شبکه سازی امنیتی غیر دولتی و بازدارندگی ؛ بررسی موردی پاکستان، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران

2 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

10.22034/irr.2022.364660.2282

چکیده

سیستم بازدارندگی به دلیل کاربردهای ارزشمندی که در امنیت سازی ایفا می کند، همواره مورد توجه بوده است. یکی از موضوعات مهم در سیستم های بازدارندگی، سازوکار های ایجاد کننده چنین سیستم هایی است. به تناسب تغییر ساختارها در نظام بین الملل و تحول در الگوهای نظم، بازدارندگی نیز تغییر یافته است. از جمله این تغییرات، تاثیر گروه های غیر دولتی بر بازدارندگی در بستر شبکه است که در تئوری های بازدارندگی مورد توجه قرار نگرفته است. بنا براین دغدغه و پرسش اساسی این پژوهش این است که کنشگران غیر دولتی چگونه بر ایجاد و الگوی سیستم بازدارندگی اثر می گذارند. در چارچوب الگوی نظم نامتقارن، شبکه های غیر دولتی از طریق تبدیل قدرت به تهدید و با بهره گیری از ساختار نظم هیترارشیک، بر بازدارندگی تاثیر گذاشته، منجر به شکل گیری پانارکی بازدارندگی در نظام بین الملل می شوند. این نوشته، از طریق اصلاح تئوری نسل پنجم بازدارندگی و انطباق آن با مبانی نظریه پیچیدگی – آشوب و نظم شبکه ای، زمینه های نظری تبیین بازدارندگی شبکه ای غیر دولتی را فراهم سازد. در این راستا، مفاهیم بازدارندگی شبکه ای -مقاومتی و پانارکی بازدارندگی مفاهیم جدید مطرح شده در مقاله هستند که می تواند سرآغازی برای دستورکارهای پژهشی در حوزه بازدارندگی و امنیت باشند. در خاتمه، استفاده ایران و پاکستان از بازدارندگی شبکه ای غیر دولتی نیز به منظور عینیت بخشیدن به مباحث مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته است. در این مسیر از روش ابداکتیو که مبتنی بر تعامل مستمر نظریه و تجربه است استفاده شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Non-State security networking and deterrence; Case study of Iran, Pakistan

نویسندگان [English]

  • somayyeh karimdoost 1
  • Farhad Ghasemi 2

1 PhD candidate in International Relations, University of Tehran

2 Associate Professor of International Relations, University of Tehran

چکیده [English]

