تأملی راهبردی بر مفهوم جرم جاسوسی در حقوق عربستان، بحرین و ایران در پرتو بهار عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق جزا وجرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزاء وجرم‌شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 دانشیار گروه حقوق جزا وجرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

10.22034/irr.2022.313891.2071

چکیده

پس از بهار عربی که سبب سرنگونی برخی از رژیم‌های اقتدارگرای دنیای عرب گردید، پادشاهی سعودی ومتحدین در قدرتش در دولت های عربی نگران دومینوی بی ثباتی سیاسی آغاز شده از تونس شدند. از طرفی پادشاهی سعودی نگران افزایش نفوذ ایران درپرتو بهار عربی در درون دنیای عرب شد در این میان نقش‌آفرینی ایران در بحرین، باعث نگرانی شدید پادشاهی سعودی وکشورهای وابسته نسبت به فعالیت‌های ایران وافزایش تنش‌ها با ایران گردید، مقامات بحرین وعربستان با دستگیری تعدادی از شیعیان با تابعیت‌های مختلف از کشورهای بحرین، ایران، افغانستان، لبنان و ... به اتهام جاسوسی وارتباط با ایران به محاکمه ناعادلانه آنان پرداخته وسپس حکم به مجازات اعدام آنان نمودند. سؤال در این مقاله این است که راهبرد مجازات جاسوسی در کشورهای عربستان وبحرین در مواجه با متهمین جاسوسی به‌خصوص (منابع، مخبرین) سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای اشاره‌شده چیست؟ وراهبرد مطلوب ایران در قبال عربستان وبحرین چه خواهد بود؟ مقاله حاضر، با روش تحلیلی، کتابخانه‌ای با رویکرد تطبیقی، قوانین موجود را بررسی ومشخص نمود که مقنن در هر سه کشور، جرم جاسوسی را تعریف نکرده بلکه به مصادیق آن اشاره‌کرده است، در عربستان جرم انگاری صورت نگرفته وصدور احکام عمدتاً اعدام وبر اساس قانون شریعت اسلام صادر می‌شود وامکان دخالت وسلیقه قاضی در صدور حکم وجود دارد، اما در کشور بحرین تحت عنوان جرائم علیه امنیت، جرم انگاری لازم صورت گرفته وعمده مجازات صادره در بحرین نیز اعدام می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A strategic reflection on the concept of espionage in law Saudi Arabia, Bahrain and Iran in the light of the Arab Spring

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad hashemi 1
  • ahmad falahi 2
  • jamal beigi 3

1 PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.

چکیده [English]

After the Arab Spring, which overthrew the lifelong regimes of the Persian Gulf countries, the alarm bells rang for the rulers of Saudi Arabia and its allies, on the one hand, regional crises and the rise of Iran's influence and power in the Middle East, especially in Syria. , Lebanon, and on the other hand, Iran's role in Yemen and Bahrain, caused great concern to the Saudi government and its affiliates about Iran's activities and increased tensions with Iran. Various countries from Bahrain, Iran, Afghanistan, Lebanon, etc. were unfairly tried on charges of espionage and links to Iran, and then sentenced to death. The question in this article is what is the strategy of punishing espionage in the countries of Saudi Arabia and Bahrain in the face of the accused of espionage, especially (sources, informants) of the intelligence services of the mentioned countries? And what will be Iran's national security strategy towards Saudi Arabia and Bahrain? The present article, using an analytical method, a library with a comparative approach, examined the existing laws and found that the legislator in all three countries did not define the crime of espionage but pointed to its examples, no crime was committed in Saudi Arabia It is issued according to Islamic Sharia law, and it is possible for a judge to interfere in the sentencing process, but in Bahrain, the crime of security has been criminalized, and the main punishment in Bahrain is the death penalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bahrain
  • espionage crime
  • national security
  • Saudi Arabia
  • Strategic issues