جایگاه سازمان های بین المللی در سازوکار موازنه نرم در عصرپساجنگ سرد

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/irr.2022.163680

چکیده

ساختار نظام ‌بین‌الملل پس از جنگ سرد، به زعم عده‌ای از اندیشمندان نوعی ساختار تک‌-تک /چندقطبی است که در آن آمریکا قدرتی بلا‌منازع بوده و در این نظام، برقراری موازنه سخت سنتی علیه تنها ابرقدرت امکان‌پذیر نمی‌باشد. به همین دلیل نظریه موازنه نرم در تکمیل نظریه موازنه قدرت سنتی و برای بازداشتن آمریکا از این سیاست مطرح شد. در واقع در شرایط کنونی با برتری آمریکا موازنه نرم عبارت از هماهنگی آگاهانه اقدامات دیپلماتیک به منظور کسب نتایجی بر خلاف ترجیحات آمریکا است. باتوجه به تحول در ساختار نظام بین‌الملل از نظام دوقطبی به تک‌قطبی بر پایه یک‌جانبه‌گرایی آمریکا نقش سازمان های بین المللی به عنوان نماد چند‌جانبه‌گرایی در مقابل آمریکا در عصر بعد از جنگ سرد افزایش یافته است. از این منظر سازمان های بین المللی منطقه ای و جهانی به مثابه ابزاری دیده می‌شوند که طی آن کشورها در پی ایجاد موازنه در برابر قدرت هژمون آمریکا به طور مسالمت‌آمیز هستند.پرسش پیش روی نگارندگان آن است که نقش سازمان های بین المللی در نظریه موازنه نرم قدرت پسا جنگ سرد چگونه ارزیابی می گردد؟ انگاره ای که در مقام پاسخ ارائه می گردد آن است که سازمان های بین المللی منطقه ای و جهان شمول در کنار دیگر ابزارهای نرم موازنه سازی،از جایگاه ویژه ای در دوران پساجنگ سرد برخوردارند. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی و گردآوری کتابخانه ای داده ها و با رهیافت توازن نرم قدرت به هماوردی با پرسش و انگاره برگفته برآمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The International Organizations Position in Soft Balancing in Post-Cold War Era.

نویسندگان [English]

  • Mohamad Javad Ranjkesh 1
  • Farzaneh Bornah 2

2 Graduated from the International Relations Department of Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

In the view of the some scholars, post-cold war international structure is uni/multilateral that United States is hegemon. In this system, traditional hard balancing against hegemon is not possible. The soft balancing was posed for compellation of traditional balancing theory and is non –militarized type of balancing after cold war, especially after Iraq war. In this era, unlike past, the great powers couldn’t hindered U.S. In current condition the soft balancing means conciseness coordination of diplomatic action against U.S intention. Meanwhile the international organizations viewed as peaceful means for balancing against U.S by other countries. The main question of this article is that, what is the role of I.O in past cold war power balancing theory? The hypothesis is that regional and global I.O have especial position in power balancing (soft) in post-cold war.The methodology of this artickle is documentary and descriptive that use from historical facts and instant to verifing hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hard soft balancing
  • Hegemonic state
  • International Organizations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401