همکاری و مشارکت میان سازمان‌های منطقه‌ای و سازمان ملل متحد به‌منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی (مطالعه موردی اتحادیه اروپا)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

سازمان‌های بین‌المللی از مهم‌ترین ارکان حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌روند. پس از ایجاد چنین سازمان‌هایی، همکاری‌های بین‌المللی نیز گسترش یافته است. امروزه عرصه روابط بین‌الملل نه تنها شامل کشورها، بلکه شامل بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی، مانند سازمان‌های منطقه‌ای از جمله اتحادیه اروپا، اتحادیه افریقا، سازمان کشورهای امریکایی (پان‌امریکن) وغیره است. سازمان‌های منطقه‌ای یکی از حقیقت‌های انکارناپذیر سیاست و روابط بین‌الملل هستند. تقریباً همه کشورهای جهان، دست‌کم عضو یک سازمان منطقه‌ای هستند. دولت‌های ملی و سازمان ملل متحد چنین سازمان‌هایی را به‌منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تشکیل داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cooperation and Partnership Among UN and Regional Organizations for Maintaining International Peace and Security: A European Union case study

نویسندگان [English]

  • Nozar Shafiee 1
  • Farzaneh Moradi 2

1 Faculty member of Isfahan University

2 Master of International Relations, University of Isfahan

چکیده [English]

9International organizations are considered one of the most important elements of maintaining international peace and security. After formation of such organizations, international cooperation has expanded. Today, the field of international relations includes not only countries, but also many international and regional organizations such as European Union, African Union, Organization of American States (Pan American), etc. Regional organizations are undeniable facts in politics and international relations. Almost all countries are member of one regional organization. Such organizations have been formed by governments and the United Nations to maintain international peace and

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional organizations
  • United Nations
  • Security Council
  • European Union
  • regionalism
ابی صعب، ژرژ. (1373). مفهوم سازمان‌های بین المللی، ترجمه ایرج پاد، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول
آقایی، داوود. (1375). نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، تهران: پیک فرهنگ
آقایی، داوود. (1387). سازمان‌های بین المللی، تهران: انتشارات سرای عدالت
پک،کانی. (1381).صلح پایدارنقش سازمان ملل متحد و سازمان‏های منطقه‏ای در پیشگیری از جنگ، ترجمه سهیلا ناصری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول
جلیلی، محمدرضا. (1352). "دهمین سالگرد تأسیس سازمان وحدت آفریقا"، مجله روابط بین المللی، شماره 1
جمالی، حسین. (1385). سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای، قم: نشر زمزم هدایت
کاظمی، علی اصغر.(1370). نظریه همگرایی در روابط بین المللی «تجربه جهان سوم» تهران: نشر قومس
مقتدر، هوشنگ. (1352). "مقاله «معرفی کتاب: سازمان‌های اروپایی»"، مجله روابط بین المللی، شماره 1
موسی زاده، رضا. (1388). سازمان‌های بین المللی، تهران: نشر میزان
هانتینگتون، ساموئل.(1373). موج سوم دموکراسی در پایان سده‏ی بیستم، ترجمه احمد شهسا، تهران: انتشارات روزنه

Akehurst.M, ‘Enforcement Action by Regional Agencies, with Special Reference to the Organization of American States’, (1967) 42 BYIL, p.175.
Beyerlin.U, ‘Regional Arrangements’, EPIL 1040.
Drieskens.E, “Limits and Opportunities for Regional Representation at the UN Security Council”, in International Organizations Law Review, Vol. 7, No. 1 (2010), p.149-169.
Gray. C, ‘Host-State Consent and United Nations Peacekeeping in Yugoslavia’,(1996) 7 Duke Journal of Comparative and International Law 241.
Hummer.W &Schweitzaer. M, (2005) . 'Article 25' in B. Simma (ed), The United Nations Charter: A Commentary 679 at 685-687.
Kissack. R,(2010). Pursuing Effective Multilateralism.The European Union, International Organisations and the Politics of Decision Making, Basingstoke and New York,Palgrave Macmillan, (Palgrave Studies in European Union Politics).
Marchesi. D,(2010) “The EU Common Foreign and Security Policy in the UN Security Council: Between Representation and Coordination”, in European Foreign Affairs Review, Vol. 15, No. 1, p. 97.
Pevehouse, Jon C. 2005. Democracy From Above: Regional Organization and democratization. Cambridge University Press.
Ress& White.(2000) Charter and Regional Organizations,loc. cit., fn. 23, p. 56.
Walter. C, (1996) VereinteNationen und Regionalorganisationen29.
اسناد پنجاه و چهارمین نشست مجمع عمومی: سازمان ملل، سازمان‌های منطقه‌ای و امنیت، مکمل شماره A/54/1 ،سایت سازمان ملل متحد، قابل دسترسی در:
http://www.un.org/docs/SG/Report99/security.htm
اشتون، کاترین (2011). "همکاری میان سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دیگر سازمان‌های منطقه ای و زیر منطقهای جهت حفظ صلح و امنیت"، قابل دسترسی در:
European Union, Catherine Ashton EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the European Commission Address at the United Nations Security Council United Nations, New York, 8 February 2011 (SPEECH/11/77),
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/77.
بارنت، مایکل(2011). همکاری بین سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، قابل دسترسی در:
http://www.cris.unu.edu/Relations-between-the-European-Union-and-the-Unite.96.0.html
بیانیه نماینده عالی اتحادیه اروپا به شورای امنیت (2010)، قابل دسترسی در:
European Union, Statement by High Representative Catherine Ashton at the UN Security Council, New York, 4 May 2010 (A70/10),
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114179.pdf.
اتحادیه اروپا در مجمع عمومی سازمان ملل، (2011)، قابل دسترسی در:
http:// www.dw.de/dw/article/0,,15048269,00.html
رابطه سازمان ملل با سازمان‌های منطقهای در مدیریت بحران و صلح سازی، قابل دسترسی در:
The UN’s Relationship with Regional Organizations in Crisis Management and Peacekeeping:How Should it be Developed to Mutual Advantage, Report on:Wilton-Park-Conference,21–23.April2005.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2346.2006.00533.x/full
عنان (2005). گزارش دبیرکل در شصتمین نشست مجمع عمومی، سایت سازمان ملل متحد، قابل دسترسی در:
Implementation of the RecomnendationsOf The Special Committee on Peacekeeping Operations, 29 December 2005, Un doc. A/60/640, para. 29. http://www.un.org
همکاری بین سازمان ملل متحد و سازمان‌های منطقه ای، برگرفته از سایت دانشگاه ملل متحد قابل دسترس در:
http://www.cris.unu.edu /Cooperation between the UN and regional organisat.89.0.htm
همکاری میان مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سازمان‌های منطقه‌ای جهت صلح سازی، برگرفته از سایت سازمان ملل متحد، قابل دسترسی در:
http://www.un.org/en/events/peacekeeparsday