived by Generation Y consumers in the emerging Korean market. Clothing and Textiles Research Journal27(4), 247-258.
Knight, G. A., & Calantone, R. J. (2000). A flexible model of consumer country-of-origin perceptions: A cross-cultural investigation. International Marketing Review17(2), 127-145.
Kotler, P., & Armstrong, G. (2006). Principles of Marketing. US: Pearson Prentice-Hall.
Krupka, Z., Ozretic-Dosen, D., & Previsic, J. (2014). Impact of perceived brand name origin on fashion brand’s perceived luxury. Acta Polytechnica Hungarica, 11(3), 153-166.
Lopez, C., & Balabanis, G. (2016). A Model Linking Corporate Brand, Industry Image and Country of Origin Image. In Looking Forward, Looking Back: Drawing on the Past to Shape the Future of Marketing (pp. 480-480). Springer, Cham.
Mohd Yasin, N., Nasser Noor, M., & Mohamad, O. (2007). Does image of country-of-origin matter to brand equity?. Journal of Product & brand management16(1), 38-48.
Neumeier, M. (2006). The Brand Gap–How to Bridge the Distance Between Business Strategy and Design. New Riders. In: Pearson Education. Berkeley, California, USA.
Roth, M. S., & Romeo, J. B. (1992). Matching product category and country image perceptions: A framework for managing country-of-origin effects. Journal of international business studies, 23(3), 477-497.
Roy, S., & Bagdare, S. (2015). The role of country of origin in celebrity endorsements: Integrating effects of brand familiarity. Journal of Global Marketing, 28(3-5), 133-151.
Sallam, M. A. J. I. J. o. M. S. (2016). The Impact of Brand Image and Corporate Branding on Consumer’s Choice: The Role of Brand Equity. 8(1), 98.
Schnettler, B., Ruiz, D., Sepúlveda, O., & Sepúlveda, N. (2008). Importance of the country of origin in food consumption in a developing country. Food Quality and Preference, 19(4), 372-382.
Shimp, T. A., & Sharma, S. (1987). Consumer ethnocentrism: construction and validation of the CETSCALE. Journal of marketing research, 280-289.
Sotiropoulos, V. (2003). Luxury fashion brands: The impact of embodied imagery on brand responses (Doctoral dissertation, Concordia University).
Walker, M., & Heere, B. (2011). Consumer Attitudes toward Responsible Entities in Sport (CARES): Scale development and model testing. Sport Management Review, 14(2), 153-166.
Wang, C. L., Li, D., Barnes, B. R., & Ahn, J. (2012). Country image, product image and consumer purchase intention: Evidence from an emerging economy. International Business Review, 21(6), 1041-1051.
 image of country-of-origin matter to brand equity? Journal of Product & brand management, 16(1), 38-48.