Due to its significant applications in security building, deterrence system has always been an issue of consideration. One of the important issues in deterrence systems is the mechanisms that these systems are built upon. In accordance with the changes in structures and patterns of international order, deterrence has also evolved. One of these changes, is the networked base effect of non- state actors on deterrence. This evolution has not been considered in recent theories of deterrence. So, the main concern of article is on the way on which non- state actors affect the formation and patterns of deterrence. It is concluded that in the context of asymmetric patterned of order, non-state networks effect on deterrence-based policies by benefiting from heterarchical order structures and converting power to threat. They can finally form the panarchy of deterrence in international relations. By updating the fifth wave of deterrence theory and complying It with the principles of complex- chaotic theory and networked order, this article could provide theoretical bases for elucidation of non- state networked deterrence. The concepts of resilient- networked deterrence and panarchy of deterrence are newly used in this article and can be a proper ground for further research in the field of security and deterrence. At the end, the resort of Iran and Pakistan to non- state networked deterrence has been analyzed to realize the theoretical founding arguments of the article. An abductive method of research that is based on close interaction between theory and practice is used in this work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "emergent of non- state deterrence"
  • " heterarchical order"
  • "networking"
  • " Panarchy of deterrence"
  • "resilient deterrence"
ابراهیم خانی، حسین (1399). "مفهوم ایندو-پاسیفیک، هم‌گرایی توأم با جهت‌گیری‌های متفرق"، مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی. بهمن 1399.
حسین اژدر، پارسا (1397). مسئله جنگ و رساله کار فون کلازویتس (کمدی‌ای آسمانی در باب جنگ)، اندیشکده روابط بین الملل، مهر 1397.
حسینی، سید محمد؛ صابری تولایی، علی (1393)." توجیه مجازات: بررسی یک نظریهٔ ترکیبی"، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 67، پاییز 1393، صفحات 81 تا 102.
علی نژاد، مهدی؛ گودرزی، محسن؛ شجاعی، سعید (1398). "طراحی الگوی بازدارندگی نظامی از منظر آموزه‌های دینی"، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال سوم، شماره 11 پاییز 1398 صفحات 34-7.
قاسمی، فرهاد (1390). نظریه‌های روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ای، انتشارات میزان، سال 1390. ص 391.
قاسمی، فرهاد (1392). " نظم نامتقارن سیستم‌های پیچیده و آشوب و راهبرد دفاع جامع در سیستم بازدارندگی"، فصلنامه روابط خارجی، سال ششم شماره اول. صص 192 تا 219.
[1]قاسمی، فرهاد (1392). نظریه‌های روابط بین المللی: بنیان‌های نظم و رژیم‌های بین المللی، تهران، انتشارات میزان، سال 1392.
قاسمی، فرهاد؛ عین الهی معصوم، بهرام (1395). "نقش و کارکرد گروه‌های ضد سیستمی در سیستم کنترل نظم منطقه آسیای غربی (موازنه قدرت، بازدارندگی و وادارندگی)"، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، سال 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395 صص 119 تا 146.
قاسمی، فرهاد (1400)." الزامات نظری بازدارندگی در سیستم‌های بین المللی پیچیده- آشوبی: گامی به سوی نظریه نوین بازدارندگی غیر خطی"، فصلنامه علمی پژوهش‌های راهبردی سیاست، دوره 10 شماره 39، زمستان 1400 صص 174-141.
قاسمی فرهاد (1401). "گامی به سوی الگوی نظری نظم پراکنشی- شاخه‌ای در سیاست بین الملل نوین"، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هجدهم، شماره اول، بهار 1401، صص 289-314.
کریمی ابراهیم، مدنی سید محمد، ابراهیمی اکبر (1391)." ارزیابی آسیب پذیری شبکه انتقال در سیستم‌های قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، نشریه هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق)، پاییز 1391 دوره سوم، شماره 3، صص 10-1.
مرادی‌ها، مرتضی. (1388). فایده گرایی جان استوارت میل، نشر نی 1388. 262 ص.
ملازهی پیرمحمد (1399). "ابهام در مناسبات استراتژیک پاکستان- عربستان"، موسسه مطالعات راهبردی، گزارش تحلیلی، دی 1399.
https://www.iess.ir/fa/analysis/2518
مینایی مهدی (1388)، "محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه‌ای و بین المللی"، مجله اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 6، آبان 1388.
هامیلتون ادیث،"توسیدید"، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال هشتم، شماره 29، بهار 1351.
 
