تبیین چرایی و چگونگی شکل‌گیری جنگ روسیه و اوکراین بر پایه نظریه «موازنه تهدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه پیام نور قزوین

10.22034/irr.2022.352245.2231

چکیده

حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، بزرگترین بسیج نظامی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌آید. مداخله و افزایش نفوذ غرب (آمریکا، اتحادیه اروپا و بازوی نظامی آن ناتو) در حوزه‌های امنیت روسیه، نگرانی‌های جدی و حیاتی را برای این کشور ایجاد کرده است به نحوی که نظریه‌پردازانی چون استفان والت معتقدند مسیری که دولت‌های غربی دنبال می‌کنند برداشت روسیه از تهدید را تقویت می‌کند، بویژه گسترش ناتو به شرق تحریکی جدی است که سطح اعتماد متقابل را کاهش داده است. از این‌رو، مسکو تصور می‌کند حوزه نفوذ و حیات خلوت این کشور روز به روز تنگ‌تر می‌شود. با این‌وصف، پژوهش پیش‌رو می‌کوشد تا با بهره‌گیری از رویکرد نظری موازنه تهدید استفان والت بر پایه 4شاخصه1) قدرت کلی 2) مجاورت جغرافیایی 3) قدرت تهاجمی و 4) نیات تهاجمی، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که علل و انگیزه‌های تهاجم روسیه به اوکراین در24 فوریه 2022چه بوده است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد درک تهدید و خطرات ناشی از تحرکات و اقدامات آمریکا و ناتو دراروپای شرقی و بویژه اوکراین باعث شده است که عزم پوتین برای مقابله با پیشروی ناتو، حالت تهاجمی به خود بگیرد و در نهایت باعث تهاجم روسیه به اوکراین گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining why and how War of Russia and Ukraine was formed based on the "balance of threat" theory

نویسندگان [English]

  • Alireza Samii Esfahani 1
  • sara farahmand 2

1 Associate Professor of Department of Political Science, Yasouj University

2 Graduated MA in Political Science PNU

چکیده [English]

Russia's invasion of Ukraine on February 24, 2022 is the largest military mobilization in Europe since World War II. The intervention and increasing influence of the West (the United States, the European Union and its military arm NATO) in the fields of Russian security has created serious and vital concerns for this country, so that theorists such as Stephen Walt believe that the path followed by Western governments is the perception of Russia. It strengthens the threat, especially NATO's eastward expansion is a serious provocation that has reduced the level of mutual trust. Therefore, Moscow imagines that the sphere of influence and private life of this country is getting narrower day by day. With this description, the study by using the theoretical approach of Stephen Walt's threat balance based on 4 indicators: 1) overall power, 2) geographical proximity, 3) offensive power and 4) offensive intentions tries to answer the main question of what causes and motives of Russia's invasion of Ukraine on February 24, 2022 are? The findings of the research show that the understanding of threats and dangers caused by the movements and actions of the United States and NATO in Eastern Europe and especially in Ukraine has caused Putin's determination to counter NATO's advance to become aggressive and ultimately cause Russia's invasion of Ukraine

کلیدواژه‌ها [English]

  • "War"
  • "Ukraine"
  • "Russia"
  • "threat balance"
  • "America"
ثمودی پیله­ور، علیرضا(1396)، «جنگ سرد جدید در روابط اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره، 100، صص88- 53.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال ؛ موسوی، سیدرحمان(1390)، «شاخصه­های راهبرد امنیـت انرژی روسیه در قبال اتحادیه اروپا«، فصلنامه آفاق امنیت، دوره 4،شماره 12، صص66- 37.
زیبا کلام، صادق و دیگران (1394)،« تبیین سقوط دولت یانکوویچ در اوکراین»، فصلنامه سیاسـت جهانی، دوره چهارم، شماره 2، صص32- 7.
سیمبر، رضا؛ اسماعیلی، علی (1392)، «علل شکل­گیری و تداوم اتحاد ایران2000- 1979»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره دوم، شماره 2، صص28- 7.
عظیمیان، سهیلا؛ مدرس، محمدولی؛ محمدعلیپور، فریده(1395)، «تاثیر راهبرد انـرژی روسیه بر نحوه تامین نیازهای انرژی کشورهای اروپایی»، فصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین­الملل، دوره 1، شماره 2.
کریمی­فرد، حسین (1394)، «تبیین رئالیستی سیاست خارجی عربستان در قبال بحران­های خاورمیانه»، فصلنامه پژوهش­های روابط بین­الملل، دوره نخست، شماره 21، صص109- 79.
کوزنتسوف، الکساندرو (1361)، دو پیمان ناتو و ورشو، ترجمه منوچهر زمان و پرویز هوشتکی، تهران: انتشارات ابوریحان.
کوهن، سوئل برنارد(1387)، ژئوپلیتیک نظـام جهـانی، ترجمـه عبـاس کـاردان، تهـران: موسـسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر.
لیتل، ریچارد(1389)، تحول در نظریه­های موازنه قوا، ترجمه غلامعلی چگینی­زاده، تهران: نشر ابرار معاصر
مشیرزاده، حمیرا(1388)، تحول در نظریه­های روابط بین­الملل، تهران: انتشارات سمت
وریـج کـاظمی، مـریم(1389)، «قرن 21 و تحـولات ژئواکونومیـک روسـیه»، فـصلنامه جغرافیایی سرزمین، دوره 7، شماره .2، صص108- 97.
 
