اسرائیل؛ استقلال خواهی کردستان عراق و تهدیدات آن برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

داشتن کشوری مستقل، یکی از آرزوهای اقلیم کردستان عراق است که علی‌رغم مخالفت کشورهای همسایه اقلیم و دولت مرکزی عراق، همواره با حمایت گسترده اسرائیل همراه بوده است. این پژوهش به دنبال آن است تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی جهت آزمون فرضیه‌ و روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری برای گردآوری داده‌ها، و بهره‌برداری از گزاره‌های نظریه واقع‌گرایی تدافعی با تاکید بر موازنه تهدید، دریابد نقش اسرائیل در استقلال‌خواهی کردستان عراق چه می‌باشد و این عامل چه تاثیری بر امنیت ملی ایران دارد؟ نتایج حاصل، حاکی از آن است که برای اسرائیل حمایت گسترده از تمایلات استقلال‌خواهانه کردستان عراق در چارچوب استرتژی اتحاد پیرامونی بن‌گوریون، همواره اصلی مهم در راهبرد سیاست خارجی این رژیم برای مشروعیت-بخشی به موجودیت خود و خروج از انزوا در منطقه و تثبیت اتحاد با موجودیتی غیر عرب و هم مرز با ایران بوده است. با توجه به اینکه امنیت ملی ایران تابعی از مجموعه تحولات داخلی و تحرکات حادث در محیط امنیتی پیرامونی آن است، لذا پیشبرد تمایلات استقلال‌خواهانه اقلیم کردستان عراق با حمایت اسرائیل، پیامدهای متعددی برای ایران به دنبال خواهد داشت که از مهم‌ترین آن می‌توان به ایجاد مطالبات جدید در میان کردهای ایران، گسترش اختلافات قومی و فرقه‌ای، نگرانی از شکل‌گیری کردستان بزرگ، تشدید اقدام‌های کنترلی اسرائیل بر علیه ایران و ایجاد بازدارندگی در مقابل حضور و نفوذ ایران در منطقه و تهدید یکپارچگی و انسجام ایران اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Israel; Iraqi Kurdistan's independence and its threats to the national security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Khatar Khah Anaghiz 1
  • Zohre poustinchi 2

1 Islamic Azad University, South Tehran Branch

2 Associate Professor, Islamic Azad University,Department of Law and Political Science, South Tehran Branch,

چکیده [English]

Having an independent state is one of the aspirations of the Iraqi Kurdistan Region, which has always been supported by Israel, despite the opposition of the neighboring countries and the Iraqi central government. This research seeks to use the descriptive-analytical method to test the hypothesis and the library and filing method for data collection, and the use of defensive realist theory propositions with emphasis on balance. Threat, find out what is the role of Israel in the independence of Iraqi Kurdistan and what effect does this factor have on Iran's national security? The results show that for Israel, widespread support for Iraqi Kurdistan's pro-independence tendencies within the framework of the Bangorion Alliance strategy has always been an important part of the regime's foreign policy strategy to legitimize its existence and break the isolation in the region. And the establishment of the alliance with a non-Arab entity and bordering on Iran. Given that Iran's national security is a function of the set of internal developments and movements in the surrounding security environment, advancing the independence-seeking tendencies of the Iraqi Kurdistan region with the support of Israel will have several consequences for Iran, the most important of which is ‌ Be able to create new demands among the Kurds in Iran, spread ethnic and sectarian differences, worry about the formation of Greater Kurdistan, intensify Israeli control measures against Iran and create deterrence against Iran's presence and influence in the region and threaten integration. And pointed out the cohesion of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Israel
  • Iraqi Kurdistan region
  • independence
  • Islamic Republic of Iran
  • national security
اسلامی، محسن (۱۳۸۸). سیاست خارجی اسرائیل، چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر
جاودانی‌مقدم، مهدی و موسوی‌زاده، علیرضا (1388)، «جایگاه استراتژیک کردستان عراق در سیاست خارجی اسرائیل و الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه تحقیقات و حقوق خصوصی و کیفری، شماره 11، صص 201-223.
جلال‌پور، شیوا و لطفی‌نیا، علی (1395)، «کالبدشکافی سیاست خارجی اسراییل در قبال کردستان عراق 2015-2003»، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، سال سوم، شماره 11، صص 181-198.
حاجی یوسفی، امیر محمد و ایمانی، همت (1390)، «تحولات روابط ترکیه و اسرائیل در دهه اخیر و پیامدهای آن برای ایران»، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره دوم، صص 75-104.
حق‌پناه، جعفر (1387). کردها و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: موسسه تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
حیدری، احمد؛ ابطحی، سید مصطفی؛ احمدی، حمید و ساعی، احمد (1397)، «استراتژی اسرائیل در کردستان عراق و نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 54، صص 109-128.
خدارودی، حسن و شیرزاد، محمد (1399)، «استقلال اقلیم کردستان در آیینة سیاست‌های اسراییل؛ تحلیلی بر اساس نظریة ساختاربندی گیدنز»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره دهم، شماره 2، صص 59-84.
دانلی، جک (1391)، واقع‌گرایی در نظریه‌های روابط بین‌الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده و روح ا... طالبی آرانی، تهران: نشر میزان.
روحی، نبی‌الله (1385)، «سیاست خاورمیانه‌ای رژیم صهیونیستی و کردستان عراق». فصلنامه سیاست دفاعی، شماره‌های 56 و 57، صص 69-86.
شادمانی، مهدیه؛ یزدانی، عنایت­الله, بصیری، محمد علی (1397)، «راهبرد اتحاد پیرامونی رژیم اسرائیل و موازنه تهدید با ایران - بررسی تأثیر انقلاب اسلامی بر تغییر راهبرد اتحاد پیرامونی»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال هشتم، شماره 27، صص 127-150.
شیخ عطار، علیرضا (1383)، سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در کردستان عراق، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام.
شیرازی، حبیب‌الله و فرامرز امجدیان (1387)، «تأثیر فدرالیسم عراق بر هنجارهای سیاسی و قومیتی کردهای ایران». فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره 14، صص 57-80.
عباسی، مجید (1392)، «راهبرد اتحاد پیرامونی رژیم صهیونیستی و نظریه موازنه تهدید در روابط بین‌الملل»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 27، شماره 1، صص 176-197.
کرمانی، داوود (1386)، «تأثیر فدرالیسم عراق بر امنیت جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه روز، سال ششم، شماره 24، صص 135-150.
کریمیان، کمیل (1381)، تحولات شمال عراق و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، گزارش پژوهشی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
لیتل، ریچارد (1389)، تحول در نظریه‌های موازنه قوا، ترجمه غلامرضا چگنی‌زاده، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
منصوری حمل‌آبادی، عزیز (1376)، «مسئله کردها و سیاست بین‌الملل»، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه.
موسوی‌زاده، علیرضا و جاودانی‌مقدم، مهدی (1388)، «جایگاه استراتژیک کردستان عراق در سیاست خارجی اسرائیل»، دانشنامه حقوق و سیاست، شماره 11، صص 201-223.
 
