واکاوی تأثیر ظهور داعش بر وضعیت اقتصاد انرژی در سوریه و اسرائیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نجف اباد

3 دانشگاه آزاد واحد ایلام

4 گروه جغرافیای سیاسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

داعش (ISIS) گروه تروریستی است که به لحاظ اعتقادی در زمره سلفی جهاد تکفیری قرار می گیرد و دارای عقاید خشک و تفسیر سطحی از مبانی دینی است. ریشه شکل گیری داعش به بعد از حملات آمریکا به عراق در سال 2003 باز می گردد و فعالیت آن با تشکیل جماعات التوحید و الجهاد به رهبری ابومصعب زرقاوی (2006 – 2004) آغاز و به مرور با بیعت زرقاوی با بن لادن، نام این سازمان به القاعده عراق یا القاعده فی بلاد الرافدین تبدیل گشت. این گروه در غرب آسیا و در حوضه لوانت و مرزهای شرقی دریای مدیترانه باعث ایجاد چالشهای اساسی گردید. در این مقاله با هدف واکاوی ظهور داعش بر وضعیت اقتصاد انرژی سوریه و اسرائیل، پرداخته شده است. پرسش اصلی مطرح شده این است که ظهور داعش بر وضعیت اقتصاد انرژی سوریه و اسرائیل چه تأثیراتی داشته است؟ روش تحقیق کیفی و ماهیت روش توصیفی-تحلیلی با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی انجام گردیده است. نتایج یافته‌های تحقیق نشان می دهند که اقتصاد سوریه در دوران حضور داعش در این کشور آسیب جدی دیده است و به ویژه در حوزه انرژی با خسرانهایی مواجه گردیده است ولی اسرائیل با توجه به همجواری با سوریه و نزدیک بودن داعش به مرزهایش، از نظر اقتصادی نه تنها با چالش مواجه نبوده است بلکه اقتصاد انرژی آن با تحولات مثبت و روند افزایشی در صادرات همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Impact of the Rise of ISIS on the Energy Economy in Syria and Israel

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohamadiyan 1
  • Hojat Mahkouii 2
  • سارا فلاحی 3
  • Yosef Zeinolabedin Amoghyn 4

1 Ph.D. student of political geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

2 Univercity najafabad

3 Department of Political Science, Elam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.

4 Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Gilan, Iran

چکیده [English]

ISIS is a terrorist group that is believed to be a Salafi takfiri jihadist with dry beliefs and a superficial interpretation of religious principles. The origins of ISIS go back to the US invasion of Iraq in 2003 and its activities began with the formation of Al-Tawhid and Al-Jihad groups led by Abu Musab Zarqawi (2006-2004) and gradually with Zarqawi's allegiance to bin Laden, the name of this organization became Al-Qaeda in Iraq or Al-Qaeda in Balad Al-Rafidin. The group posed major challenges in West Asia, in the Levant Basin and on the eastern borders of the Mediterranean. This article aims to investigate the emergence of ISIS in the energy economy of Syria and Israel. The main question is what effects did the rise of ISIS have on the energy economy of Syria and Israel? The qualitative research method and the nature of the descriptive-analytical method have been done with the data collection tools of libraries and Internet sites.The results of the research show that the Syrian economy has been seriously damaged during the presence of ISIS in this country and has suffered losses, especially in the field of energy However, given Israel's proximity to Syria and the proximity of ISIS to its borders, Israel has not only not faced economic challenges, but its energy economy has been accompanied by positive developments and an increasing trend in exports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISIS
  • Economic Situation
  • Energy Economy
  • Syria
  • Israel
احمدی، وحیده. (1396). «اسرائیل و کشورهای پیرامونی؛ نفوذ امنیتی با پوشش اقتصادی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال بیستم، شماره دوم، تابستان، صص 135-113.
باقری دولت­آبادی، علی و ملکی­فر، محمد. (1398). «نقش و جایگاه سیاست خارجی در توسعه اقتصادی ژاپن (1995-1945)»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره هشتم، شماره اول، بهار، صص 96-63.
حسنتاش، غلامحسین. (28/8/1395). وضعیت و اهمیت جایگاه گازی اسرائیل، سایت مرکز بین­المللی مطالعات صلح  IPSC
حاتمی، محمدرضا. (1394). «شکل­گیری داعش در کانون پویش جهانی­شدن»، فصلنامه مطالعات روابط بین­الملل، شماره 30، صص 170-147.
خلیلی، رضا و چهری، هادی. (1396). «تأثیر شکل­گیری داعش بر نظام امنیتی غرب آسیا»، فصلنامه امنیت پژوهشی، سال شانزدهم، شماره 59، پاییز، صص 52-29.
رویای رژیم صهیونیستی برای احداث طولانی‌ترین خط­لوله گاز در زیر دریا و ایراد اساسی کارشناسان،
https://www .farsnews.ir/news/13960114001153
سلطانی­گیشینی، محمدجواد و وثوقی، سعید و ابراهیمی، شهروز. (1396). «دولت شکست خورده و جنگهای جدید: مطالعة موردی داعش در خاورمیانه»، فصلنامه رهیافتهای سیاسی بین­المللی، سال هشتم، شماره 3، بهار، صص 145-117.
کولای، الهه و واعظی، طیبه. (1391). «تحول سیاست خارجی و توسعه اقتصادی در هندوستان»، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره اول، بهار، صص 274-247.
مجتهدزاده، پیروز و مهکویی، حجت. (1397). ژئواکونومیک (با رویکردی به وضعیت اقتصادی در نظام بین­الملل)، چاپ اول، نشر انتخاب.
یزدان­پناه، کیومرث و جعفری، مهتاب. (1397). «تحلیل ژئوپلیتیک اثرگذاری اینترنت در افزایش فعالیت تروریسم: با تأکید بر داعش»، فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال هفتم، شماره 26، پاییز، صص 243-221.
Almohamad, Hussein & Andreas Dittmann. (2016). Oil in Syria between Terrorism and Dictatorship;https://www.mdpi.com/2076-0760/5/2/20/htm,https://doi.org/10.3390/socsci 502 0020
https://theodora.com/wfbcurrent/israel/israel_economy.html, 2020
https://www.britannica.com/place/Israel
https://www.britannica.com/place/Israel/Economy, 2020
Inan, Sükrü (2011). “Geoeconomics Studies in the world and Turkey and Geoeconomics Education”, Bilge Strateji, Vol 2, No 4.
Jasper, Scott & Moreland, Scott. (2016). ISIS: An Adaptive Hybrid Threat in Transition; Available at: https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/isis-an-adaptive-hybrid-threat-in-transition #_edn45.
Tsurkov, Elizabeth. (2020). Syria’s Economic Meltdown; All names of Syrians were altered to protect them from regime reprisals,  Center for Global Policy, Washington D.C., June
www.IMF – World Economic Outlook Database, 2016