Aliboni, R. (2005). the Geopolitical Imolications of the European Neihbourhood Policy. European Foreign Affairs Review, 10, (1)1- 16.
Andreas M Bock, Ingo Henneberg and Friedrich Plank (2015). If you compress the spring, it will snap back hard: The Ukrainian crisis and the balance of threat theory. International Journal, 70(1)101- 109.
Astrof, et al. (2022). Possible Russian Invasion of Ukraine, Scenarios for Sanctions,
And Likely Economic Impact on. (Report No. 55 (, Retrieved from The Vienna Institute for International Economic Studies:https://wiiw.ac.at/possible-russian-invasion-of-ukraine-scenarios-for-sanctions-and-likely-economic-impact-on-russia-ukraine-and-the-eu-p-6044.html
Blum, W. (2014). the Myth of Soviet Expansionism. Foreign Policy Journal.De
Dibb, P. (2016). Why Russia is a Threat to the International Order. Australian
Strategic Policy Institute, Retrieved from:https://www.aspi.org.au/report/why-russia-threat-international-order.
BP Statistical Review. (2016). Russia‟s Energy Market in 2016. Available at: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energyeconomics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017- russia-insights.pdf, (Accessed on: 26/10/2017)
pentagons-fiscal-year-2021-budget-meets-u-s-national-security-needs/
Chernıtsına. S. (2015). Rol Energeticheskoy Diplomatii v Formirovanii Vneşney Politiki Rossiina Sovremennom Etape (2000-2014). Dissertatsiya Moskovskiy Gosudarstvennıy Institut.
De Maio, Giovanna. (2016). Russia’s View of Ukraine after the Crisis. Instituo Affari Internazionali, Working Papers.16, (.4).
EIA. (2017). Country Analysis Brief: Russia. US Energy Information Administration.
Global Fire Power. (2021). Iran Military Strength. available from: https://www.globalfirepower.com/country-military-strengthdetail.asp?country_id=iran
Huldt, B. (2002). Security in the Baltic Sea Region. Available pdf. Accessed on: 2012/08/10.
Korb. L. J. (2020). The Pentagon’s Fiscal Year 2021 Budget More Than Meets U.S. National Security Needs. available from: https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2020/05/06/484620/
Mankoff, J. (2022). Russia’s War in Ukraine Identity, History, and Conflict. the Center for Strategic and International Studies, 45, (2)127- 147.
Mearsheimer, J.J. (2014). why, the Ukraine Crisis is the West’s Fault: The Liberal Delusions That Provoked Putin. Foreign Affairs, 93, (5) 77- 89
Mearsheimer, J. (2022). On the causes and consequences of the Ukraine war Retrieved from: https://www.eui.eu/news-hub?id=john-mearsheimers-lecture-on-the-causes-and-consequences-of-the-ukraine-war
Menkiszak, M. (2016). Russia’s Long War on Ukraine, Transatlantic Academy Paper Series, February, at: http://www.transatlanticacademy.org/sites /default/files/publications/Menkiszak_RussiasLongWar_Feb16_web.pdf,
Accessed on: 2016/11/3.
Mizin, V. (2017). EU-Russia Relations from a Russian Point of View.Heinrich Boll Stiftung, July 26, Available at: https://eu.boell.org/en/2017/07/26/eu-russia-relations-russian-point-view.
Putin, V. (2014a). Address by the president of the Russian Federation in Sevastopol. Crimea Republic. . Accessed 12.01, February, at:  http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603
Russia’s National Security Strategy (Approved, December 31, 2015), http://en.kremlin.ru/events/president/news/
Retrieved February 27, 2017."Active Duty Military Personnel Strengths by Regional Area and by Country (309A)" (PDF). Department of Defense. March 31, 2010. Archived from the original (PDF) on July 24, 2013. Retrieved October 7, 2010.
Statista. (2020). Gross domestic product (GDP) of the United States. at current
prices from 1985 to 2025, available from:
https://www.statista.com/statistics/263591/gross-domestic-product-gdp-ofthe-united-states/
Simola, heli. , Laura, S. (2017). Bofit Policy Brief, Overview of Russia’s Oil and Gas Sector, Bank of Finland, BOFIT. Institute for Economies in,5, 1- 34.
Smith, H. (2012). Domestic in flluences on Russian foreign policy: status, interestsand ressentiment in N.R. Freire & R.E. kanet. (Eds), Russian and its near neighbours: Identy, interests and foreign policy, 39- 62. Basingstoke: Palgrare Macmillan.
Trenin, D. (2014). the Ukraine Crisis and the Resumption of Great-PowerRivalry. Carnegie Moscow Center.1- 38.
The Moscow times. (2014). save Ukraine, at: http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/save-Ukraine
/496444.html, Accessed on: 2016/06/22
Tereshchenko, M. (2022). Military tension will rise: Russia chides NATO Nordic expansion. https://www.aljazeera.com/news/2022/5/16/russia-wont-put-up-with-natos-nordic-expansion-minister
Tsygankov, A. (2015). Vladimir Putin’s last Stand: The Sources of Russia’s Ukraine Policy. Post-Soviet Affairs,.31, (4)279- 303.
Walt, S. (2015). Why Arming Kiev is a Really, Really Bad Idea. Foreign Policy, Available at: http://foreignpolicy.com/2015/02/09/how-not-to-save ukraine-arming-kiev-is-a-bad-idea/, Accessed on: 8-2-218
Walt, S. M. (1987). The Origins of Alliances. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Walt, S. M. (1990). The Origins of Alliances. Ithaca, NY: Cornell University Press.
 Walt, S. M. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. Interna-tional Security 9 (4): 3–43
Walt, S. M. (1992). Alliances, Threats, and U.S. Grand Strategy: A Reply to Kauf-mann and Labs. Security Studies, 1 (3)448–482.
Welch Larson, D., Shevchenko, A. (2010). Status seekers: Chinese and Russian responses to u.s. primacy. International security, 34, (4)63- 95.
Yamawaki, D. (2016). Enrgy Resources, Economy and Sustainability of Russia. Advanced Leadership Studies, 50, (13)1- 22.
 
