احزاب و فرهنگ های سیاسی مختلف در مصر (با تاکید بر جریانات اسلام گرایی)

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه گیلان

2 پژوهشگر روابط بین الملل

چکیده

چکیده:مصر مهد اندیشه در جهان عرب و از کشورهای پیشتاز جهان اسلام محسوب میشود و همواره تحولات سیاسی فکری این کشور تاثیر سرایتی عمیقی بر سایر کشورهای منطقه داشته است. در این کشور در طی سده اخیر، مجموعه متنوعی از احزاب و فرهنگهای سیاسی از سکیولاریسم تا اسلام گرایی حضور داشته اند. متعاقب سقوط مبارک و در پرتوی گسترش آزادی سیاسی در این کشور، تاثیرگزاری جریانات مختلف سیاسی و مذهبی گسترش یافته و هم اکنون رقابت قابل توجهی میان گرایشهای سیاسی و فکری مختلف از جمله میان اسلام گرایی و سکیولاریسم به چشم می خورد. این مقاله به دنبال آن است که به بررسی دقیق تر مهمترین جریانات سیاسی و فکری در این کشور پس از سقوط مبارک بپردازد تا تصویری واقعی تر از سپهر سیاسی فکری مصر و بازیگران تاثیرگذار در این کشور حاصل آید. بر این اساس، تلاش خواهیم کرد با بهره گیری از رویکرد جریان شناسی فکری به پرسش زیر پاسخ دهیم: نقش و جایگاه کنونی احزاب و فرهنگهای سیاسی مختلف در مصر به ویژه جریانات اسلام گرایی چگونه است؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که با توجه به بافت مذهبی مصر، جریانات اسلام گرایی که البته خود نحله های متنوع و رقیبی را دربر می گیرند، هم اکنون در عرصه سیاسی و فکری مصر پیشتاز بوده و احتمالا در شرایط برگزاری انتخابات آزاد مهمترین بازیگران سیاسی این کشور خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Parties and Political Cultures in Egypt (The Case Study: Islamism)

نویسندگان [English]

  • Amir Niakoee 1
  • Ziaoddin Sabouri 2

1 Assistant Professor of Political Science, University of Guilan

2 International Relations Researcher

چکیده [English]

Egypt is consideredas the cradle of thought in the Arab worldand one of the leading Countries inthe Islamic worldwhich hashad profound effects on other Arab Countries.Over the last century,there have been a number of different types of parties and political culture, including Secularism and Islamism, in this country. After Mubarak’s fall and the expansion of political freedom, the effects of political parties have been increasing and aseverecompetitionexists between the parties. This articleseeks to examine the most important political and ideological trends in Egypt after Mubarak.Accordingly, the authors have tried responding to this question: what is the role and place of various parties and political cultures, especially Islamism, after Mubarak’s fall? The findings show that due to religious context inside Egypt,Islamism which has different representatives with various interpretation of Islam is undoubtedly the most important trend in Egypt and it seems Islamistswill come to power through free elections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamism
  • parties
  • culture
  • secularism
  • Muslim brotherhood
احمدی، حمید (1377)، آینده جنبشهای اسلامی در خاورمیانه، فصلنامه مطالعات خاورمیانه شماره 14-15
اخلاقی نیا، مهدی(1389)، نقش و جایگاه الازهر در جهان اسلام، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام. موسسه مطالعات اندیشه سازان نور. سال یازدهم شماره 42
دکمجیان، هرایر (1377)، جنبشهای اسلامی معاصر در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، چاپ سوم، انتشارات کیهان
سلطانی فرد، محمد حسین(1386)، ریشه ها و تاریحچه اصول گرایی در مصر، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
رنجبر، مقصود(1386)، جریان شناسی اندیشه در جهان عرب، مجله پگاه، شماره 206
خدوری، مجید، گرایش‌های سیاسی در جهان عرب، ترجمه عبدالرحمن‌عالم، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1372 .
فلاح زاده(1386)، جمهوری عربی مصر، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
مسعود نیا، حسن و سارا نجف پور(1387)، اخوان المسلمین مصر: از بنیادگرایی اسلامی تا مشارکت دموکراتیک، رهیافتهای سیاسی و بین المللی. شماره 15
موثقی، سید احمد(1389)، جنبشهای اسلامی معاصر، چاپ یازدهم، انتشارات سمت، تهران
میشل، ریچارد(1386)، تاریخ جمعیت اخوان المسلمین از آغاز تا امروز، ترجمه سیدهادی خسروشاهی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی
نبوی، سید عبدالامیر(1384)، اسلام سیاسی درمصر؛ گذار به حداقل گرایی سیاسی، فصلنامه مطالعات خاورمیانه شماره 41.
هاشمی نسب، سید سعید(1389)، گزارشی از روند تحولات مصر، فصلنامه تخصصی پژوهشهای منطقه ای، شماره 5. پاییز و زمستان
 
Ashour,Omar (Jully 2011). Egypt’s Democratic Jihadists. http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/07/13/egypt-s-democratic-jihadists
Bayat, Asef (April, 26, 2011). The Post-Islamist Revolutions. Foreign affairs. http://www.foreignaffairs.com/articles/67812/asef/-Bayat/the-post-islamist-revolutions
Blaydes, Lisa(2011), Elections and Distributive Politics in Mubarak’s Egypt. Cambridge University Press
Browers, Michaelle(2009). Political Ideology in the Arab World, Cambridge University Press
Goldstone, Jack A (May/ june 2011). Understanding the Revolutions of 2011. foreign affairs.
Lee,Robert D(2010). Religion and Politics in the Middles East. Westriew press.
Lust-Okar.Elien(2005), Structuring Conflict in the Arab World:Incumbents, Opponents and Institutions. Cambridge University Press
M. Sharp, Jeremy (January, 28, 2011). Egypt: Background and Us Relations," congressional Research service. http://fpc.state.gov/documents/organization/155979.pdf.
Osman. Tarek(2010), Egypt on the Brink:From Nasser to Mubarak,Yale University Press.New Haven and London
Trager, Eric(2011), The Unbreakable Muslim Brotherhood. http://www.foreignaffairs.com/articles/68211/eric-trager/the-unbreakable-muslim-brotherhood
Wahid Hanna, Michael (May, 9, 2011). Sectarianism Stalks Egypt,. http://mideast.foreiqnpolicy.come Rosts /2011/05/09/ Sectarianism-stalks-egypt.
Wickham, Carrie Rosefsky (February, 3,2011) The Muslim Brother hood After Mubarak. http://www.foreignaffair.com/articles/67348/carrie-Rosefsky-wickham/the-muslim-brotherhood-after -mubarak