Alnoami, Saleh (2015), Strategic dimensions of the relationship between Israel and Iraqi‌ Kurdistan‌, Middle‌ East Monitor, avalable: https://www.middleeastmonitor.com/20150901-strategic-dimensions-of-the-relationship-between-israel-and-iraqi-kurdistan/.
Andoni, Lamis (2017), Why is Israel supporting Kurdish secession from Iraq? Aljazeera, avalable: https://www.aljazeera.com/opinions/2017/10/7/why-is-israel-supporting-kurdish-secession-from-iraq.
Bengio, Ofra (2021), Jews, Israel and the Kurds: unravelling the myth, Israel Affairs, 27 (5): 1-25, DOI: 10.1080/13537121.2021.1968209, avalable: https://doi.org/10.1080/13537121.2021.1968209.
Guzansky, Yoel (2021), Israel's Periphery Doctrines: Then and Now, Middle East Policy, 28 (3-4): 88-100, avalable: https://doi.org/10.1111/mepo.12579.
Halbinger, David M (2017), Israel Endorsed Kurdish Independence. Saladin Would Have Been Proud, in The New York Times, avalable: https://nyti.ms/2jQnHOt.
Liga, Aldo (2017), The “Israel Factor” and the Iraqi-Kurdish Quest for Independenc, Istituto Affari Internationali, avalable: https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom1720.pdf.
Minasian S. (2007), The Israeli-Kurdish relations -21st century, Washington DC, No 1, p. 15-32.
Olsen, Robert (1996), An Israeli-Kurdish Confict? Kurdistan Report, No. 24‌, p. 9.
Sarita Dwivedi, Sangit (2012), Alliances in International Relation Theor, International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research, 1 (8): 224-237, avalable:                                     http://www.indianresearchjournals.com/pdf/IJSSIR/2012/August/20.pdf.
Sasnal, Patrycja (2017), Context and Scenarios after the Referendum on Iraqi Kurdistan’s Independence, PISM Bulletin, 87 (1027), avalable: https://www.ceeol.com/search/gray-literature-detail?id=577434.
Savasta, Lucrezia (2017),  Kurdistan and Israel – A Silent Frienship, Journal of Asia and Africa Today, No. 6, 60-64, avalable: https://asaf-today.ru/s0321-50750000616-3-1-ru-379/?sl=en.
Sommer, Filip (2021), Geopolitics of Iraqi Kurdistan: A Role of External and Internal Actors in Kurdish Issue, Diploma Thesis, Charles University, Faculty of Science, avalable: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/124477/120380052.pdf?sequence=1.
Walt, Stephen M (2000), The Origins of Alliances, Ithaca N.Y: Cornell university press.
Wojnarowicz, Michal (2017), Israel and the Kurdish Question, PISM Bulletin, 89 (1029), avalable: https://pism.pl/publications/Israel_and_the_Kurdish_Question.
Ciprut, Jose V (2017), The Kurds: Neither the Twin of Palestine nor the Clone of Israel, BESA Center Perspectives, No. 624,1-4, avalable: https://www.jstor.org/stable/resrep04611