منابغ اینترنتی
آرین، حسین(07/08/1394)، «بیست ارتش نیرومند جهان»، تاریخ دریافت: 07/04/1401:
خبرگزاری صدا و سیما(11/03/1396)، «مقایسه قدرت نظامی آمریکا و روسیه در یک جنگ احتمالی»، تاریخ دریافت: 08/4/1401:
خبرآنلاین(27/09/1398)، «عصبانیت ترکیه ؛ اردوغان پایگاه‎‎های آمریکایی را تعطیل می‌کند؟»، تاریخ دریافت: 23/04/1401:
https://www.khabaronline.ir/news/1332444
خبرگزاری تسنیم(22آبان 1397)، «ثروت­های طبیعی روسیه منهای نفت و گاز»، تاریخ دریافت: 23/04/1401:
خبرگزاری تسنیم(11 دی 1397)، «روسیه با ۷۵ تریلیون دلار منابع طبیعی را نمی‌شود تحریم کرد»، تاریخ دریافت: 23/04/1401:
https://www.tasnimnews.com/fa/news                                                                                 
دنیای اقتصاد(06/08/1397)، «پیشروی روسیه در هوش مصنوعی، بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از استراتژی «اقتصاد دیجیتال در جهان»، تاریخ دریافت: 08/04/1401:
دنیای اقتصاد (21/09/1400)، «معرفی قوی­ترین ارتش جهان»، تاریخ دریافت: 08/04/1401:
مقدم، فرشته (09/03/1396)، «پایگاه‌های روسیه در حیاط خلوت آمریکا»، تاریخ دریافت: 23/.04/1401:
https://www.iribnews.ir/fa/news/1652272
موذنی، امیر(18/09/1400)، «قدرتمندترین و قوی­ترین ارتش­های جهان در سال 2022 از نگاه گلوبال فایرپاور، میلیتاری نیوز»، تاریخ دریافت: 08/04/1401:
https://www.militarynews.ir/the-worlds-most-powerful-armies