 
Abdollahian, Mark Andrew. (1996). In search of structure: The nonlinear dynamics of international politics, The Claremont Graduate University. ProQuest Dissertations Publishing
Agostino, Gregorio; Scala, Antonio. (2014). Networks of Networks: The Last Frontier of Complexity. Springer International Publishing- Switzerland, 2014.
Akhtar, Shakil; Safdar, Sahrish. (2020). Pakistan and International Alliances: A Case Study of Pakistan’s Alliance with China and USA. The Islamia University of Bahawalpur, 2018-2020.
Ali, Murad. (2009). “US Aid to Pakistan and Democracy”, Policy Perspectives. Vol. 6, No. 2 (July - December 2009), pp. 119-132, Published by: Pluto Journals.
Aron, Rimond. (2003). Peace and War: A Theory of International Relations. with a new introduction by Daniel j. Mahoney and Brian C. Anderson. April 30, 2003 by Routledge,846 Pages.
Bar, Shmuel. (2011). "God, nations and Deterrence: the impact of Religion on Deterrence". Comparative Strategy, 2011, pp.428-452.
Ball, John. (1955). “Deterrence Concept in Criminology and Law”. Journal of Criminal Law and Criminology, Volume 46, Issue 3 Article 5 1955, pp. 346-354.
Behravesh, Maysam. (2018). “State revisionism and ontological (in)security in international politics: The complicated case of Iran and its nuclear behavior”. Journal of International Relations and Development, Lund University, 21(4), 836–857.
Bentham, Jeremy. (1781). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Batoche Books Kitchener, 416 pages.
Bonacich, Phillip. (1987). “Power and Centrality: A Family of Measures”. American Journal of Sociology, (92), No. 5, Mar.1987, pp. 1170-1182.
Brodie, Bernard. (1959). “The Anatomy of Deterrence”. first published by RAND corporation in 1959, Published online by Cambridge University Press,(11) Issue 2,  18 July 2011.
Brodie, Bernard. (1969). “The Future of Detterence in US Strategy”. Security Studies Project, University of California, May2, 1969.
Burt, Ronald.S., (1977). “Positions in Networks”, University of California, Social Forces 55 (1):93-122,1976-1977.
Burt, Ronald. S., (1992). Structural Holes: The Social Structure of Competition, Harvard University Press, 1992. 324 pages.
Burt, Ronald. S., (2000). “The Network Structure of Social Capital” in: Research in Organizational Behavior. (22), edited by Barry M. Staw and Robert I. Sutton, 345-423. Greenwich, Conn.: JAI press, 2000.
Cole, Juan R., (2002). “Iranian Culture and South Asia, 1500-1900”. in: N. R. Keddi; R. Matthee, eds., Iran and the Surrounding World. Interactions in Culture and Cultural Politics. Seattle – London, University of Washington Press, pp. 15-35.
Dazi, Héni Fatiha. (2020). “The Gulf States and Israel after the Abraham Accords”. Arab Reform Initiative, 6 November 2020. 9 pages.
Douhan, Alena. (2022). “Report of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights”. United Nations Human Rights Council, A/HRC/51/33/Add.1,17 August 2022.
Hafner-Burton, Emilie M.; Kahler, Miles; Montgomery, Alexander H., (2009). “Network Analysis for International Relations”. International Organization, Vol. 63, No. 3 (Summer, 2009), pp. 559-592 (34 pages), Published online by Cambridge University Press. 
Hafner-Burton, E. M., Montgomery, A. H. (2010). “Centrality in Politics: How Networks Confer Power”. Southern Illinois University Carbondale, conference proceedings, 2010, pp. 4-17.
Holling, C. S.; Angeler, David G.; Garmestani, Ahjond S.; Gunderson, Lance H.; and Allen, Craig R., “Panarchy: Theory and Application”. (2014). Nebraska Cooperative Fish & Wildlife Research Unit, Staff Publications. 127.
Ghasemi, Farhad. (2021). “Theoretical Requirements of Detterence in Complex-Chaotic International Systems: A Step towards a New Theory of Nonlinear Detterence”. Quarterly of Political Strategic Studies, Winter 2022, 39(10), pp.141-174.
