آسیب شناسی دعاوی مرتبط و آثار آن در حقوق دو دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/irr.2022.338392.2176

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی دعاوی مرتبط در حقوق ایران و حقوق مصر است. طرح دعاوی مرتبط که ممکن است در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی نباشد منجر به طرح سئوالات مختلفی می شود. در همین زمینه مهم این است که آیا دادگاه های ایرانی و مصری در دعاوی، صلاحیت رسیدگی به دعوای مرتبط را به تبعیت از دارا بودن صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی دارند؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی موضع نظام‌های حقوقی مصر و ایران در خصوص این مسائل را مورد توجه قرار می‌دهد. این مقاله نشان می‌دهد که دادگاه مصری و ایرانی در صورت صلاحیت برای رسیدگی به دعوای اصلی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن را نیز دارند. در مقابل، در حقوق ایران صلاحیت دادگاه خارجی برای رسیدگی به دعوای اصلی مانع رسیدگی دادگاه ایرانی صالح به رسیدگی به دعوای مرتبط نیست اما در این خصوص در حقوق مصر اختلاف نظر مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of related lawsuits and its effects on Iranian and Egyptian law

نویسندگان [English]

  • jalal jafari 1
  • javad khaleghian 2
  • jalil maleki 2

1 Department of Private Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Private Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate related claims in Iranian law and Egyptian law. Related lawsuits that may not be within the jurisdiction of the trial court lead to a variety of questions. In this context, it is important whether the Iranian and Egyptian courts in litigation have jurisdiction over the relevant litigation, depending on whether they have jurisdiction over the main litigation? The present article uses a descriptive-analytical method and a comparative approach to consider the position of the Egyptian and Iranian legal systems on these issues. This article shows that the Egyptian and Iranian courts, if they have jurisdiction to hear the main lawsuit, also have jurisdiction to hear related lawsuits. In contrast, in Iranian law, the jurisdiction of a foreign court to hear a major dispute does not preclude a competent Iranian court from hearing a related dispute, but there is disagreement in Egyptian law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Related Lawsuits
  • Iranian Law
  • Egyptian Law