Kaufmann, Glaser C., (1998). “What is the offense-defense balance and how can we measure it?” International Security, (22), No. 4, Spring, 1998, pp. 44-82.
Gul, Azeem; Munir, Muhammad; Shafiq, Muhammad; Imran, Sameer. (2021). “Contours of China-Pakistan strategic cooperation: Implications for India and its counter-strategies”. Wiley Online Library. 21 March 2021.
Gunderson, Lance H.; Holling, C. S. “Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems”. Island Press, December1, 2001.
Hafner-Burton, E.M.; Kahler, M.; Montgomery M., (2009). “Network Analysis for International Relations”. International Organization, (63), No. 3, pp 559 – 592.
Hafner-Burton, Emilie M.; Montgomery, Alexander H., (2006). “Power Positions: International Organizations, Social Networks, and Conflict”. Center for International Security and Cooperation, Stanford University.
Michael, Handel I., (1992). Masters of War: Classical Strategic Thought, London: Routledge, 510 pages. E. Book Published 29 September 2000.
Jervis, Robert. (1979). “Deterrence Theory Revisited”, World Politics, Vol. 31, No. 2, p. 289-324. & Cambridge University Press, Jan.1979.
Kaplan, Fred. (1991). “The Wizards of Armageddon”. Stanford University Press,  Nuclear Age Series, August 1, 1991, 456 pages.
Trachtenberg, Marc. (1991). “History and Strategy”. Princeton University Press, April 1, 1991, 304 pages.
Kavalski, E., (2007). “The Fifth Debate and the Emergence of Complex International Relations Theory”. Notes on the Application of Complexity Theory to the Study of International Life, Cambridge Review of International Affairs, 20(3).
Kakar, Rafiullah. (2012). “Pak -Afghan Relations: Tracing the Roots of Troubled Past. (1947-2001)”. Journal of Asian Politics & History, Number 1, Fall 2012.
Gurmeet, Kanwal. (2013). “Pakistan’s Internal Security Challenges: Will the Military Cope?” Institute of Peace and Conflict studies, Issue Brief 230 August 2013.
Khan, Herman. (1960). “The Nature and Feasibility of War and Detterence”. Stanford Research Institute Journal, fourth quarter of 1959.
Knopf W., Jeffrey. (2010). “The Fourth Wave in Deterrence Research”, Contemporary Security Policy, (31), 2010.
Ladikos, Anastasios. (2000). “PLATO'S VIEWS ON CRIME AND PUNISHMENT”. Phronimon, (2). 2000, University of South Africa.
Lorenz, E. N., (1993). “The Essence of Chaos”. Review by: Philip Holmes -Source: SIAM Review. Society for Industrial and Applied Mathematics Stable. Mar., 1995, (37), No. 1, pp. 129-131
Lupovici, Amir. (2010). “The Emerging Fourth Wave of Deterrence Theory—Toward a New Research Agenda”. International Studies Quarterly, 2010, 54, 705–732.
Mill, John Stuart. (1863). Utilitarianism. Online test: URL: https://www.utilitarianism.com/mill1.htm
Morgenthau J., Hans. (1945). “The Evil of Politics and The Ethics of Evil”. Ethics and International Journal of Social, Political, and Legal Philosophy, (LVI). October 1945, Number 1.
Moaz, zeev; Terris, Lesley G.; Kuperman, Ranan D.; Talmud, Ilan (2003). “International Relations: A Network Approach, Prepared for presentation at the Gilman Conference on New Directions in International Relations”. Yale University, February 21-23, 31 pages.
Maoz, Zeev; San-Akca, Belgin. (2012). “Rivalry and State Support of Non-State Armed Groups (NAGs), 1946–20011”. International Studies Quarterly, 2012, (56). PP. 720–734.
Musa,Shavana. (2017). The Saudi-Led Coalition in Yemen, Arms Exports and Human Rights: Prevention Is Better Than Cure”. Journal of Conflict and Security Law, (22). Issue 3, Winter 2017, Pages 433–462.
Norlen, Tova; Sinai, Tamir. (2020).   “The Abraham Accords–Paradigm Shift or Realpolitik”‏, European Center fo Security Studies, Security Insight 64, October 2020.
Huth, Paul K., (1999). “DETERRENCE AND INTERNATIONAL CONFLICT: Empirical Findings and Theoretical Debates”. Political Science Department and Institute for Social Research, University of Michigan, Annual Review, Political Science 1999, 25–48.
Prior, Tim. (2019). “Re­si­li­ence: The ´Fifth Wave´ in the Evol­u­tion of De­Terrence”. Centre for Se­cur­ity Stud­ies (CSS). 12 Apr 2019.
Ruelle, David. “Sensitive dependence on initial condition and turbulent behavior of dynamical systems”. Annals of The New York Academy of Sciences.)316(, Issue1. February 1979. Pages 408-416.
Saeed, Muhammad. (2017). “From the Asia-Pacific to the Indo-Pacific: Expanding Sino-U.S. Strategic Competition”. China Quarterly of International Strategic Studies, (3), No. 4.
Saideman, Stephen M. (2001). The Ties That Divide: Ethnic Politics, Foreign Policy, and International Conflict. New York: Colombia University Press.
Saideman, Stephen M. (2002). “Discrimination in International Relations: Analyzing External Support for Ethnic Groups”. Journal of Peace Research. 39 (1): 27–50
Scarre, Geoffrey. (2009). “Epicurus as a Forerunner of Utilitarianism”. Published online by Cambridge University Press, 26 January 2009.
Schelling, Thomas. (1962). “The Role of Deterrence in Total Disarmament”. Foreign Affairs, (40), No. 3, Apr, 1962, pp. 392-406.
Schelling, Thomas. (1966). "Arms and Influence. New Haven: Yale University Press, 1966.
Shen, Bo-Wen; Pielke, Roger A.; Zeng, Xubin; Cui, Jialin; Faghih-Naini, Sara; Paxson, Wei; and Atlas, Robert. (2022). “Three Kinds of Butterfly Effects within Lorenz Models”. Encyclopedia 2022, 2, 1250–1259.
Zulqarnain, Sewag. (2015). Sectarian Rise in Pakistan: Role of Saudi Arabia and Iran. South Asia Journal of Multidisciplinary, (1), No.3. February 2015.
Malik Muhammad, Shoaib; Khan, Hafeez Ullah. (2018). “Regional Security Threats to Pakistan: A Critical Review”. Pakistan Journal of History and Culture, (XXXIX), No. 2, 2018.
Snyder, Glenn.H., (1960). “Detterence and power”. Journal of Conflict Resolution. (4), Issue 2, Prinston University.
Stalley, F., (1995). “Punishment in Plato's "Protagoras”. Phronesis (40), No. 1, pp. 1-19 URL: Punishment in Plato's "Protagoras" on JSTOR.
Tasleem, Sadia. (2016). “Pakistan’s Nuclear Use Doctrine”. Carnegie Endowment for International Peace. June 30,2016.
Tessman, Brock. F.; Chan, Steve. (2004). “Power Cycles, Risk Propensity, and Great-Power Deterrence”. Sage journals, Volume 48, Issue 2. 2004.
Ternin, Dmitri. (2019). “Strategic Stability in the Changing World”, Carnegie Moscow Center, march 2019 (online article).
Vasquez, J. (1993). “The War Puzzle”. Cambridge Univ. Press. 378 pp.
Vasquez, J. (1995). “Why do neighbors fight? Proximity, Interaction, or Territoriality”. Journal of Peace Research. (Vol). 32, No. 3, Aug. 1995, pp. 277-293.
Walt, Stephen M., (1991). “The Renaissance of Security Studies”. International Studies Quarterly 35 (2), pp. 217–218.
Waltz, Kenneth N., (1979). “Theory of International Politics”. Addison-Wsley Series in political Science 1979. Online publish by: Waveland Press, 2010.
Barry, Wellman. (1993). “Network Analysis: Some Basic Principles”. Sociological Theory (1), pp. 155-200.
Wilson, Kyle. (2017). “AMERICA’S BASE NETWORK: CREDIBLE DETERRENCE”. Defense Technological Information Center, 2017.
Yossef, Amr. (2021). “The Regional Impact of the Abraham Accords”. Modern War Institute, MWI Report Series. No 2. March 2021.
Zagare, Frank. (1995). “Classical Deterrence Theory: A Critical Assessment”. Department of Political Science State University of New York at Buffalo, pp. 367-373.